3 VSOL 1137/2015-A-13
KSBR 26 INS 18190/2015 3 VSOL 1137/2015-A-13

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Ing. Jindřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Fryštáku, Komenského č.p. 381, okres Zlín, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 9. 2015, č. j. KSBR 26 INS 18190/2015-A-8,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 6. 8. 2015, č. j. KSBR 26 INS 18901/2015-A-5 (správně patří KSBR 26 INS 18190/2015-A-5) pro opožděnost. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 6. 8. 2015 bylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu dlužníka a toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 7. 8. 2015. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, které bylo dle údaje na připojené obálce dáno na poštu dne 9. 9. 2015. Vzhledem k tomu, že posledním dnem lhůty pro podání odvolání bylo pondělí 24. 8. 2015, přičemž dlužník podal odvolání na poště až dne 9. 9. 2015, jedná se o pozdě podané odvolání, které bylo odmítnuto pro opožděnost podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém poukázal na to, že insolvenční soud obdržel dne 12. 8. 2015 jeho vyrozumění o změně trvalého a skutečného pobytu, ve kterém soudu sdělil, že od 1. 8. 2015 změnil své bydliště a požádal, aby veškerá korespondence mu byla zasílána na tuto novou adresu. Je si vědom toho, že soud zaslal usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu na jeho původní trvalé bydliště, když do té doby nebyl soud informován o změně trvalého

i skutečného bydliště; prokazatelně se však již od 1. 8. 2015 na této adrese nezdržoval. Domnívá se, že soud měl usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu ze dne 6. 8. 2015 odeslat opětovně, a to na novou sdělenou adresu tak, aby mu nebylo odebráno základní právo na obranu . Navrhuje proto, aby napadené usnesení bylo v plném rozsahu zrušeno.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka, ve kterém dlužník jako adresu svého trvalého bydliště uvedl: Slušovice, Vítězství č.p. 460, PSČ 763 15 a insolvenční soud mu také usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu ze dne 6. 8. 2015, č. j. KSBR 26 INS 18190/2015-A-5 doručoval na tuto adresu, kterou dlužník uvedl v insolvenčním návrhu. Usnesení bylo doručováno dlužníku insolvenčním soudem dne 6. 8. 2015 obálkou do vlastních rukou; zásilka byla dlužníku doručena dne 7. 8. 2015 vložením do domovní schránky adresáta. Teprve podáním, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 12. 8. 2015, sdělil dlužník insolvenčnímu soudu, že k datu 1. 8. 2015 se musel přestěhovat a z toho důvodu sděluje změnu svého trvalého bydliště na Komenského č.p. 381, 763 16 Fryšták s tím, aby veškerá korespondence spojená s insolvenčním řízením byla zasílána na tuto uvedenou adresu. Odvolání dlužníka ze dne 8. 9. 2015 proti usnesení Krajského soudu v Brně o zamítnutí insolvenčního návrhu ze dne 6. 8. 2015, č. j. KSBR 26 INS 18190/2015-A-5 bylo podle přiložené obálky dáno na poštu dne 9. 9. 2015.

Podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle ustanovení § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že odvolání dlužníka bylo podáno opožděně. Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu bylo dlužníku doručeno dne 7. 8. 2015, 15denní lhůta pro podání odvolání začala dlužníku běžet dne 8. 8. 2015 a její poslední den připadl na sobotu 22. 8. 2015, resp. na pondělí 24. 8. 2015 jako nejblíže následující pracovní den. Námitka odvolatele, že soud mu měl doručovat usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu opětovně na adresu, kterou sdělil insolvenčnímu soudu, důvodná není. V jediném podání dlužníka adresovanému insolvenčnímu soudu, a to v samotném insolvenčním návrhu, dlužník uvedl jako adresu svého bydliště Slušovice, Vítězství č.p. 460. Do doby než insolvenční soud přistoupil k doručení usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu ze dne 6. 8. 2015, žádná jiná adresa insolvenčnímu soudu známa nebyla. Sdělení dlužníka, doručené insolvenčnímu soudu dne 12. 8. 2015, se stalo vůči insolvenčnímu soudu účinným okamžikem, kdy bylo insolvenčnímu soudu oznámeno; tato skutečnost však neznamená, že by insolvenční soud byl povinen písemnost, která byla již jednou řádně doručena, doručovat dlužníku opětovně na novou adresu. Namítá-li odvolatel, že na původní adrese se v době doručování nezdržoval, když ke změně adresy bydliště došlo již od 1. 8. 2015, tak tuto skutečnost nutno přičíst k tíži samotného dlužníka, neboť bylo na něm, aby byl dbalý svých práv a včas insolvenčnímu soudu ohlásil změnu adresy svého bydliště.

Soud prvního stupně, tudíž postupoval správně, jestliže odvolání dlužníka pro opožděnost podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 14. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu