3 VSOL 1144/2014-B-21
KSOS 14 INS 2154/2012 3 VSOL 1144/2014-B-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , Tršice-Vacanovice 14, PSČ 783 57, o splnění oddlužení, o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Bohdany Šocové, Brno, Gajdošova 7, PSČ 615 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.6.2014, č.j. KSOS 14 INS 2154/2012-B-13 ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.7.2014, č.j. KSOS 14 INS 2154/2012-B-15,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27.6.2014, č.j. KSOS 14 INS 2154/2012-B-13 vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Jana anonymizovano plněním splátkového kalendáře, během něhož byly zcela uspokojeny všechny zjištěné nezajištěné pohledávky (výrok I.), přiznal insolvenční správkyni Mgr. Bohdaně Šocové odměnu ve výši 20.827,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 4.165,50 Kč včetně DPH, s tím, že tato odměna a náhrada hotových výdajů byly zcela uspokojeny plněním splátkového kalendáře (výrok II.), zprostil Mgr. Bohdanu Šocovou funkce insolvenční správkyně (výrok III.) a osvobodil Jana Šimaru od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, od pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a od pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, přičemž osvobození se dále vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (výrok I.).

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výroku II., podala insolvenční správkyně odvolání, jímž se domáhala změny usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném výroku tak, že soud schvaluje odměnu insolvenčního správce a přiznává náhradu hotových výdajů ve výši 31.345,50 Kč včetně DPH, s tím, že přiznaná odměna a hotové výdaje byly správci ve výši 24.993 Kč uhrazeny zálohově plněním splátkového kalendáře, neuhrazenou část ve výši 6.352,50 Kč je povinen doplatit dlužník.

Krajský soud v Ostravě následně usnesením ze dne 21.7.2014, č.j. KSOS 14 INS 2154/2012-B-15 rozhodl, že usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.6.2014, č.j. KSOS 14 INS 2154/2012-B-13 se doplňuje tak, že soud přiznává insolvenční správkyni Mgr. Bohdaně Šocové odměnu a náhradu hotových výdajů za období od rozhodnutí o povolení oddlužení do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 6.352,50 Kč, tuto částku je insolvenčnímu správci povinen uhradit dlužník.

Podáním ze dne 2.9.2014, došlým soudu téhož dne, pak vzala odvolatelka své odvolání v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Vzhledem k tomu, že v daném případě insolvenční správkyně vzala včas podané odvolání dříve, než o něm bylo rozhodnuto, v plném rozsahu zpět, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 24. října 2014

JUDr. Věra Vyhlídalová předsedkyně senátu