3 VSOL 1157/2017-A-113
č. j. KSBR 28 INS 27137/2015 3 VSOL 1157/2017-A-113

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci

dlužníka: AWAC TRADE ENERGY a.s., IČO: 28461967 sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno zastoupený obecným zmocněncem Vítem Zaorálkem bytem Jankovcova 1344/59, 170 00 Praha 7

o žádosti věřitele č. 1: RALT COMPANY s.r.o., IČO: 02138816 sídlem Lipová 181, 251 01 Dobřejovice

o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce

o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2017, č.j. KSBR 28 INS 27137/2015-A-95,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně věřiteli č. 1 RALT COMPANY s.r.o. nepřiznal osvobození od soudního poplatku za dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 8. 2016, č.j. KSBR 28 INS 27137/2015-A-62 (správně č.j. KSBR 28 INS 27137/2015, 3 VSOL 38/2016-A-62) (výrok I.) a nevyhověl jeho žádosti o ustanovení bezplatného právního zástupce (výrok II.). 2. Na odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 24. 11. 2015, č.j. KSBR 28 INS 27137/2015-A-23, soud k návrhu věřitele rozhodl o úpadku dlužníka (výrok I.), prohlásil na majetek dlužníka konkurs (výrok II.) a ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Jana Jukla, advokáta AK Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7, IČ 714 63 771 (výrok III.). Na základě odvolání, podaném věřitelem proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně, kterým byl insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Jan Jukl, Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30. 8. 2016, č.j. KSBR 28 INS 27137/2015-A-62, (správně č.j. KSBR 28 INS 27137/2015, 3 VSOL 38/2016-A-62) potvrdil usnesení soudu prvního stupně o úpadku dlužníka a ustanovení insolvenčního správce. Dne 25. 11. 2016 podal věřitel

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 8. 2016, kterým napadl výrok III. rozhodnutí odvolacího soudu o potvrzení ustanovení insolvenčního správce. 3. Na první schůzi věřitelů konané dne 17. 10. 2016 bylo přihlášenými věřiteli rozhodnuto o odvolání dosavadního insolvenčního správce Mgr. Jan Jukla a o ustanovení Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO 294 14 873 novým insolvenčním správcem, usnesení schůze věřitelů insolvenční soud potvrdil svým usnesením ze dne 17. 10. 2016. 4. Podáním doručeným soudu dne 24. 2. 2017 věřitel požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce. V žádosti uvedl, že insolvenční řízení je vedeno s několika desítkami koncernových společností, o nichž soud rozhodl obdobně. Věřitel se s rozhodnutím soudu neztotožňuje, a proto podal dovolání ve všech případech, v nichž všech má být zastoupen a částka potřebná na právní zastoupení by ho zatížila nad únosnou mez. 5. Podáním doručeným soudu dne 5. 5. 2017 požádal věřitel o osvobození od soudního poplatku. V žádosti o osvobození do soudních poplatků uvedl, že insolvenční řízení je vedeno s několika desítkami koncernových společností, o nichž soud rozhodl obdobně. Věřitel se s jeho rozhodnutím neztotožňuje, a proto podal dovolání ve všech případech a je povinen uhradit soudní poplatek ve všech těchto řízeních. V souhrnu se jedná o částku, která ho zatěžuje nad únosnou mez, přičemž nepřiznáním osvobození by mohlo dojít k narušení jeho práva na přístup k soudu. 6. Soud prvního stupně dospěl na základě údajů o majetkových poměrem věřitele, uvedených v Prohlášení o majetkových poměrech a jeho přílohách, doručeném soudu dne 13.4.2017, a skutečností, známých z jeho rozhodovací činnosti, k následujícím závěrům: -Za stavu, kdy věřitel podal dovolání do výroku o ustanovení insolvenčního správce, který byl rozhodnutím schůze věřitelů konané dne 17.10.2016 odvolán a byl zvolen nový insolvenční správce, stalo se podané dovolání bezpředmětným, neboť ani případné odklizení dovoláním napadeného výroku o ustanovení insolvenčního správce nemůže vést k jinému výsledku než tomu, jehož bylo již dříve dosaženo rozhodnutím schůze věřitelů o změně insolvenčního správce, které bylo následně potvrzeno insolvenčním soudem. Věřitelem podané dovolání do výroku o ustanovení insolvenčního správce je tak zjevně bezúspěšným uplatňováním práva, a proto mu osvobození od soudních poplatků nelze přiznat. -Z celkového počtu 39 insolvenčních řízení, v nichž bylo rozhodnuto o úpadku dlužníků, věřitel podal dovolání ve 4 řízeních (nejedná se o několik desítek řízení, v nichž věřiteli podáním dovolání vznikla poplatková povinnost, ale pouze o 4 řízení). Výše soudního poplatku za podané dovolání činí 2.000 Kč a poplatková povinnost věřitele za všechna podaná dovolání představuje částku 8.000 Kč. Předběžnou výši nákladů za právní zastoupení ve věřitelem vedených dovolacích řízeních soud vyčíslil částkou cca 40.000 Kč . Po zhodnocení věřitelem tvrzených a doložených majetkových poměrů na něj nelze pohlížet jako na osobu nemajetnou a zcela neschopnou zajistit finanční prostředky k úhradě soudních poplatků a nákladů právního zastoupení ve vyčíslené výši 40.000 Kč. -Věřitel své majetkové poměry soudu řádně nedoložil. V prohlášení o majetku uvedl, že jeho jediným majetkem jsou pohledávky ve výši 2.036.000 Kč a zůstatek na účtu ve výši 357,68 Kč, soudu je však z jeho úřední činnosti známo, že dle svých tvrzení má i další majetek, a to stádo krav, jehož vyloučení z majetkové podstaty dlužníka DESPERADOS a.s. se jako jeho vlastník domáhá, a rovněž v jiných řízeních, v nichž požádal o osvobození od soudního poplatku, v prohlášení jako

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

svůj majetek označil kolový traktor. Přes výzvu soudu nepředložil úplné ověřené účetní závěrky za období let 2014 až 2016 včetně příloh. 7. Soud prvního stupně uzavřel, že v případě věřitele se jedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva. Současně, byť nepředložil pravdivě vyplněné prohlášení o majetkových poměrech, jeho majetkové poměry přiznání osvobození od soudních poplatků neodůvodňují. Z těchto důvodů soud žádosti věřitele o osvobození od soudních podpatků nevyhověl. 8. Vzhledem k tomu, že předpokladem pro ustanovení zástupce dle § 30 o.s.ř. je, že účastník splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, nelze za situace, kdy u věřitele tyto předpoklady nejsou dány, jeho žádosti o ustanovení zástupce vyhovět. 9. Usnesení soudu prvního stupně napadl věřitel RALT COMPANY s.r.o. odvoláním, neboť s ním nesouhlasil. 10. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění jeho pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 11. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. 12. Podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí. 13. Podle § 30 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2). 14. Odvolací soud odkazuje na závěry soudu prvního stupně o dosavadním průběhu insolvenčního řízení dlužníka, uvedené v odůvodnění napadeného usnesení, přičemž jako zásadní pro posuzování opodstatněnosti žádosti věřitele o osvobození od soudního poplatku za podané dovolání hodnotí to, že dne 17.10.2016 došlo usnesením schůze věřitelů k odvolání JUDr. Jana Jukla z funkce insolvenčního správce dlužníka, a současně byl rozhodnutím schůze věřitelů, potvrzeným usnesením insolvenčního soudu, ustanoven nový insolvenční správce. JUDr. Jan Jukl, proti jehož osobě věřitel podaným dovoláním brojí, již nadále insolvenčním správcem dlužníka není. Dovolání věřitele proti výroku III. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 8. 2016, č.j. KSBR 28 INS 27137/2015, 3 VSOL 38/2016-A-62, kterým byl potvrzen výrok III. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 11. 2015, č.j. KSBR 28 INS 27137/2015-A-23 o ustanovení Mgr. Jana

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

Jukla insolvenčním správcem dlužníka, je zcela zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva. Závěr soudu prvního stupně, že již proto věřitel nesplňuje předpoklady pro přiznání osvobození od soudního poplatku za podané dovolání, je správný. 15. Správnost tohoto závěru vyplývá i z odůvodnění následně vydaného usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.11.2017, č.j. KSBR 28 INS 27137/2015, 29 NSČR 116/2017-A-110, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí dovolání dlužníka, směřujícího proti výroku III. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 8. 2016, č.j. KSBR 28 INS 27137/2015, 3 VSOL 38/2016-A-62, kterým odvolací soud potvrdil výrok III. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 11. 2015, č.j. KSBR 28 INS 27137/2015-A-23, jímž byl insolvenčním správcem dlužníka ustanoven Mgr. Jan Jukl. V něm dovolací soud vyslovil závěr, že dovolání dlužníka nečiní přípustným ani námitka, že Mgr. Jan Jukl byl ustanoven insolvenčním správcem v rozporu se zákonem a že jsou pochybnosti o jeho nepodjatosti. Za situace, kdy insolvenční soud usnesením ze dne 17. října 2016, č. j. KSBR 28 INS 27137/2015-B-49, jež nabylo právní moci dne 18. října 2016, potvrdil odvolání dosavadního insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla a novým insolvenčním správcem ustanovil společnost Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s., je totiž tato námitka (jejímž prostřednictvím se dlužník snažil dosáhnout změny v osobě insolvenčního správce) bezpředmětná. 16. Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že podané dovolání věřitele je zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, a proto jeho žádosti o osvobození od soudního poplatku nelze vyhovět (ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř.). Dalšími důvody, pro které soud prvního stupně neshledal žádost věřitele důvodnou, se již nebylo třeba zabývat. 17. Vzhledem k tomu, že věřitel nesplňuje předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků, nelze vyhovět jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (ustanovení § 30 odst. 1 o.s.ř.). 18. Odvolací soud z výše uvedených důvodů napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřiteli RALT COMPANY s.r.o. a zástupci věřitelů se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 29. ledna 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.