3 VSOL 1137/2013-B-21
KSOL 10 INS 30790/2012 3 VSOL 1137/2013-B-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem v Paršovicích 11, PSČ: 751 55, o schválení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 14.11.2013, č.j. KSOL 10 INS 30790/2012-B-7,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně neschválil oddlužení dlužnice (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok II.), rozhodl, že konkurs bude řešen jako nepatrný (výrok III.) a deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, kterým se domáhá zrušení napadeného rozhodnutí.

Dříve, než odvolací soud rozhodl o podaném odvolání, dlužnice ústním podáním do soudního protokolu u jednání odvolacího soudu dne 28.1.2014 vzala své odvolání výslovně zpět.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále je IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Jelikož dlužnice vzala podané odvolání zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle shora citovaného ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl o zastavení odvolacího řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, pokud případně vstoupilo do insolvenčního řízení se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 28. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu