3 VSOL 1138/2016-B-23
KSBR 40 INS 27130/2015 3 VSOL 1138/2016-B-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníků a) Jaromíra anonymizovano , anonymizovano , Hodonín, Radniční 4, PSČ: 695 01, adresa pro doručování: Rohatec, Nové Řádky 9, PSČ: 696 01 a b) Ivony anonymizovano , anonymizovano , Hodonín, Květná 359/1, PSČ: 969 01, o způsobu řešení úpadku, o odvolání dlužníka a) Jaromíra anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.6.2016, č.j. KSBR 40 INS 27130/2015-B-17,

takto:

Odvolání dlužníka a) Jaromíra anonymizovano , došlé soudu dne 7.7.2016, se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, neschválil společné oddlužení dlužníků a) Jaromíra anonymizovano a b) Ivony anonymizovano (výrok I.), na majetek dlužníků a) Jaromíra anonymizovano a b) Ivony anonymizovano prohlásil konkurs (výrok II.) a vyslovil, že konkurs je považován za nepatrný (výrok III.).

Dne 7.7.2016 došlo soudu podání dlužníka Jaromíra anonymizovano , označené jako žádost o odvolání , k č.j. KSBR 40 INS 27130/2015-B-17, s tím, že tímto by se chtěl odvolat proti usnesení ze dne 10.6.2016 a využít možnosti se odvolat .

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 14.6.2016, č.j. KSBR 40 INS 27130/2015-B-19 vyzval dlužníka a), aby ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení doplnil své odvolání, předané k poštovní přepravě dne 1.7.2016, proti isir.justi ce.cz usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 40 INS 27130/2015-B-17 ze dne 10.6.2016, zejména aby uvedl, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí či postupu insolvenčního soudu a čeho se odvoláním domáhá, tj. jakým způsobem má odvolací soud rozhodnout. Současně mu poskytl poučení o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě odvolání doplněno, odvolací soud odvolání odmítne dle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. a ustanovení § 211 o.s.ř. Usnesení Krajského soudu v Brně s výzvou k odstranění vad odvolání bylo dlužníkovi a) doručováno na adresu Rohatec, Nové Řádky 9, PSČ: 969 01, a doručeno mu bylo ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. dne 25.7.2016. Na výzvu soudu k odstranění vad odvolání dlužník a) nereagoval.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

V daném případě odvolání dlužníka a) nemá zákonem předepsané náležitosti, neboť z podaného odvolání je pouze zřejmé, kterému soudu je určeno a proti kterému rozhodnutí Krajského soudu v Brně směřuje, tj., že se jím napadá usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.6.2016, č.j. KSBR 40 INS 27130/2015-B-17. Odvolání však neosahuje uvedení odvolacích důvodů, tedy v čem odvolatel spatřuje nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně (§ 205 odst. 2 o.s.ř.) a neobsahuje ani odvolací návrh, tedy čeho se odvolatel svým odvoláním domáhá.

Soud prvního stupně proto správně postupem podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. vyzval odvolatele k doplnění odvolání podle pokynů v usnesení ze dne 14.7.2016, č.j. KSBR 40 INS 27130/2015-B-19 a současně odvolateli poskytl poučení o následcích neuposlechnutí této výzvy.

Nutno uvést, že usnesení o neschválení oddlužení (§ 405 IZ) se pokládá za rozhodnutí soudu prvního stupně v insolvenční věci, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé (srov. závěry Nejvyššího soudu České republiky v usnesení ze dne 20.1.2011, sen. zn. 29 NSČR 30/2010-B, jež je uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod poř. č. 96/2011), tedy zejména neuvedení odvolacích důvodů v odvolání je okolností, která brání pokračování odvolacího řízení, neboť zakládá jeho neprojednatelnost (§ 212a odst. 2 o.s.ř.).

S ohledem na to, že dlužník a) ani přes výzvu soudu prvního stupně své odvolání podle poučení soudem nedoplnil, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 7 IZ ve spojení s ustanovením § 43 odst. 2 o.s.ř. a § 211 o.s.ř. a odvolání dlužníka a) Jaromíra anonymizovano odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 8. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu