3 VSOL 1146/2017-B-97
KSOS 40 INS 28435/2015 3 VSOL 1146/2017-B-97

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Krejčí v insolvenční věci dlužníka Milana Antoniaziniho, nar. 3.2.1971, bytem Frýdlant nad Ostravicí, Havlíčkova 1615, PSČ 739 11, zastoupeného JUDr. Ritou Kubicovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Veleslavínova 1022/4, PSČ 702 00, o návrhu věřitele č. 5 UNIQA pojišťovna, a.s., identifikační číslo osoby: 49240480, se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 160 12, zastoupeného Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem se sídlem Praha 1, Jáchymova 2, PSČ 110 00, na pokračování v řízení, vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 86/2014, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.11.2017, č.j. KSOS 40 INS 28435/2015-B-85,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně na základě návrhu věřitele UNIQA pojišťovna, a.s. na pokračování v řízení, vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 86/2014, který byl soudu doručen dne 13.09.2017 a doplněn podáním došlým soudu dne 02.10.2017, rozhodl, že v předmětném nalézacím řízení se nepokračuje. V odůvodnění svého rozhodnutí vysvětlil, proč nejsou splněny předpoklady podle § 265 odst. 3 insolvenčního zákona, aby návrhu věřitele bylo možno vyhovět. isir.justi ce.cz

Proti usnesení soudu prvního stupně podal věřitel odvolání (označené jako námitky). Polemizoval v něm s důvody, pro které soud rozhodl, že v nalézacím řízení se nepokračuje, a vznášel argumenty, pro které má být napadené rozhodnutí nesprávné. Navrhl, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že v nalézacím řízení bude pokračováno.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se především zabýval otázkou, zda usnesení soudu prvního stupně lze napadnout odvoláním.

Podle ustanovení § 265 odst. 2 IZ, v řízeních o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, lze po prohlášení konkursu pokračovat, jen rozhodl-li o tom na návrh osoby, která takové nároky uplatňuje, nebo na návrh insolvenčního správce insolvenční soud; obdobně to platí, jde-li o řízení přerušená prohlášením konkursu podle § 263, kterých se netýká úprava obsažená v § 264 a odstavci 1. Proti rozhodnutí o tomto návrhu není odvolání přípustné. Rozhodnutí se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a navrhovateli.

Podle ustanovení § 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v rozhodném znění (dále jen o.s.ř.), odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Podle ustanovení § 218c o.s.ř. o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

Z ustanovení § 265 odst. 2 IZ, věta druhá vyplývá, že proti rozhodnutí soudu o návrhu osoby, která uplatňuje svůj nárok týkající se majetkové podstaty dlužníka v nalézacím řízení, zákon odvolání nepřipouští. Odvolací soud proto odvolání věřitele podle ustanovení § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl rozhodnutím pověřené členky senátu (ustanovení § 218c o.s.ř.) Odvolacími důvody, vznášenými proti předmětnému usnesení, se odvolací soud nezabýval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřiteli č. 5 UNIQA pojišťovna, a.s. se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 21. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Krejčí, v.r. Zuzana Žádníková pověřená členka senátu