3 VSOL 1134/2016-B-40
KSOS 33 INS 10427/2012 3 VSOL 1134/2016-B-40

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Rastislava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Orlové, Okružní 904, PSČ 735 14, identifikační číslo osoby: 73190055, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.7.2016, č.j. KSOS 33 INS 10427/2012-B-21,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil oddlužení (výrok I.) a na majetek dlužníka Rastislava anonymizovano prohlásil konkurs (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že na jednání 1.2.2016 správkyně uvedla, že dluh vůči oddlužení činí 130.000 Kč. Dlužníku byla poskytnuta lhůta do konce března 2016 k poskytnutí částky 130.000 Kč a současně byl poučen o nezbytnosti poskytovat měsíčně částku 10.000 Kč s tím, že nebudou-li podmínky splněny, oddlužení bude zrušeno. V poslední zprávě o plnění oddlužení ze dne 20.6.2016 insolvenční správkyně uvedla, že u dlužníka eviduje dluh na srážkách v přibližné výši 151.650 Kč, na odměně a hotových výdajích dluží 5.246 Kč, neplní dohodu o zasílání srážky ve výši 10.000 Kč měsíčně a vznikl mu dluh ve výši 15.541 Kč z titulu neuhrazeného doplatku na pojistné za rok 2015, přičemž zálohy za rok 2016 dlužník nehradí vůbec, byť je správkyni vykazoval. S ohledem na to soud rozhodl o zrušení schváleného oddlužení, neboť dlužníku vznikl peněžitý závazek po isir.justi ce.cz dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a dále neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byť k nápravě mu byla poskytnuta lhůta do konce března 2016.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž uvedl, že vznáší námitku proti tvrzení, že nedodržuje veškeré podmínky stanovené insolvenční správkyní. Tvrdí, že jeho svízelná ekonomická situace mu neumožnila splnit vše, k čemu se zavázal, avšak aktivně s insolvenční správkyní komunikuje a snaží se najít řešení ve splátkových režimech. K tvrzení, že dluží na sociálním pojištění, uvádí, že aktivně jednal s Okresní správou sociálního zabezpečení a dojednal s nimi splátkový kalendář. Nepopírá, že porušil ujednání, které mu stanovila insolvenční správkyně, chtěl by však požádat o zrušení zrušeného oddlužení a navrácení do původního režimu, když na následující období dvou let má zajištěnu smluvní práci, která mu zajistí dostatečné příjmy na pokrytí dluhu.

Insolvenční správkyně ve vztahu k podanému odvolání dlužníka navrhla, aby usnesení soudu prvního stupně bylo jako věcně správné potvrzeno.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není.

Usnesením ze dne 12.9.2012, č.j. KSOS 33 INS 10427/2012-B-3, bylo schváleno oddlužení dlužníka Rastislava anonymizovano s tím, že oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od října 2012 do září 2017, popřípadě po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů. Dle zpráv o plnění oddlužení vyplývá, že zhruba do července 2014 oddlužení probíhalo řádně, věřitelé byli uspokojováni splátkami každý měsíc. Dlužník však v průběhu trvání oddlužení splátkovým kalendářem ztratil zaměstnání a od 30.6.2014 byl evidován u úřadu práce. Od 4.2.2015 dlužník pro zajištění příjmů začal podnikat, z jeho strany však nebyly řádně plněny splátky dle splátkového kalendáře. Insolvenční soud za účelem projednání dalšího postupu nařídil na 1.2.2016 jednání, u kterého insolvenční správkyně přednesla, že dluh vůči oddlužení činí cca 130.000 Kč, k čemuž dlužník uvedl, že by byl schopen tuto částku zajistit během jednoho měsíce. Soud poskytl dlužníku lhůtu do konce března 2016 k zaplacení částky 130.000 Kč a dále dlužníka poučil o nutnosti měsíčně poskytovat částku 10.000 Kč. Insolvenční správkyně ve své zprávě z 4.4.2016 uvedla, že dlužník částku 130.000 Kč na účet majetkové podstaty nezaslal a nehradí ani slíbenou částku 10.000 Kč. Dopisem ze dne 13.5.2016 sdělila Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení na vědomí insolvenční správkyni a insolvenčnímu soudu, že vyzývá dlužníka k úhradě částky 15.541 Kč, která představuje doplatek na pojistném za rok 2015, který byl splatný nejpozději dne 15.4.2016, přičemž dlužník je vyzýván k úhradě této částky do 30 dnů od doručení výzvy. Jedná se o doplatek na pojistném, který vznikl v souvislosti s podáním přehledu o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečně činné dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Česká správa sociálního zabezpečení zároveň upozornila, že dlužník jako osoba samostatně výdělečně činná je povinen v roce 2016 platit zálohy na pojistné; za měsíce leden až březen 2016 byl povinen platit zálohy v měsíční výši 1.943 Kč a od dubna 2016 ve výši 1.972 Kč s tím, že záloha je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Ke dni vyhotovení výzvy nebylo na zálohách na pojistné za rok 2016 ze strany dlužníka uhrazeno ničeho. Z poslední zprávy o plnění oddlužení z 20.6.2016 vyplývá, že dlužník za dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře uspokojil své věřitele částkou 85.456 Kč, což představuje míru uspokojení 32,71 %. Správkyně uvedla, že dlužník dluží na odměně a jejích hotových výdajích částku 5.246 Kč, neplní dohody o zasílání srážek ve výši 10.000 Kč měsíčně, má dluh ve výši 15.541 Kč vůči Okresní správě sociálního zabezpečení a nehradí pravidelné měsíční zálohy za rok 2016.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle ustanovení § 418 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Podle ustanovení § 418 odst. 4 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že jsou splněny předpoklady pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. c) IZ.

K předpokladům pro zrušení oddlužení ve smyslu § 418 odst. 1, písm. c) IZ patří: 1) vznik peněžitého závazku dlužníka po schválení oddlužení, 2) neuhrazení tohoto peněžitého závazku po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a 3) zaviněné jednání dlužníka vedoucí ke vzniku tohoto peněžitého závazku. Pro závěr, že dlužník vznik závazku zavinil , postačuje (jelikož insolvenční zákon neurčuje jinak) zavinění ve formě nedbalosti.

V dané věci vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek vůči České republice-České správě sociálního zabezpečení spočívající v tom, že dlužník jako osoba samostatně výdělečně činná neplatil pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za rok 2015. Výše tohoto závazku činila 15.541 Kč, závazek byl splatný nejpozději dne 15.4.2016, a ze strany dlužníka tento peněžitý závazek nebyl zaplacen po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Dlužník tento závazek nezaplatil ani do doby vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, přičemž není pravdivé tvrzení dlužníka v odvolání o tom, že s věřitelem, to je Českou správou sociálního zabezpečení, si dojednal splátkový kalendář, neboť dlužník ke svému odvolání doložil pouze návrh tohoto splátkového kalendáře, který však ze strany věřitele akceptován nebyl. Závazek současně vznikl v důsledku zaviněného jednání dlužníka, neboť dlužník jako osoba samostatně výdělečně činná si měl být vědom toho, že má vůči státu povinnosti spočívající v pravidelném placení záloh na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tyto povinnosti dlužník však neplní ani v roce 2016). Odvolací soud proto shodně se soudem prvního stupně dospívá k závěru, že jsou splněny předpoklady pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. c) IZ. Skutečnost, že poté, co byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka, byla pohledávka státu uspokojena insolvenční správkyní jako uplatněná pohledávka za majetkovou podstatou, nemá podle odvolacího soudu na tento závěr žádný vliv. Soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení i z toho důvodu, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Z obsahu spisu nevyplývá, že by ze strany dlužníka nebyly plněny povinnosti vyplývající pro dlužníka z ustanovení § 412 odst. 1 IZ. Tento odlišný závěr odvolacího soudu však nemá vliv na věcnou správnost napadeného rozhodnutí, neboť důvody pro zrušení schváleného oddlužení jsou i tak dány podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. c) IZ.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je

dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 25. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu