3 VSOL 1129/2014-B-23
KSBR 29 INS 2059/2014 3 VSOL 1129/2014-B-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Šárky anonymizovano , anonymizovano , bytem Třešť, Hodická 1299, PSČ 589 01, o návrhu dlužnice na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 9. 2014, č.j. KSBR 29 INS 2059/2014-B-17,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, neschválil oddlužení dlužnice Šárky anonymizovano (výrok I.) a rozhodl, že úpadek dlužnice bude řešen konkursem (výrok II.), s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok III.). V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním ze dne 28. 1. 2014 předložila dlužnice insolvenčnímu soudu insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční návrh byl opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která návrh podala, insolvenční soud proto usnesením ze dne 28. 1. 2014, č. j. KSBR 29 INS 2059/2014-A-2 zahájil insolvenční řízení, účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 28. 1. 2014. Usnesením ze dne 27. 3. 2014, č. j. KSBR 29 INS 2059/2014-A-11 rozhodl soud o úpadku dlužnice a rozhodl o řešení úpadku dlužnice oddlužením, rozhodnutí v těchto výrocích nabylo právní moci dne 16. 4. 2014. Dne 16. 6. 2014 se uskutečnilo přezkumné jednání a schůze věřitelů, na schůzi věřitelů bylo dlužnici uloženo, aby nejpozději do 1. 7. 2014 doložila pracovní smlouvu, ze které bude zřejmý příjem, jak dlužnice uvádí, ve výši 16 000 Kč až 18.000 Kč. Usnesením ze dne 7. 7. 2014 bylo dlužnici uloženo doložit doklady o výši příjmu, dlužnice sdělila, že pracovní smlouvu předloží po datu 1. 8. 2014. Dne 18. 8. 2014 doložila pracovní smlouvu uzavřenou se Zemědělským družstvem Zbilidy. Usnesením ze dne 19. 8. 2014 vyzval soud dlužnici, aby doložila doklad o výši příjmů ve lhůtě 5dnů, a dlužnici upozornil, že pokud nebude možné jednoznačně posoudit podmínky pro schválení oddlužení, soud oddlužení neschválí a na majetek dlužnice prohlásí konkurs. Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 20. 8. 2014, na výzvu soudu však dlužnice nereagovala a doklad o výši příjmů nedoložila. Soud prvního stupně dovodil, že z uvedených důvodů nelze návrh na oddlužení dlužnice schválit. Jediným možným řešením úpadku dlužníka je prohlášení konkursu na jeho majetek. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a shora citovaná ustanovení IZ -jak soud prvního stupně pokračoval-rozhodl o neschválení již povoleného oddlužení, a současně, v souladu s § 405 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem a stanovil, že konkurs bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Odvolatelka namítá, že výzvu soudu prvního stupně k doložení dokladu o výši příjmů nemohla ve stanovené lhůtě 5dnů splnit, neboť zaměstnavatel ZD Zbilidy nespolupracoval, nebyl schopen vystavit mzdový list, o který jej usilovně a několikrát žádala. Na její urgence ZD Zbilidy nebralo zřetel, k rukám se jí dostala až výplatní páska. Poté, co obdržela výplatní pásku, její kopii zaslala Krajskému soudu v Brně, avšak již po stanovené lhůtě. Podle obsahu podaného odvolání se odvolatelka domáhá změny odvoláním napadeného usnesení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.),aniž nařizoval jednání (§ 94 odst.

2, písm. d/ IZ), a dospěl k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je nutno zrušit a vrátit věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Z obsahu spisu vyplývá, že v přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno u Krajského soudu v Brně dne 28. 1. 2014 k návrhu dlužnice, která podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dlužnice v bodě 06 formulářového návrhu uvedla, že má celkem deset věřitelů, celková výše závazků činí 987.205,20 Kč, žádný ze závazků není zajištěn. Její průměrný čistý měsíční příjem z pracovního poměru činil cca 10.000 Kč, když do 31. 10. 2013 měla další příjem cca 4.800 Kč z uzavřené dohody o provedení práce. Za této situace přestala být schopna splácet své závazky, je v prodlení s placením všech svých závazků více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti. Dále uvedla, že je svobodná, nemá žádné vyživovací povinnosti. Její průměrný čistý měsíční příjem ze současného zaměstnání (od 25. 11. 2013 je zaměstnána u společnosti Automotive Lighting s.r.o., se sídlem Jihlava, Pávov 113, IČ: 25133152) se bude pohybovat minimálně ve výši 14.500 Kč, další příjem bude mít na základě darovací smlouvy, na jejímž základě obdrží dar ve výši 1.000 Kč měsíčně. Činí-li její nezajištěné závazky 987.205,20 Kč, po odečtení odměny insolvenčního správce je tak ze svého příjmu schopna zaplatit nezajištěným věřitelům za dobu pěti let částku ve výši cca 327.120 Kč, což představuje 33,14 % jejich pohledávek. K návrhu dlužnice připojila seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců (opatřené podepsaným prohlášením o jejich úplnosti a správnosti) a dále-mimo jiné-pracovní smlouvu uzavřenou se zaměstnavatelem Automotive Lighting s.r.o. dne 21. 11. 2013, mzdový výměr téhož zaměstnavatele, výplatní lístky za měsíce listopad a prosinec 2013, a darovací smlouvu uzavřenou s Miladou anonymizovano , nar. 3. 11. 1949, bytem Třešť, Hodická 1299/22 dne 25. 1. 2014, jež nebyla opatřena úředně ověřenými podpisy účastníků této smlouvy. Krajský soud v Brně následně usnesením ze dne 28. 2. 2014, č. j. KSBR 29 INS 2059/2014-A-7 vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení doplnila svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, že předloží originál nebo úředně ověřenou fotokopii darovací smlouvy, jež bude opatřena úředně ověřeným podpisem dárce a doklad o svém čistém měsíčním příjmu u současného zaměstnavatele za období leden a únor 2014. Na výzvu soudu prvního stupně reagovala dlužnice předložením darovací smlouvy ze dne 25. 1. 2014 s úředně ověřeným podpisem dárkyně, a výplatních lístků za měsíce leden a únor 2014. Usnesením ze dne 27. 3. 2014, č. j. KSBR 29 INS 2059/2014-A-11 Krajský soud v Brně zjistil úpadek dlužnice, rozhodl, že úpadek dlužnice bude řešen oddlužením, insolvenčním správcem ustanovil GESTORE v.o.s., identifikační číslo: 28820959, učinil obvyklé výzvy a poučení dle insolvenčního zákona a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 16. 6. 2014. Dne 2. 6. 2014 došla soudu prvního stupně zpráva insolvenčního správce o dosavadní činnosti ze dne 29.5.2014, v níž-kromě jiného-insolvenční správce uvedl, že dlužnice je svobodná, žije ve společné domácnosti s rodiči, je zaměstnána u společnosti Automotive Lighting s.r.o. identifikační číslo: 25133152, její současný čistý měsíční příjem činí 16.688 Kč (dle výplatních pásek za měsíce únor a březen

2014), pracovní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 5. 2014, a dále, že pro případ schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře uzavřela dlužnice darovací smlouvou na částku 1.000 Kč měsíčně. Do insolvenčního řízení se přihlásili věřitelé s pohledávkami v celkové výši 1.052.281,31 Kč, jedná se o nezajištěné věřitele. Podle údajů uvedených ve zprávě insolvenčního správce mu nejsou známy skutečnosti, jež by odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, insolvenční správce navrhl, aby insolvenční soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Z protokolu o přezkumném jednání, jež se konalo dne 16. 6. 2014, vyplývá, že byly přezkoumány všechny přihlášené pohledávky s tím, že do insolvenčního řízení přihlásili nezajištění věřitelé pohledávky celkem ve výši 1.052.281,35 Kč, insolvenční správce ani dlužnice žádnou z přihlášených pohledávek nepopřeli. Z protokolu o schůzi věřitelů, jež se konala po skončení přezkumného jednání dne 16. 6. 2014, dále vyplývá, že správce přednesl zprávu o své dosavadní činnosti dle podání ze dne 29. 5. 2014, a předložil pracovní smlouvu, jež byla uzavřena mezi dlužnicí a společností Musterbuch, s.r.o. na dobu určitou do 30. 6. 2014 v rozsahu 37,5 hod. týdně, podle níž zaměstnanci náleží hrubá mzda ve výši 54 Kč na hodinu, to je 8.100 Kč čistého. Podle údajů uvedených v protokole, dlužnice soudu sdělila, že od 1. 7. 2014 bude mít uzavřenu pracovní smlouvu s příjmem 16.000 Kč až 18.000 Kč čistého. Soud prvního stupně dlužnici uložil, aby nejpozději do 1. 7. 2014 doložila pracovní smlouvu, z níž bude zřejmý příjem jí uváděný, to je 16.000 Kč až 18.000 Kč, s tím, že pokud nebude v této lhůtě příjem doložen, nelze vyloučit , že oddlužení schváleno nebude. Dne 2. 7. 2014 došlo soudu sdělení dlužnice ze dne 1. 7. 2014 o tom, že po skončení pracovní smlouvy u firmy Musterbuch, s.r.o. nastoupí do pracovního poměru na dobu neurčitou k ČSOB jako přepážková pracovnice s fixním platem + odměny za prodej, do budoucna tedy má zajištěné dva příjmy tak, aby své dluhy zaplatila. K tomuto sdělení připojila dlužnice dohodu uzavřenou se společností Musterbuch, s.r.o. ze dne 30.06.2014 o změně čl. III. bod 1 smlouvy uzavřené dne 10. 6. 2014 tak, že pracovní poměr se sjednává na dobu určitou do 25. 7. 2014. Dále předložila listinu označenou jako Smlouva o spolupráci-oddlužovací poradce č. CZ001002 , jež byla uzavřena mezi obchodní společností Oddlužovací centrum s.r.o., se sídlem Praha 3, Olšanská 5/55, identifikační číslo: 24244180 a dlužníci (jež je ve smlouvě označena jako Oddlužovací poradce ) a Provizní výměr oddlužovacího poradce ze dne 1. 7. 2014. Usnesením ze dne 7. 7. 2014, č. j. KSBR 29 IBS 2059/2014-B-12 uložil soud prvního stupně dlužnici ve lhůtě 5dnů doložit doklad o výši příjmů v měsíci červnu 2014, doložit věrohodný doklad o nástupu do zaměstnání u ČSOB se stálým příjmem od 26. 7. 2014 a doložit doklad o hrazení zálohy na odměnu a výdaje insolvenčního správce od počátku vzniku povinnosti, to je od dubna 2014, ve výši 1.089 Kč za každý měsíc s poučením, že pokud uvedenou povinnost nesplní, soud oddlužení neschválí. Na výzvu soudu reagovala dlužnice podáním ze dne 17. 7. 2014, došlým soudu dne 18. 7. 2014, v němž sdělila, že může předložit pouze potvrzení o platbách insolvenčnímu správci, neboť mzdy u společnosti Musterbuch, s.r.o. se teprve zpracovávají a výplatnici bude mít k dispozici k 20. 7. 2014, pracovní smlouvu uzavřenou s ČSOB a.s. bude mít v ruce s prvním nástupním dnem, to je 1. 8. 2014. Dne 24. 7. 2014 pak doložila do spisu výplatní lístek, vystavený společností Musterbuch, s.r.o.-mzda za období od 10. 6. do 30. 6. 2014. Podáním, došlým soudu dne 18. 8. 2014, dlužnice soudu sdělila, že ČSOB ji odmítla od 1. 8. 2014 přijmout do pracovního poměru po zjištění, že je vedena v insolvenčním rejstříku, a současně připojila pracovní smlouvou uzavřenou se zaměstnavatelem Zemědělské družstvo Zbilidy, se sídlem Zbilidy, identifikační číslo: 46979000 dne 1. 8. 2014. Dalším usnesením ze dne 19. 8. 2014, č. j. KSBR 29 INS 2059/2014-B-16 vyzval soud prvního stupně dlužnici, aby ve lhůtě 5dnů od doručení tohoto usnesení předložila doklad o výši svého příjmu (mzdový výměr, potvrzení zaměstnavatele) u současného zaměstnavatele Zemědělské družstvo Zbilidy, případně jiné doklady o svých příjmech od 1. 8. 2014, spolu s poučením, že jestliže insolvenční soud nebude moci jednoznačně posoudit podmínky pro schválení oddlužení, oddlužení dlužníka neschválí a bude muset rozhodnout o prohlášení konkursu na majetek dlužníka . Na výzvu soudu prvního stupně dlužnice ve stanovené lhůtě nereagovala. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Následně, dne 18. 9. 2014, pak došlo soudu prvního stupně sdělení dlužnice o tom, že Zemědělské družstvo Zbilidy několikrát urgovala, aby jí vystavilo mzdový list, tak, aby stihla termín daný soudem, což se nestalo a musela vyčkat až na vystavení výplatní pásky. Současně uvedla, že přikládá pracovní smlouvu, uzavřenou se zaměstnavatelem Pekařství Pavel David a daňový doklad za uzavřené smlouvy . Uvedla také, že její příjem za srpen 2014 činil u Zemědělského družstva Zbilidy 8.499 Kč, u zaměstnavatele Pekařství David 3.200 Kč, daňový doklad za uzavřené smlouvy 5.000 Kč a měsíční dar 1.000 Kč, celkem 17.699 Kč. K tomuto sdělení připojila dlužnice výplatní lístek, vystavený zaměstnavatelem Zemědělské družstvo Zbilidy, tzv. vyúčtování produkce vystavené Oddlužovacím centrem s.r.o. a pracovní smlouvu, uzavřenou dne 20. 8. 2014 se zaměstnavatelem Pavlem Davidem, Dolní Cerekev 17, PSČ 588 45, identifikační číslo 72350555.

Podle ustanovení § 404 IZ, o tom, zda oddlužení schvaluje, rozhodne insolvenční soud neprodleně po skončení jednání, při kterém byly projednány námitky věřitelů podle § 403 odst. 2 a v případě, že věřitelé takové námitky neuplatnili, neprodleně po uplynutí lhůty k jejich podání.

Podle ustanovení § 405 IZ, insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (odstavec 1). Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (odstavec 2).

Je třeba především uvést, že usnesení o neschválení oddlužení (§ 405 IZ) je rozhodnutím soudu prvního stupně v insolvenční věci, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé (srov. závěry v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne

20.1.2011 sen. zn. 29 NSČR 30/2010, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 96/2011). Jako takové (srov. ustanovení § 152 odst. 1 o.s.ř.) tudíž musí být způsobem zákonem předepsaným (§ 157 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.) odůvodněno tak, aby z něj bylo patrné, z jakých konkrétních skutkových a právních závěrů soud prvního stupně, neschválil-li oddlužení dlužnice, vycházel a na jakém podkladě tyto závěry učinil.

Tomuto požadavku však odvoláním napadené usnesení nevyhovuje.

Ze shora citovaného ustanovení § 405 IZ vyplývá, že i v případě, kdy insolvenční soud rozhodne (se zřetelem ke skutečnostem, které dlužník uvedl v návrhu na povolení oddlužení a v insolvenčním návrhu, popř. se zřetelem ke skutečnostem doloženým věřiteli) o povolení oddlužení, může následně, vyjdou-li v průběhu insolvenčního řízení najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, rozhodnout o neschválení oddlužení a o řešení dlužníkova úpadku konkursem.

V přezkoumávané věci se soud prvního stupně v odůvodnění svého rozhodnutí omezil pouze na konstatování, že usnesením ze dne 19.8.2014 vyzval dlužnici k doložení dokladu o výši příjmů a že dlužnice na toto usnesení soudu prvního stupně nereagovala, a proto nelze návrh na oddlužení schválit. Nevyložil však, zda uvedenou skutečnost, tj. skutečnost, že dlužnice nepředložila soudem prvního stupně požadovanou listinu o výši příjmů, posuzuje jako skutečnost, odůvodňující odmítnutí návrhu na povolení oddlužení (srov. ustanovení § 392 odst. 1, § 393 odst. 1 a odst. 3 IZ) či jako skutečnost-neosvědčila-li dlužnice, že má dostatečný příjem, to je další příjem kromě příjmu na základě předložené darovací smlouvy-odůvodňující zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (srov. ustanovení § 395 odst. 1, písm. b/ IZ). To činí ve svém důsledku rozhodnutí soudu prvního stupně nepřezkoumatelným, a to nejen pro nedostatek důvodů, nýbrž i pro nesrozumitelnost, když rozhodnutí postrádá i jakoukoliv právní kvalifikaci věci prostřednictvím ať odkazu (s výjimkou ustanovení § 405 odst. 2 IZ), či citace příslušných ustanovení insolvenčního zákona.

Výklad podávaný soudní praxí je jednotný v názoru, že je-li rozhodnutí soudu prvního stupně nepřezkoumatelné, musí je odvolací soud zrušit, jinak též zatíží řízení vadou, která může mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.8.2000, sp.zn. 20 Cdo 1045/99, uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod č. 14/2001 a rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6.10.2010, sp.zn. 32 Cdo 2948/2009, jenž je veřejnosti dostupný na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219a odst. 1, písm. b) o.s.ř., usnesení soudu prvního stupně zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V tomto dalším řízení soud prvního stupně opětovně posoudí, zda jsou dány podmínky pro schválení oddlužení dlužnice, přičemž v této souvislosti zohlední i skutečnosti, jež dlužnice (v podání, došlém soudu dne 18.9.2014) dále doplnila, a jež se podávají z listin, předložených dlužnicí v průběhu odvolacího řízení. Dospěje-li soud prvního stupně k závěru, že podmínky pro schválení oddlužení dány nejsou, a že je tedy důvod pro postup podle ustanovení § 405 odst. 1 IZ, své skutkové a právní závěry také řádně, tj. přezkoumatelným způsobem, odůvodní.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 26. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu