3 VSOL 115/2012-P52-8
KSOS 36 INS 19155/2011 3 VSOL 115/2012-P52-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Amerstone s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 1. máje 1289/104, PSČ 702 00, IČ: 28627202, o přihlášce pohledávky věřitele č. 51 (číslo přihlášky 52) Pavly anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava, Jaromíra Matuška 16/16, PSČ 700 30, o odvolání věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.1.2012, č.j. KSOS 36 INS 19155/2011-P52-2

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku č. P52 věřitelky č. 51 Pavly anonymizovano a současně věřitelku uvědomil o tom, že právní mocí tohoto usnesení končí její účast v insolvenčním řízení.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že v rozhodnutí o úpadku, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.11.2011, vyzval insolvenční soud věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, a to spolu s poučením podle ustanovení § 173 odst. 1 insolvenčního zákona, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Lhůta pro přihlašování pohledávek tak skončila dne 14.12.2011, přičemž přihláška pohledávky věřitelky byla osobně podána u soudu dne 11.1.2012. Soud proto podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona pozdě přihlášenou pohledávku odmítl.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka odvolání, v němž namítala, že jako běžný spotřebitel nebyla včas o úpadku dlužníka v době platnosti dárkových poukazů (to je do 30.3.2012) informována, s tím, že současně není v jejích možnostech průběžně ověřovat stav všech dodavatelských firem, poskytujících zboží a služby formou dárkových poukazů. Není tedy její vinou, pokud zmeškala lhůtu pro podání přihlášky.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 uvedeného zákonného ustanovení nesmí být tato lhůta kratší třiceti dnů a delší dvou měsíců.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14.11.2011, č.j. KSOS 36 INS 16155/2011-A-6 zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), ustanovil insolvenčním správcem společnost

Horizont ISPL s.r.o., IČ: 28599373 (výrok III.), vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.) a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které budou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (výrok V.).

Podle ustanovení § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, to je v přezkoumávané věci dnem 14.11.2011. V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. proto začala věřitelům běžet lhůta k přihlášení pohledávek dne 15.11.2011, a konec této lhůty připadl na středu 14.12.2011. Věřitelka však podala přihlášku pohledávky u Krajského soudu v Ostravě osobně až dne 11.1.2012, tedy po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, takže podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nelze k této opožděné přihlášce pohledávky přihlížet.

Nutno zdůraznit, že insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, to je ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2, písm. d/, odst. 3, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti stanoví insolvenční zákon v § 165 odst. 2 IZ pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatelky. Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud opožděně podanou přihlášku pohledávky věřitelky podle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Námitka věřitelky, že nebyla o úpadku dlužníka včas informována, a že není v jejích možnostech průběžně ověřovat stav dodavatelských firem, vyhodnotil odvolací soud jako nedůvodnou.

O zahájení insolvenčního řízení i o rozhodnutí o úpadku dlužníka byli věřitelé, tedy i odvolatelka, vyrozuměni vyvěšením vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku na úřední desce insolvenčního soudu, a jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 3 IZ), který je veřejně přístupným informačním systémem veřejné správy (srov. § 419 odst. 1 a § 2, písm. i/ IZ). Tímto způsobem byla také všem věřitelům dlužníka doručena i výzva k podávání přihlášek, která byla součástí rozhodnutí o úpadku. Jiný způsob vyrozumívání věřitelů insolvenční zákon nepředpokládá a insolvenčnímu soudu neukládá, pokud se nejedná o známé věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některým z jiných členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ). Není tedy povinností insolvenčního soudu oznamovat věřitelům rozhodnutí o úpadku zasláním případně písemného vyhotovení usnesení. Zvlášť se rozhodnutí o úpadku doručuje pouze dlužníkovi, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily do řízení (§ 138 odst. 1 IZ).

Byla-li přihláška pohledávky podána opožděně, není již důvodu zkoumat příčiny opožděného podání přihlášky, to je zda došlo ke zmeškání lhůty pro podání přihlášky vinou věřitelky či nikoli. Prominutí zmeškání lhůty, včetně lhůty k podání přihlášky, totiž v insolvenčním řízení není podle ustanovení § 83 IZ přípustné.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelce se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 22. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu