3 VSOL 1140/2017-B-38
č. j. KSBR 52 INS 4290/2015 3 VSOL 1140/2017-B-38

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužníků: a) Simona anonymizovano , anonymizovano bytem Náměstí Míru 155, 667 01 Židlochovice

b) Roman anonymizovano , anonymizovano bytem Náměstí Míru 155, 667 01 Židlochovice

o zrušení schváleného oddlužení

o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2017, č. j. KSBR 52 INS 4290/2015-B-25,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníků a) Simony anonymizovano a b) Romana anonymizovano (výrok I.), insolvenční řízení vedené ve věci dlužníků a) Simony anonymizovano a b) Romana anonymizovano zastavil (výrok II.), určil odměnu insolvenčního správce Indra-Šebesta v.o.s., IČO: 26919877, Čechyňská 361/16, 602 00 Brno ve výši 34.875 Kč a k tomu částku připadající na 21% DPH ve výši 7.323,75 Kč, jeho hotové výdaje ve výši 6.975 Kč a k tomu částku připadající na 21% DPH ve výši 1.464,75 Kč, celkem tedy ve výši 50.638,50 Kč včetně DPH s tím, že celá částka již byla uhrazena dlužníky prostřednictvím záloh na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce (výrok III.), a zprostil insolvenčního správce Indra-Šebesta v.o.s. funkce (výrok IV.). 2. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uzavřel, že ze zpráv podávaných insolvenčním správcem je možno uzavřít, že nebude možno splnit podstatnou část splátkového kalendáře

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

a nejsou plněny podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Ze zpráv insolvenčního správce vyplývá, že očekávané uspokojení nezajištěných věřitelů za 5 let trvání oddlužení nedosahuje minimální zákonné požadované hranice 30 %, jelikož dle poslední zprávy činí pouze 19,63 % jejich nezajištěných pohledávek, oddlužení není řádně plněno. Dar ve výši 500 Kč měsíčně na základě darovací smlouvy ze dne 21. 4. 2015 je hrazen nepravidelně v proměnlivé výši; po přepočtu lze však konstatovat, že v průměru je dar ve výši 500 Kč hrazen. Výše daru 500 Kč měsíčně společně se srážkami ze mzdy však pro minimální uspokojení 30 % nestačí, jelikož srážky z příjmů dlužníků sice probíhají, ale nedosahují patřičné výše; do oddlužení by bylo třeba zasílat vyšší částku (tedy navýšit dar), o čemž byli dlužníci několikrát poučeni. Ti však nereagují na výzvy soudu, nepředkládají řádně přehled příjmů (předložen pouze jednou po výzvě soudu) a situaci neplnění oddlužení nijak neřeší. Soud má za to, že takové jednání jasně svědčí o ledabylém postoji k insolvenčnímu řízení a k plnění povinnosti dlužníků. Dle posledních zpráv správce dlužníci ke dni 20. 6. 2017 neplnili plán splátek o 35.098,90 Kč; dle poslední zprávy ze dne 21. 9. 2017 jej neplní o 38.524,76 Kč. Je tedy zřejmé, že podstatou část splátkového kalendáře nebude možno splnit a dlužníci řádně neplní své povinnosti. Z těchto důvodů soud postupoval podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), a zrušil schválené oddlužení dlužníků. 3. Dle soupisu majetkové podstaty ze dne 10. 4. 2015 nevlastní dlužníci žádný nemovitý majetek ani žádný hodnotnější movitý majetek. Do soupisu byly zahrnuty pouze příjmy dlužníků z jejich trvalých pracovních poměrů. Protože majetek dlužníků je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující a současně nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu (dlužníci o prohlášení konkursu nepožádali) dle § 418 odst. 4 IZ, rozhodl soud dle § 418 odst. 5 IZ zároveň se zrušením schváleného oddlužení o zastavení insolvenčního řízení a o zproštění insolvenčního správce funkce. 4. Podle ust. § 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů ve znění pozdějších předpisů, rozhodl soud o odměně a hotových výdajích insolvenčního správce. Správci náleží odměna a hotové výdaje za měsíce březen 2015 až září 2017, to je celkem za 31 měsíců ve výši 34.875 Kč na odměně a 6.975 Kč na hotových výdajích a k tomu mu přísluší částka připadající na 21% DPH ve výši 7.323,75 Kč a ve výši 1.464,75 Kč, celkem tedy částka 50.638,50 Kč včetně DPH. Dlužníci uhradili na zálohách na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce celkem částku 50.638, 50 Kč, celá částka tedy již byla uhrazena prostřednictvím záloh. 5. Proti tomuto usnesení podala dlužnice a) včasné odvolání, v němž uvedla, že s rozhodnutím nesouhlasí. Tvrdila, že do 25. 10. 2017 bude insolvenčnímu správci uhrazena část dluhu ve výši 15.000 Kč. Dále poukázala na to, že dlužník b) má od 1. 9. 2017 uzavřenou novou pracovní smlouvu na plný úvazek, kde základní mzda činí 15.500 Kč hrubého. Argumentuje tím, že za těchto podmínek by byli během pěti let schopni uhradit nezajištěným věřitelům více jak 30 % nezajištěných závazků. 6. Podle ust. § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníků důvodné není. 8. Z obsahu spisu vyplývají následující skutečnosti: -Dne 3. 3. 2015 pod č.j. KSBR 52 INS 4290/2015-A-9 bylo rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníků a dlužníkům bylo povoleno oddlužení. -Dne 28. 4. 2015 pod č.j. KSBR 52 INS 4290/2015-B-9 bylo schváleno oddlužení dlužníků a) Simony anonymizovano a b) Romana anonymizovano ; dlužníkům bylo uloženo, aby po dobu pěti let počítaných od 1. 5. 2015 platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. -Ve zprávě ze dne 29. 4. 2016 insolvenční správce sdělil, že ke dni podání zprávy byla nezajištěným věřitelům vyplacena částka v celkové výši 34.017 Kč, což činí míru uspokojení přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 4, 43 % a při současné hospodářské situaci dlužníků lze očekávat míru uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 22,14 %. -Usnesením ze dne 6. 6. 2016 pod č.j. KSBR 52 INS 4290/2015-B-12 byli dlužníci vyzváni, aby se vyjádřili ke zprávě insolvenčního správce ze dne 29. 4. 2016 ohledně toho, že za 5 let činí předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů 22,14 %. Dlužníci byli dále vyzváni, aby sdělili, zda došlo k navýšení darovací smlouvy a současně byli vyzváni, aby předložili soudu přehled svých příjmů ke dni 15. 9. 2015 a ke dni 15. 3. 2016. -Usnesením ze dne 5. 10. 2016 pod č.j. KSBR 52 INS 4290/2015-B-13 byli dlužníci opakovaně vyzváni, aby zaslali soudu přehled svých příjmů ke dni 15. 9. 2015 a ke dni 15. 3. 2016 a současně aby zaslali své vyjádření k obsahu sdělení insolvenčního správce ze dne 29. 4. 2016. -Podáním z 19. 10. 2016 dlužnici reagovali a předložili přehled svých příjmů podle výzvy soudu. -Ve zprávě ze dne 28. 4. 2017 insolvenční správce sdělil, že ke dni podání právy byla nezajištěným věřitelům vyplacena částka ve výši 58.279 Kč, což představuje míru uspokojení přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 7,58 % a je předpoklad, že za dobu 5 let bude míra uspokojení nezajištěných věřitelů činit 18,96 %. Správce sdělil, že dlužníci byli na neplnění podmínky předpokládaného minimálního uspokojení věřitelů opakovaně písemně upozorněni. Aby míra uspokojení věřitelů dosáhla 30 % za 5 let, je třeba zasílat od měsíce května 2017 částku v minimální měsíční výši 6.600 Kč. -Ve zprávě ze dne 20. 6. 2017 insolvenční správce sdělil, že ke dni podání zprávy byla nezajištěným věřitelům vyplacena částka ve výši 64.847 Kč, což představuje míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 8,44 %, přičemž při stávající hospodářské situaci dlužníků lze očekávat míru uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 19,48 % za dobu 5 let. -Dne 28. 6. 2017 proběhlo u insolvenčního soudu jednání o zrušení oddlužení, na němž bylo konstatováno, že dlužníci měli na řešení své situace dostatečný časový prostor. Zástupce insolvenčního správce sdělil, že dlužníci ani správci ani soudu nezaslali přehled svých příjmů k 15. 3. 2017. -Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 21. 9. 2017 vyplývá, že k měsíci září 2017, což je 29. měsíc trvání schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, dlužníci zaplatili svým

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

věřitelům 72.886,50 Kč, což představuje 9,49% míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, přičemž předpokládaný procentní poměr uspokojení za stávajících podmínek je 19,63 % za dobu 5 let trvání oddlužení s tím, že dlužníci neplní plán splátek o 38.524,76 Kč. 9. Podle ust. § 101 odst. 3 o.s.ř., odvolací soud věc projednal a rozhodl v nepřítomnosti dlužníků. Žádost o odročení jednání odvolací soud neshledal důvodnou, neboť tato žádost se týkala pouze dlužníka b), ve vztahu k dlužnici a) nebyly tvrzeny a ani dokládány žádné skutečnosti, z nichž by bylo možno dovodit, že dlužnice a) má omluvitelný důvod, pro který se nemůže jednání odvolacího soudu zúčastnit. 10. Podle ust. § 412 odst. 1 IZ, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. 11. Podle ust. § 418 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odstavec 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odstavec 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou- li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odstavec 3). Insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3 (odstavec 4). Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5 (odstavec 5). Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 5 (odstavec 6). 12. Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že jsou splněny předpoklady pro zrušení schváleného oddlužení dlužníků.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

13. Z průběžných zpráv insolvenčního správce vyplynulo, že dlužníci sice poskytují splátky na základě schváleného splátkového kalendáře, avšak tyto splátky jsou poskytovány v nedostatečné výši. Z poslední zprávy insolvenčního správce vyplynulo, že k měsíci září 2017, což je 29. měsíc oddlužení, dlužníci uspokojili pohledávky svých nezajištěných věřitelů, toliko ve výši 9,49 %, přičemž je předpoklad, že při stávajících příjmech dlužníků by za 5 let trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře byli věřitelé uspokojeni toliko v rozsahu 19,63 %. Ze zpráv insolvenčního správce také vyplynulo, že dlužníci byli několikrát upozorněni na to, že nesplní minimální zákonem požadovanou výši uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, z jejich strany však k žádné nápravě nedošlo. Ze skutečností, které dlužníci uvedli v rámci podaného odvolání, nelze dovodit, že situace dlužníků by se mohla výrazným způsobem změnit tak, aby bylo možno dospět k závěru, že dlužníci budou schopni za 5 let trvání oddlužení splátkovým kalendářem své věřitele uspokojit minimálně v rozsahu 30 % výše jejich pohledávek. Jak vyplynulo z vyjádření insolvenčního správce, částku avizovanou v odvolání ve výši 15.000 Kč dlužníci po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně na účet majetkové podstaty nezaslali a ani nebyl naplněn předpoklad uvedený dlužnicí v odvolání, že dlužník bude mít od 1. 9. 2017 uzavřenou novou pracovní smlouvu- z vyjádření insolvenčního správce vyplynulo, že žádná taková nová pracovní smlouva uzavřena nebyla. I podle odvolacího soudu je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení, neboť se ukazuje, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno splnit z důvodu nedostatečných příjmů dlužníků. 14. Již v usnesení ze dne 28. 4. 2015 o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře byli dlužníci upozorněni na své povinnosti vyplývající z ust. § 412 odst. 1 IZ, zejména na povinnost vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu správci přehled svých příjmů za uplynulých 6 měsíců. Dlužníci tyto své povinnosti neplnili, přehled svých příjmů k 15. 9. 2015 a 15. 3. 2016 předložili po opakované výzvě insolvenčního soudu a sami přehledy za další období insolvenčnímu soudu a ani insolvenčnímu správci nepředložili. Je tak naplněn předpoklad pro zrušení schváleného oddlužení i podle ust. § 418 odst. 1, písm. a) IZ, když dlužníci neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. 15. Soud prvního stupně proto rozhodl správně, jestliže schválené oddlužení dlužníků zrušil a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení, když dlužníci nevlastní žádný nemovitý majetek a ani žádný movitý majetek a sami nepožádali o prohlášení konkursu. V souvislosti se zastavením insolvenčního řízení postupoval soud prvního stupně správně i ve vztahu k insolvenčnímu správci, kterého napadeným usnesením zprostil funkce a určil jeho odměnu za období od vydání rozhodnutí o úpadku dlužníků a povolení oddlužení do doby, než bylo rozhodnuto o zrušení schváleného oddlužení s tím, že určená odměna byla insolvenčnímu správci zálohově již zaplacena. 16. Z výše uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 9. ledna 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.