3 VSOL 1142/2017-B-44
č. j. KSBR 47 INS 28616/2014 3 VSOL 1142/2017-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužnice: Kateřina anonymizovano , anonymizovano bytem Náměstí republiky 12, 664 12 Oslavany

o zrušení schváleného oddlužení

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 10. 2017 (správně 5. 10. 2017), č.j. KSBR 47 INS 28616/2014-B-33,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že oddlužení dlužnice Kateřiny anonymizovano se nezrušuje a insolvenční řízení se nezastavuje.

II. Odvolací soud nařizuje soudu prvního stupně opravu odvoláním napadeného usnesení v datu jeho vyhlášení.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zrušil oddlužení dlužnice Kateřiny anonymizovano (výrok I.), insolvenční řízení zastavil (výrok II.), a uložil insolvenčnímu správci předložit ve stanovené lhůtě vyúčtování odměny podle § 3, písm. b) a § 38 odst. 1 insolvenčního zákona, a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (výrok III.). 2. Podle odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí soud prvního stupně s ohledem na údaje, uvedené insolvenčním správcem v jeho zprávách podávaných poté, co usnesením ze dne 12. 2. 2015, č.j. KSBR 47 INS 28616/2014-B-7 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, kdy správce ve zprávě doručené soudu dne 7. 6. 2017 sdělil, že očekávaná míra uspokojení věřitelů činí 16,97 Kč, nařídil jednání o zrušení schváleného oddlužení na den 5. 10. 2017. U tohoto jednání dlužnice uvedla, že je v současné době zaměstnána u zaměstnavatele Zdeňka Šlechtického na prodejně Pekařství v Oslavanech, její průměrný čistý měsíční příjem činí 6.500 Kč, a dále pobírá příspěvek na bydlení cca 4.000 Kč, pro nezletilého syna

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

pobírá výživné od jeho otce ve výši 2.000 Kč měsíčně, nájemné s inkasem a ostatními službami činí 9.000 Kč měsíčně. Soud prvního stupně citoval ustanovení § 418 odst. 1, odst. 4 a odst. 5 insolvenčního zákona a uzavřel, že za dané situace je nepochybné, že dlužnice není schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Schválené oddlužení proto podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona zrušil, a protože majetek dlužnice je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující a současně nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu (dlužnice o prohlášení konkursu nepožádala), rozhodl dále podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona o zastavení insolvenčního řízení, s tím, že o odměně insolvenčního správce soud rozhodne samostatným usnesením. 3. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Poukázala na to, že po vyhlášení rozhodnutí soudu prvního stupně dne 5. 10. 2017 uzavřela smlouvu o důchodu, jíž se poskytovatelka důchodu zavázala po zbývající dobu jejího oddlužení poskytovat jí částku ve výši 4.500 Kč tak, aby splnila základní podmínku oddlužení-uhradit v průběhu oddlužení minimálně 30 % pohledávek přihlášených věřitelů. V době rozhodování soudu měla od poskytovatelky důchodu předběžný ústní příslib k poskytování důchodu, k uzavření písemné smlouvy s ověřenými podpisy účastníků však došlo dne 18. 10. 2017. Odvolatelka připustila, že nebyla plně důsledná a nezabezpečila odstranění propadu jejích příjmů ve prospěch oddlužení včasně, má však eminentní zájem pokračovat v oddlužení. Odvolatelka navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil. 4. Insolvenční správce v písemném vyjádření k podanému odvolání potvrdil údaje uvedené (a dokládané) odvolatelkou o tom, že byla uzavřena smlouva o důchodu, a potvrdil, že tato smlouva je od počátku řádně plněna-od měsíce října 2017 je na bankovní účet majetkové podstaty každý kalendářní měsíc hrazena částka 4.500 Kč, to je od října 2017 ke dni podání vyjádření ze dne 3. 1. 2018 byla uhrazena částka celkem ve výši 13.500 Kč, takže v případě, bude-li částka 4.500 Kč každý měsíc poukazována ve prospěch oddlužení dlužnice, budou věřitelé za dobu trvání splátkového kalendáře uspokojeni v míře 35,96 %. 5. Odvolací soud předesílá, že s účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle Čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 64/2017 Sb. se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 6. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

8. Z obsahu spisu vyplývá, že v přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno dne 22. 10. 2014 k insolvenčnímu návrhu dlužnice spojenému s návrhem na povolení oddlužení. O návrhu rozhodl Krajský soud v Brně usnesením ze dne 7. 11. 2014, č.j. KSBR 47 INS 28616/2014-A-7, jímž zjistil úpadek dlužnice Kateřiny anonymizovano , povolil oddlužení dlužnice a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Radka Frkala. Ustanovený insolvenční správce ve své první zprávě o hospodářské situaci dlužnice a dosavadní činnosti insolvenčního správce ze dne 5. 1. 2015 (která soudu došla téhož dne) uvedl, že dlužnice je zaměstnána u zaměstnavatele HADAČ a ZAPLETAL s.r.o., IČO: 60754303, sídlem Na Mýtě 1180, 665 01 Rosice u Brna, a její průměrný čistý měsíční příjem činí 12.505 Kč. Vyjma movitých věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti a běžných oděvních součástí a jiných věcí (předmětů ve smyslu ustanovení § 322 o.s.ř.) nevlastní dlužnice žádné hodnotnější movité věci, nemovitosti nevlastní a nevlastní ani jiné majetkové hodnoty, jejichž zpeněžením by bylo možno uspokojit pohledávky přihlášených věřitelů. Do insolvenčního řízení se přihlásili čtyři věřitelé s pohledávkami celkem ve výši 356.256,56 Kč. Z údajů, uvedených v protokolu o přezkumném jednání, jež se konalo dne 20. 1. 2015, vyplývá, že pohledávky přihlášených věřitelů byly v plném rozsahu uznány insolvenčním správcem i dlužnicí. Podle údajů uvedených v protokolu o schůzi věřitelů, jež se konala po skončení přezkumného jednání, dlužnice potvrdila, že pracuje jako dělnice ve společnosti HADAČ a ZAPLETAL s.r.o., pracovní smlouvu má uzavřenu na dobu neurčitou a její průměrný čistý měsíční příjem činí 12. 505 Kč. Vyživovací povinnost má k nezletilému synovi. Usnesením ze dne 12. 2. 2015, č.j. KSBR 47 INS 28616/2014-B-7 pak krajský soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (výrok I.), uložil dlužnici, aby po dobu pěti let platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy nejpozději ke každému 25. dni v měsíci počínaje březnem 2015 z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900 Kč podle aktuální zákonné sazby podle poměru pohledávek, ve výroku blíže označených nezajištěných věřitelů, s tím, že první splátku je povinna uhradit do 25. 3. 2015 ze mzdy, kterou pobírá od zaměstnavatele HADAČ a ZAPLETAL, s.r.o. (výrok II.), uložil dlužnici, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře platila z částky určené k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů insolvenčnímu správci vždy nejpozději ke každému 25. dni v měsíci zálohu na odměnu ve výši 750 Kč a zálohu na náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč dle aktuální zákonné sazby (výrok III.), uložil zaměstnavateli dlužnice, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl z příjmů dlužnice stanovené srážky v rozsahu, v jakém z něj mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a nevyplácel sražené částky dlužnici, ale zasílal je insolvenčnímu správci bez zřetele k tomu, zda je toto rozhodnutí v právní moci, přičemž poprvé zaměstnavatel dlužnice vyplatí k rukám insolvenčního správce uvedenou částku ze mzdy za měsíc únor 2015, která je splatná v březnu 2015 (výrok IV.), přikázal insolvenčnímu správci ze sražených a vyplácených částek od plátce příjmů dlužnice: 1) odečítat částku 900 Kč měsíčně jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce podle aktuální zákonné sazby, 2) zbytek rozvrhnout mezi jednotlivé věřitele v poměru dle výroku II. tohoto usnesení (výrok V.), a učinil další výzvy a poučení insolvenčnímu správci, věřitelům a dlužnici (výroky VI. až IX.). Již dne 9. 7. 2015 došlo soudu vyrozumění dlužnice o tom, že je v pracovní neschopnosti od 4. 5. 2015 s tím, že ukončení pracovní neschopnosti soudu sdělí, přičemž dne 19. 11. 2015 došlo soudu sdělení dlužnice o tom, že odešla ze zaměstnání po 19 letech z důvodů psychických i zdravotních; současně dlužnice

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

předložila potvrzení Úřadu práce České republiky-Krajské pobočky v Brně o tom, že je v evidenci uchazečů o zaměstnání od 1. 10. 2015. Podle dalšího sdělení, došlého soudu dne 24. 3. 2016, měla dlužnice nastoupit dne 29. 3. 2016 rekvalifikační kurz. Dne 26. 4. 2016 došlo soudu sdělení insolvenčního správce o tom, že se s účinností od 1. 5. 2016 stává plátcem daně z přidané hodnoty, což doložil, a na základě tohoto sdělení Krajský soud v Brně usnesením ze dne 2. 5. 2016, č.j. KSBR 47 INS 28616/2014-B-15 změnil tomu odpovídajícím způsobem usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 2. 2015, č.j. KSBR 47 INS 28616/2014-B-7 ve výrocích II., III. a V. S ohledem na údaje uváděné insolvenčním správcem ve zprávách o plnění oddlužení soud opakovaně ukládal dlužnici, aby konkrétně sdělila a doložila, jakým způsobem hodlá uhradit 30 % svých nezajištěných závazků. Dlužnice na výzvy soudu reagovala. V podání, které soudu došlo dne 23. 5. 2016, sdělila, že je od 2. 5. 2016 zaměstnána ve Fakultní nemocnici v Brně, k čemuž doložila pracovní smlouvu, jak však vyplývá ze zprávy Fakultní nemocnice v Brně ze dne 8. 12. 2016, došlé soudu dne 9. 12. 2016, dlužnice zde pracovní poměr ukončila dnem 30. 11. 2016. Dne 15. 3. 2017 došlo soudu sdělení dlužnice o tom, že od měsíce února bude zaměstnána u pana Šlechtického na dohodu , a že našla osobu, která je ochotna jí od měsíce března finančně vypomoci. Ke sdělení připojila dohodu o provedení práce ze dne 1. 2. 2017 uzavřenou se zaměstnavatelem Zdeňkem Šlechtickým-Pekařství, 1. máje 46, Oslavany. Dne 7. 6. 2017 došla soudu další zpráva insolvenčního správce o plnění oddlužení (za období od listopadu 2016 do května 2017), v níž insolvenční správce informuje soud, že již dlužnici upozornil na to, že nesplňuje minimální zákonnou 30% hranici uspokojení věřitelů, a doporučil jí možnost řešení dané situace, očekávaná míra uspokojení věřitelů však nadále zůstává hluboko pod 30 %, aktuálně činí pouze 16,97 %. Na opětovnou výzvu insolvenčního soudu, jak hodlá řešit tuto situaci, dlužnice reagovala podáním, došlým soudu dne 7. 8.2017, v němž uvedla, že od února 2017 posílá pravidelně 3.100 Kč, může disponovat pouze s touto částkou, následuje další příslib toho, že vše srovná . Soud prvního stupně nařídil jednání na den 5. 10. 2017, jehož se zúčastnili insolvenční správce a dlužnice. Insolvenční správce předložil soudu zprávu o plnění oddlužení za období od ledna 2017 do září 2017, podle níž činí míra předpokládaného uspokojení věřitelů 15,87 %, s tím, že pokud by dlužnice měla uhradit alespoň 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů, musela by od měsíce října 2017 platit částku ve výši 4.500 Kč měsíčně po celou dobu oddlužení, to je do ledna 2020. Poté, co dlužnice sdělila, že její průměrný čistý měsíční příjem činí 6.500 Kč, a že vyživovací povinnost má k jednomu nezletilému dítěti, vyhlásil u tohoto jednání soud prvního stupně odvoláním napadené usnesení. 9. U jednání odvolacího soudu odvolatelka uvedla, že v jejích osobních poměrech nedošlo k žádným změnám, žije sama s nezletilým dítětem, je nadále zaměstnána u zaměstnavatele Zdeňka Šlechnického, u tohoto zaměstnavatele je však již zaměstnána na plný pracovní úvazek, a to od 1. 10. 2017. 10. Odvolací soud doplnil dokazování a z dlužnicí předložené smlouvy o důchodu zjistil, že tato byla uzavřena mezi Pavlou anonymizovano , anonymizovano , bytem Zámecká 7, 664 12 Oslavany (jako povinnou) a dlužnicí (jako oprávněnou) dne 18. 10. 2017, uvedenou smlouvou se povinná zavazuje k vyplácení důchodu ve výši 4.500 Kč měsíčně tak, že poprvé bude důchod vyplacen za měsíc říjen 2017 a touto smlouvou se oprávněné zakládá právo na vyplácení důchodu po dobu trvání soudního rozhodnutí o schválení oddlužení (oprávněné) plněním splátkového kalendáře . Smlouva je opatřena úředně ověřenými podpisy účastnic této smlouvy.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

11. Z předloženého dodatku ze dne 1. 10. 2017 k pracovní smlouvě ze dne 15. 6. 2017, uzavřené mezi zaměstnavatelem Zdeněk Šlechtický-Pekařství, 1. máje 46, Oslavany, IČO: 46896775 a zaměstnancem Kateřinou anonymizovano , odvolací soud zjistil, že podle tohoto dodatku se rovnoměrně rozvržená pracovní doba pěti dní-20 hodin týdně mění s účinností od 1. 10. 2017 na 40 hodin týdně, předpokládaný hrubý příjem bude činit 12.000 Kč za měsíc. 12. Z předloženého výplatního lístku, vystaveného zaměstnavatelem Zdeňkem Šlechtickým, odvolací soud zjistil, že za měsíc říjen 2017 činila čistá mzda dlužnice 12.890 Kč. 13. Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník. 14. Podle ustanovení § 395 odst. 1, písm. b) IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. 15. Je třeba uvést, že v celém průběhu plnění schváleného oddlužení může dojít ke zrušení oddlužení, a k převrácení oddlužení do řešení úpadku konkursem, případně k zastavení insolvenčního řízení. 16. V přezkoumávané věci-jak se z odůvodnění odvoláním napadeného usnesení podává-založil soud prvního stupně své rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení dlužnice na závěru, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, neboť-s ohledem na příjem dlužnice, jenž v té době činil 6.500 Kč měsíčně-lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé dlužnice, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, tedy shledal důvod k postupu podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ. 17. V daném případě odvolatelka správnost zjištění, z nichž soud prvního stupně při svém rozhodování vycházel, nezpochybňovala, namítala však, že na její straně v mezidobí došlo ke změně, neboť jednak uzavřela smlouvu o důchodu, jíž se povinná zavázala poskytovat jí pro účely oddlužení částku ve výši 4.500 Kč měsíčně od 1. 10. 2017, a také, že došlo ke zvýšení jejích příjmů u stávajícího zaměstnavatele, neboť je zde oproti předchozí době zaměstnána od 1. 10. 2017 na plný pracovní úvazek. 18. Odvolací soud považuje za potřebné zdůraznit, že institut oddlužení představuje pro dlužníka dobrodiní, kdy za splnění určitých podmínek mu bude prominuta část jeho závazků. Lze proto od dlužníka vyžadovat, aby k tomuto cíli vyvinul maximální možné úsilí a dosáhl jej zejména vlastní aktivitou, když jiný přístup by byl v rozporu s jednou ze základních zásad insolvenčního řízení, která spočívá na tom, že žádný z účastníků nesmí být nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn. 19. Je pravda, že odvolatelka v důsledku toho, že neměla trvalé zaměstnání, nedosahovala v době po schválení oddlužení pravidelného příjmu a následně poté, co uzavřela pracovní smlouvu se zaměstnavatelem Zdeňkem Šlechtickým, takového příjmu, z něhož by mohla řádně plnit splátkový kalendář.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

20. Odvolací soud nicméně přihlédl ke skutečnostem, nastalým v průběhu odvolacího řízení, kdy odvolatelka doložila, že její příjem od 1. 10. 2017 je představován příjmem ve výši 4.500 Kč měsíčně ze smlouvy o důchodu (přičemž od října 2017 je také dle uvedené smlouvy řádně plněno), a dále, že u ní došlo ke zvýšení mzdy u jejího nynějšího zaměstnavatele, a její čistá mzda za říjen 2017 činila 12.890 Kč. Na splátky věřitelům tak mohou v současné době být poukazovány jak finanční prostředky ze smlouvy o důchodu, tak také z příjmů dlužnice u jejího zaměstnavatele, a stávající výše splátek poskytovaných do oddlužení je již dostačující pro celkové uspokojení věřitelů alespoň v rozsahu 30 % jejich pohledávek za dobu pěti let. 21. Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1, písm. a) o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že schválené oddlužení dlužnice Kateřiny anonymizovano se nezrušuje a insolvenční řízení se nezastavuje, jak uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. 22. V daném případě rozhodoval odvolací soud o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 47 INS 28616/2014-B-33, jež bylo podle obsahu spisu vyhlášeno u jednání (nařízeného k projednání podmínek pro zrušení schváleného oddlužení) dne 5. 10. 2017. V písemném vyhotovení usnesení je však jako datum vyhlášení uveden údaj 27 . 10. 2017. Odvolací soud proto postupem podle ustanovení § 222 odst. 3 o.s.ř. nařídil soudu prvního stupně opravu odvoláním napadeného usnesení v datu jeho vyhlášení postupem podle ustanovení § 164 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 9. ledna 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.