3 VSOL 1158/2015-A-11
KSBR 40 INS 25510/2015 3 VSOL 1158/2015-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem Dětkovice 64, PSČ 683 23, identifikační číslo: 87176076, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 40 INS 25510/2015-A-5 ze dne 13.10.2015,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka dne 13.10.2015. Při zkoumání podmínek řízení soud zjistil, že u Krajského soudu v Brně je pod sp. zn. KSBR 40 INS 30459/2014 vedeno řízení ve věci téhož dlužníka (na základě insolvenčního návrhu dlužníka podaného dne 11.11.2014), které dosud nebylo pravomocně skončeno, neboť usnesení č. j. KSBR 40 INS 30459/2014-A-29 ze dne 20.8.2015, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, dosud nenabylo právní moci. Toto řízení představuje překážku věci zahájené podle ustanovení § 83 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), a proto soud podle ustanovení § 104 odst. 1, věty prvé o.s.ř. řízení o tomto dalším insolvenčním návrhu zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že z insolvenčního rejstříku je patrné, že o jeho odvolání podaném dne 2.9.2015 v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 40 INS 30459/2014 odvolací soud rozhodl dne 22.9.2015. Podle jeho názoru toto řízení pravomocně skončilo dnem 22.9.2015, a proto soud prvního stupně pochybil v tom, že předešlé řízení nebylo pravomocně ukončeno. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil a v insolvenčním řízení pokračoval.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že dlužník podal u soudu prvního stupně dne 13.10.2015 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 40 INS 30459/2014 odvolací soud zjistil, že dlužník podal u soudu prvního stupně dne 11.11.2014 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 40 INS 30459/2009-A-29 ze dne 20.8.2015 bylo insolvenční řízení zastaveno. K odvolání dlužníka (podanému dne 2.9.2015) Vrchní soud v Olomouci usnesením č. j. KSBR 40 INS 30459/2014, 1 VSOL 966/2015-A-35 ze dne 22.9.2015 toto usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo dlužníku doručeno dne 20.10.2015.

Podle ustanovení § 83 odst. 1 o. s. ř., zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

Podle ustanovení § 103 o.sř., kdykoli za řízení soud přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle ustanovení § 104 odst. 1, věty prvé o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 142 IZ, jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu jsou a) odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost, b) zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, c) zamítnutí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 146 IZ, účinností rozhodnutí podle § 142 zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí (odstavec 1). V řízení o odvolání proti rozhodnutí podle § 142 se nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně (odstavec 2).

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že okamžikem rozhodným pro posouzení existence překážky věci zahájené (litispendence) podle ustanovení § 83 o.s.ř., která je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (§ 104 odst. 1 o.s.ř.), je stav v době vyhlášení (vydání) rozhodnutí. V přezkoumávané věci tedy ke dni rozhodnutí soudu prvního stupně (13.10.2015) byla dána překážka věci zahájené ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 o.s.ř., neboť insolvenční návrh byl v této věci podán u soudu prvního stupně dne 13.10.2015, tedy v době, kdy o předchozím insolvenčním návrhu dlužníka (podaném dne 11.11.2014) nebylo v řízení vedeném u téhož soudu pod sp. zn. KSBR 40 INS 30459/2014 pravomocně rozhodnuto, neboť rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení (s ohledem na doručení rozhodnutí odvolacího soudu dlužníku) nabylo právní moci až dne 20.10.2015 (§ 159, § 167 odst. 2 o.s.ř.).

Insolvenční zákon v ustanovení § 146 odst. 1 stanoví, že účinností rozhodnutí podle ustanovení § 142, mezi které patří i rozhodnutí o zastavení řízení podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. (pro nedostatek podmínky řízení), zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Ustanovení § 146 odst. 2 IZ pak zakazuje přihlížet v řízení o odvolání proti rozhodnutí podle ustanovení § 142 ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně.

Promítnuto na poměry projednávané věci to znamená, že podle ustanovení § 142 odst. 2 IZ nelze přihlédnout ke skutečnosti, že po rozhodnutí soudu prvního stupně bylo řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 30459/2014 již pravomocně skončeno (ke dni 20.10.2015), tedy že překážka litispendence odpadla, neboť účinností rozhodnutí o zastavení řízení podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř., která nastala zveřejněním v insolvenčním rejstříku (14.10.2015), zanikly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, a proto již v řízení nelze pokračovat.

Pro úplnost odvolací soudu dodává, že pro poměry insolvenčního řízení nejsou použitelné závěry, které formuloval Nejvyšší soud České republiky v rozhodnutí ze dne 25.2.2003, sp. zn. 29 Odo 353/2002 o tom, že jestliže v průběhu řízení odpadne překážka litispendence dříve, než bylo řízení zastaveno či pravomocně rozhodnuto ve věci samé, nebrání odpadnuvší překážka pokračování v řízení, neboť v době rozhodování soudu ve věci samé tato překážka již neexistuje.

To platí jak pro rozhodnutí soudu prvního stupně, tak pro rozhodnutí soudu odvolacího .

Z výše uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í :. Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 25. leden 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu