3 VSOL 1152/2013-B-17
KSOS 38 INS 7406/2013 3 VSOL 1152/2013-B-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Vladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Gen. Píky 3038/1a, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, o schválení oddlužení dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.8.2013, č.j. KSOS 38 INS 7406/2013-B-3,

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty (výrok I.), rozhodl, že insolvenčním správcem je Mgr. Jaroslav Brož, MJur (výrok II.) a do majetkové podstaty náleží majetek zapsaný do soupisu majetkové podstaty ze dne 7.8.2013 na č.l. B-1 (výrok III.). Účastníci byli soudem poučeni, že proti usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, ve kterém uvedl, že se omlouvá, že podává odvolání až nyní, ale chtěl doložit co nejvíce měsíců s vyšším příjmem , protože v době podání insolvenčního návrhu začal pracovat po dlouhodobé nemoci a jeho průměrný měsíční příjem se zvýšil z částky 15.100 Kč na částku 23.957 Kč, z čehož by mohli být jeho věřitelé uspokojeni v poměru 105 % . Proto dlužník žádá soud o zvážení prodeje družstevního bytu, v němž se svou rodinou bydlí, neboť po úhradě nákladů spojených s jeho prodejem nemusí být věřitelé z výtěžku uspokojeni ani v poměru 100% hodnoty jejich pohledávek. V odvolacím řízení se domáhal, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že bude schváleno jeho oddlužení plněním splátkového kalendáře, případně aby bylo napadené usnesení zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 204 odst. 1, věty první občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (odst. 1). (2) Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení (odst. 2).

Podle ustanovení § 57 odst. 1 o.s.ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Podle odstavce 2 lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Dle odstavce 3 lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem používané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle § 406 odst. 4 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Podle § 218, písm. b) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Odvolací soud se předně zabýval otázkou, zda podané odvolání bylo podáno včas, tedy ve lhůtě do patnácti dnů od doručení napadeného usnesení (§ 204 odst. 1, věta první o.s.ř.). V tomto směru z obsahu spisu vyplývá, že usnesení soudu prvního stupně ze dne 23.8.2013, č.j. KSOS 38 INS 7406/2013-B-3, kterým bylo schváleno oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty, bylo dlužníkovi doručováno prostřednictvím pošty na adresu pro doručování Gen. Píky 3038/1a, 702 Ostrava-Moravská Ostrava , kterou uvedl v návrhu, a to obálkou typu III. (pro doručování jiných písemností, § 2 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 27.5.2009, č.j. 58/2009-OD-Org.) ). Vzhledem k tomu, že dlužník nebyl zastižen, byla zásilka (písemnost) vložena do domovní schránky dne 29.8.2013 v 8 hod 25 minut, a tímto dnem bylo napadené usnesení dlužníku doručeno (§ 50 odst. 1 o.s.ř.). Následujícím dnem, tj. 30.8.2013 začala dlužníkovi plynout lhůta k podání odvolání proti usnesení, kterým bylo schváleno oddlužení. Běh této lhůty však skončil až dne 29.11.2013 (pátek), protože napadené usnesení obsahuje nesprávné, resp. neúplné, poučení o odvolání (§ 204 odst. 2 o.s.ř.).

Jak vyplývá z § 406 odst. 4 IZ, proti usnesení o schválení oddlužení je objektivně přípustné odvolání. Toto ustanovení pouze vymezuje okruh osob, které mají právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení (subjektivní legitimace k podání odvolání) tak, že přesně definuje situace, za kterých jim toto právo vznikne. Ve vztahu k dlužníku omezuje přípustnost jeho práva na podání odvolání jen proti usnesení, kterým je schváleno oddlužení splátkovým kalendářem, v němž žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl. Dále zákon připouští právo na odvolání těm věřitelům, kteří hlasovali proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, jejichž námitkám dle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl, nebo kteří nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek v oddlužení. Soud prvního stupně však takto účastníky řízení o jejich právu podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nepoučil, proto je jeho poučení nesprávné a proti napadenému usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 3 měsíců od jeho doručení.

Odvolání dlužníka ze dne 15.11.2013 bylo soudu doručeno osobně dne 27.11.2013, tedy včas a odvolací soud se ztotožnil s názorem soudu prvního stupně, který dle obsahu předkládací zprávy odvolání posoudil jako včasné. Jak vyplývá z úpravy § 406 odst. 4 IZ, dlužník však není subjektivně legitimován k podání odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Podáním návrhu na povolení oddlužení dlužník dává najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují věřitelé a nepřijmou-li rozhodnutí, pak insolvenční soud. To, že dlužník upřednostňuje oddlužení plněním splátkového kalendáře před oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, o kterém rozhodl soud, jeho právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nezakládá (srovnej závěry vyjádřené v rozhodnutí Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 35/2013 ze dne 22.5.2013, veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu). Proto odvolací soud odvolání dlužníka podle § 218, písm. b) o.s.ř. odmítl, neboť bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 25. března 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu