3 VSOL 116/2016-B-42
KSOS 34 INS 23766/2012 3 VSOL 116/2016-B-42

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem v Uničově, Masarykovo nám. 1, PSČ: 783 91, adresa pro doručování: Mohelnice, Vodní 15, PSČ: 789 85, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.10.2015, č.j. KSOS 34 INS 23766/2012-B-23,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I., kterým bylo zrušeno schválené oddlužení dlužníka Martina anonymizovano , a ve výroku II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníka Martina anonymizovano podle ust. § 418 odst. 1, písm. a) a b) IZ (výrok I.), na majetek dlužníka Martina anonymizovano prohlásil konkurs (výrok II.), rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný dle ust. § 314 a násl. IZ (výrok III.), a dále deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.). V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že povinnosti dlužníka po dobu trvání schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře vyjmenovává především § 412 insolvenčního zákona. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, že dlužník řádně neplní své podstatné povinnosti, zejména v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, dle § 418 odst. 1, písm. c) insolvenčního zákona, insolvenční soud rozhodl o zrušení schváleného oddlužení dle ust. § 418 odst. 1, písm. c) insolvenčního zákona, když současně rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem dle ust. § 418 -b-42 odst. 1 insolvenčního zákona. Jelikož jsou naplněny podmínky ust. § 314 odst. 1 insolvenčního zákona, soud rozhodl, že konkurs bude řešen jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém uvedl, že soud informoval o tom, že s věřitelem jednal o splátkovém kalendáři, dluh nemá možnost uhradit jednorázově, jelikož neměl potřebné finance. Uvedl, že již dříve žádal o snížení strhávané částky, jelikož mu nepokryla ani nájemné. Předkládá odvolacímu soudu dohodu o splátkovém kalendáři s firmou, která pohledávku pro společnost RWE vymáhá. Tvrdí, že dluh neudělal záměrně; tento dluh vznikl po ročním zúčtování plynu (doplatek za odběr plynu), a proto žádá o pokračování insolvence .

Insolvenční správce ve svém vyjádření k odvolání dlužníka uvedl, že dlužníku vznikl po schválení oddlužení závazek, který dlužník nehradí. Poukázal na to, že dlužník za dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře zaplatil 27 % pohledávek svých věřitelů. V současně době je však bez zaměstnání, skončila mu podpora v nezaměstnanosti, vyřizuje si sociální dávky a žádnou novou pracovní smlouvu nepodepsal.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), doplnil dokazování a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není.

V přezkoumávané věci rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 22.10.2012 pod č.j. KSOS 34 INS 23766/2012-A-7 o úpadku dlužníka a povolení oddlužení. Poté, co proběhlo přezkumné jednání a první schůze věřitelů, požádal dlužník podáním ze dne 17.1.2013 o snížení měsíčních splátek, protože jeho měsíční mzda po sražení dlužných splátek by měla být necelých 9.100 Kč, z čehož po odečtení všech nezbytných výdajů na živobytí by mu zůstala částka ve výši 1.500 Kč měsíčně. Usnesením ze dne 4.2.2013, č.j. KSOS 34 INS 23766/2012-B-4 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a uložil plátci mzdy dlužníka společnosti Trenkwalder a.s., aby počínaje měsícem březnem 2013 prováděl ze mzdy dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro -b-42 uspokojení přednostní pohledávky a sražené částky zasílal insolvenčnímu správci. Oddlužení splátkovým kalendářem má probíhat od března 2013 do února 2018. Podáním z 6.2.2015 věřitel RWE Energie s.r.o. podal návrh na zrušení oddlužení dle ust. § 418 IZ a uvedl, že rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 26.9.2014 byla dlužníku uložena povinnost zaplatit věřiteli RWE Energie s.r.o. částku ve výši 16.463,74 Kč a náklady řízení ve výši 7.274 Kč. Věřitel uvedl, že vzhledem k tomu, že dlužník tuto pohledávku neuhradil dobrovolně, navrhuje, aby bylo zrušeno jeho oddlužení. K návrhu věřitele se dlužník vyjádřil a uvedl, že jeho finanční situace není nejlepší, závazek nastal vyrovnáním doplatku na starém bytě, tento závazek by chtěl zaplatit, a proto již kontaktoval věřitele a jednal s ním o možné úhradě dluhu. Soud prvního stupně nařídil na 13.10.2015 jednání o návrhu věřitele na zrušení schváleného oddlužení; k tomuto jednání se dlužník nedostavil a soud prvního stupně rozhodl nyní napadeným usnesením.

Odvolací soud doplnil dokazování listinami a zjistil: -ze smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, že tato byla uzavřena dne 18.7.2012 mezi Martinem Vlčkem, anonymizovano , jako zákazníkem, a společností Severomoravská plynárenská a.s., jako obchodníkem. Ve smlouvě bylo určeno odběrné místo/ místo spotřeby S.K. Neumanna 937/2, Mohelnice s tím, že plyn bude dodáván pro vaření, otop a ohřev teplé vody. Jako platební podmínky byly dohodnuty měsíční zálohy ve výši 500 Kč, které by měly být hrazeny složenkou A ; jako požadované datum zahájení dodávky bylo dohodnuto 20.7.2012. Smlouvou se obchodník zavázal dodávat zákazníkovi zemní plyn a zákazník se zavázal zaplatit sjednanou cenu. Bylo ujednáno, že dodávka zemního plynu se uskutečňuje v souladu s obchodními podmínkami sdružených služeb dodávky zemního plynu aktuálně platnými ke dni uzavření smlouvy vydanými obchodníkem, které jsou nedílnou součástí smlouvy s tím, že cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky je stanovena v ceníku, který je také nedílnou součástí smlouvy.

-z vyúčtování za sdružené služby dodávky plynu a souvisejících služeb č. 194000615054 (mimořádné vyúčtování-ukončení smlouvy) ze dne 24.6.2013, že Severomoravská plynárenská a.s. jako obchodník vyúčtovala zákazníkovi Martinu Vlčkovi za zúčtovací období 22.10.2012 až 14.6.2013 nedoplatek za odebraný plyn ve výši 17.463,74 Kč, který byl splatný 15.7.2013 a zákazník byl vyzván k zaplacení tohoto nedoplatku nejpozději do 15.7.2013.

-z obchodních podmínek sdružených služeb dodávky zemního plynu, a to čl. IV.-platební podmínky, vyúčtování a stanovení záloh, že obchodník provádí vyúčtování dodávky plynu a distribučních služeb pro zákazníka v cenách platných v době dodávky plynu, a to vystavením dokladu o vyúčtování pro kategorii domácnost a daňového dokladu pro kategorii maloodběratel s náležitostmi podle příslušných právních předpisů za příslušné zúčtovací období s tím, že účtovací období je vymezeno pravidelnými a mimořádnými odečty v souladu s ustanovením článku 2.3 -b-42 obchodních podmínek. Den zjištění skutečné spotřeby, to je den vystavení faktury, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Konkrétní den splatnosti je uveden ve faktuře, není-li mezi subjekty dohodnuto jinak. Lhůta splatnosti nebude kratší než 10 dnů od vystavení faktury, přičemž faktura bude odeslána bez zbytečného odkladu po jejím vystavení.

-z rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 26.9.2014, č.j. 11 C 324/2014-35, který nabyl právní moci dnem 26.11.2014, že bylo rozhodnuto ve věci žalobce RWE Energie s.r.o. proti žalovanému Martinu Vlčkovi, kterému bylo uloženo zaplatit žalobci částku 16.463,74 Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku, a dále mu bylo uloženo zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 7.274 Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku. Dle odůvodnění byl předmětem řízení nárok žalobce, který je právním nástupcem společnosti Severomoravské plynárenské a.s. a který s žalovaným uzavřel dne 18.7.2012 smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, na základě které odebíral žalovaný zemní plyn pro potřeby domácnosti na adrese Mohelnice, S. K. Neumanna 937/2, za což se zavázal platit kupní cenu. Žalovanému byla vystavena faktura na částku 17.463,74 Kč za období od 22.10.2012 do 14.6.2013 splatná 15.7.2013, přičemž na tuto fakturu byla uvedena úhrada ve výši 1.000 Kč.

-z přípisu z 27.10.2015 adresovaného dlužníku, že společnost CESTR & PARTNERS zastoupena Mgr. Kamilem Stypou souhlasí s tím, aby pohledávka ve výši 16.463,74 Kč a náklady řízení ve výši 7.274 Kč byly zaplaceny v pravidelných měsíčních splátkách po 1.980 Kč splatných vždy k 28. dni každého kalendářního měsíce počínaje 28.11.2015 až do úplného zaplacení, a to pod ztrátou výhody splátek v případě nezaplacení byť jedné splátky.

-z vyjádření Mgr. Kamila Stypy zastupujícího společnost RWE Energie s.r.o., že žalovaný na pohledávku věřitele RWE Energie s.r.o. nezaplatil ničeho, přestože mu bylo umožněno pohledávku splácet v pravidelných splátkách s tím, že první splátka dlužné částky měla být na účet věřitele připsána dne 28.11.2015.

Podle ust. § 418 odst. 1, písm. c) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Podle ust. § 418 odst. 4 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu. -b-42

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1, písm. c) IZ.

K předpokladům pro zrušení oddlužení ve smyslu ust. § 418 odst. 1, písm. c) IZ patří: 1) vznik peněžitého závazku dlužníka po schválení oddlužení, 2) neuhrazení tohoto peněžitého závazku po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a 3) zaviněné jednání dlužníka vedoucí ke vzniku tohoto peněžitého závazku.

Z provedeného dokazování vyplývá, že dlužníku, který dne 18.7.2012 uzavřel s věřitelem RWE Energie s.r.o. smlouvu o sdružených službách dodávky plynu vznikl na základě vyúčtování služeb dodávky plynu fakturou ze dne 24.6.2013 peněžitý závazek ve výši 17.463,74 Kč, splatný dnem 15.7.2013, který byl věřiteli pravomocně přiznán rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 26.9.2014, č.j. 11 C 324/2014-35 ve výši 16.463,74 Kč, jelikož na tento závazek věřitel zaplatil ještě před zahájením soudního řízení částku ve výši 1.000 Kč. Vedle tohoto závazku vznikl dlužníku i závazek z titulu povinnosti zaplatit věřiteli náhradu nákladů řízení ve výši 7.274 Kč. Závazek dlužníku vznikl až po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, o němž bylo rozhodnuto insolvenčním soudem dne 4.2.2013, přičemž dlužník tento závazek věřiteli nezaplatil, ačkoliv mu věřitel umožnil, aby svůj splatný závazek zaplatil na základě dohodnutého splátkového kalendáře. Námitka dlužníka, že dluh neudělal záměrně důvodná není, neboť pro závěr, že dlužník vznik závazku zavinil , postačuje (jelikož insolvenční zákon nestanoví jinak) zavinění ve formě nedbalosti. Nedůvodná je rovněž odvolací námitka dlužníka, že neměl finanční prostředky na zaplacení tohoto závazku, protože již dříve požádal soud o snížení strhávané částky . Je skutečností, že dlužník podáním ze dne 17.1.2013 žádal o snížení měsíčních splátek. Jak vyplývá z ust. § 398 odst. 4 IZ dlužník může požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pouze v návrhu na povolení oddlužení. Z insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení vyplývá, že dlužník v návrhu na povolení oddlužení nepožádal o jinou výši měsíčních splátek, než jaké je povinen hradit podle ust. § 398 odst. 3 IZ. Dlužník svou žádost učinil až poté, co bylo rozhodnuto o jeho úpadku a povoleno oddlužení; v takovém případě se však k jeho žádosti již nepřihlíží tak, jak vyplývá z ust. § 398 odst. 4, poslední věty, IZ.

Jsou proto dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. §418 odst. 1, písm. c) IZ, neboť bylo prokázáno, že v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Důvody pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1, písm. a) IZ, to je pro neplnění podstatných povinností podle schváleného způsobu oddlužení odvolací soud, na rozdíl od soudu prvního stupně, neshledal a rovněž tak nesouhlasí se soudem prvního stupně, že by byl dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1, písm. b) IZ, tedy že se ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno splnit. -b-42

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ust. § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně ve výroku I., kterým bylo zrušeno schválené oddlužení, a ve výroku II., kterým byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka, potvrdil jako věcně správný.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 19. dubna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu