3 VSOL 1154/2013-P10-10
KSOS 36 INS 22034/2012 3 VSOL 1154/2013-P10-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Lukáše anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Frýdku-Místku, Radniční 1148, PSČ 738 01, o přihlášce pohledávky věřitele č. 10 ZFP akademie, a.s., se sídlem v Břeclavi, 17. listopadu 12, PSČ 690 02, identifikační číslo: 26304805, zastoupeného JUDr. Róbertem Pružinským, advokátem se sídlem v Břeclavi, Na Řádku 28, PSČ 690 02, o odvolání věřitele č. 10, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.6.2013 č.j. KSOS 36 INS 22034/2012-P10-3

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 10 ZFP akademie, a.s. (výrok I.) a dále rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast přihlášeného věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že na přezkumném jednání dne 6.12.2012, u kterého věřitel č. 10 nebyl přítomen, insolvenční správce popřel pohledávku věřitele v plné výši. Přihlášený věřitel byl insolvenčním správcem vyrozuměn, že jeho přihláška byla popřena. Toto vyrozumění obdržel přihlášený věřitel dle kopie dodejky dne 17.12.2012. Žaloba věřitele na určení popřené pohledávky nedošla insolvenčnímu soudu ve stanovené lhůtě, která skončila dnem 7.1.2013. Soud proto přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání, ve kterém uvedl, že do insolvenčního řízení řádně přihlásil a doložil pohledávku vyplývající ze smlouvy o obchodním zastoupení. Uvedl, že dlužník i přes jeho opakovanou výzvu mu pohledávku nevrátil, proto byl nucen obrátit se se svým oprávněným nárokem na soud, a to návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu dne 18.7.2012. V mezidobí insolvenční soud usnesením ze dne 19.9.2012 rozhodl o úpadku dlužníka, proto přihlásil ve lhůtě své pohledávky do insolvenčního řízení. Tvrdí, že v době přihlášení pohledávky č. 1 a pohledávky č. 2 z titulu nákladů řízení nebylo ve věci pravomocně rozhodnuto, proto tuto pohledávku přihlásil jako nevykonatelnou, to je jistinu ve výši 1.562 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 26,86 Kč a jako nevykonatelnou přihlásil též pohledávku č. 2 coby pravděpodobnou výši nákladů nalézacího řízení související s návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu. Tvrdí a dokládá, že platební rozkaz byl vydaný Okresním soudem v Břeclavi ze dne 15.4.2013 č.j. 104 Ec 215/2012-17, který nabyl právní moci dne 18.5.2013 a ve kterém byla uložena dlužníku povinnost zaplatit věřiteli jako jistinu částku ve výši 1.562 Kč se zákonným úrokem z prodlení a náklady řízení ve výši 6.063,50 Kč. Věřitel argumentuje tím, že elektronickým platebním rozkazem dokládá, že se jedná o vykonatelné pohledávky. Poukazuje na to, že s ohledem na pravomocný a vykonatelný elektronický platební rozkaz se mu jeví důvody insolvenčního správce, které vedly k popření přihlášené pohledávky jako zmatečné. Navrhuje, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že rozhodne o neodmítnutí přihlášky pohledávky.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele důvodné není.

V přezkoumávané věci podal odvolatel do insolvenčního řízení Lukáše anonymizovano dne 19.10.2012 přihlášku pohledávky, kterou uplatnil pohledávku jistiny ve výši 1.562 Kč vyplývající ze smlouvy o obchodním zastoupení včetně zákonného úroku z prodlení ve výši 26,86 Kč splatnou 1.7.2012 a dále uplatnil pohledávku ve výši 6.020 Kč s odůvodněním, že dne 18.7.2012 byl k vymožení pohledávky ve výši 1.562 Kč s příslušenstvím podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu na Okresní soud v Břeclavi. Věřitel uvedl, že rozhodnutím Okresního soudu v Břeclavi vznikne nárok na úhradu nákladů právního zastoupení včetně soudního poplatku v pravděpodobné přihlášené výši 6.020 Kč. Obě dvě pohledávky byly přihlášeny jako pohledávky nevykonatelné. Dne 6.12.2012 se konalo přezkumné jednání, kterého se věřitel nezúčastnil, na tomto přezkumném jednání pohledávky věřitele byly přezkoumány jako pohledávky nevykonatelné a ze strany insolvenční správkyně byly obě pohledávky popřeny co do pravosti s tím, že ze strany dlužníka byly tyto pohledávky uznány. Dne 13.12.2012 byla advokátu věřitele, který k přihlášce pohledávky přiložil plnou moc na základě které ho věřitel ZFP akademie, a.s. zplnomocnil zastupováním v řízení, doručena výzva insolvenční správkyně dlužníka Ing. Hany Sazovské, která vyrozuměla věřitele o popření nevykonatelné pohledávky co do výše i pravosti s tím, že věřitel byl vyrozuměn o tom, že pohledávka č. 1 ve výši 1.588,86 Kč (včetně zákonného úroku z prodlení) byla popřena z důvodu promlčení a pohledávka ve výši 6.020 Kč představující pravděpodobné náklady právního zastoupení byla taktéž popřena co do pravosti, když náklady řízení nebyly věřiteli pravomocně přiznány. Věřitel byl dále upozorněn na to, že ve smyslu ustanovení § 198 IZ může své právo na určení pravosti pohledávky uplatnit žalobou u insolvenčního soudu s tím, že v žalobě smí tvrdit jen skutečnosti, které uvedl v přihlášce pohledávky. Věřitel byl také upozorněn na to, že k uplatnění popřené nevykonatelné pohledávky se stanovuje lhůta 30 dnů od přezkumného jednání, která neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění s poučením, že nebude-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu podána, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží. Vyrozumění insolvenční správkyně o popření nevykonatelné pohledávky podle dodejky bylo doručeno advokátu věřiteli, to je JUDr. Róbertu Pružinskému do vlastních rukou dne 17.12.2012.

Podle ustanovení § 190 odst. 1 IZ, přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem.

Podle ustanovení § 198 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření (odstavec 1). Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199 (odstavec 3).

Soud prvního stupně rozhodl správně o odmítnutí přihlášky pohledávky, protože věřitel ve stanovené lhůtě nepodal u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti své přihlášené pohledávky.

V daném případě není sporu o tom, že věřiteli se dostalo řádné výzvy k podání žaloby o určení pravosti pohledávky popřené insolvenčním správcem a že věřitel takovou žalobu včas nepodal. Odvolací námitka věřitele, že důvody insolvenčního správce, které vedly k popření jím přihlášené pohledávky se jeví jako zmatečné, když přihlášená pohledávka mu byla přiznána elektronickým platebním rozkazem vydaným Okresním soudem v Břeclavi ze dne 15.4.2013, který nabyl právní moci dne 18.5.2013 je zcela nedůvodná. Věřitel přihlásil svou pohledávku jako nevykonatelnou a insolvenční správkyně tuto pohledávku jako nevykonatelnou také přezkoumala. Skutečnost, že v době několik měsíců po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pravosti pohledávky se pohledávka stala pohledávkou vykonatelnou, nic nemění na závěru, že bylo povinností věřitele podat po výzvě insolvenční správkyně incidenční žalobu, ve které by měl věřitel možnost obhájit pravost své pohledávky s tím, že pokud by se v průběhu řízení ukázalo, že přihlášená pohledávka žalujícího konkursního věřitele je pohledávkou vykonatelnou, důkazní břemeno o tom, že uplatněná pohledávka není pohledávkou pravou, by nesl žalovaný insolvenční správce.

Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně, jestliže poté, co nastala skutečnost, že se k přihlášce pohledávky věřitele nepřihlíží, rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky a o tom, že účast věřitele v insolvenčním řízení končí (§ 185 IZ).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni, odvolateli, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu

zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 19. prosince 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu