3 VSOL 1128/2015-A-39
KSOS 40 INS 13157/2015 3 VSOL 1128/2015-A-39

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka EGRAS plus s.r.o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Kollárova 584/18, PSČ: 709 00, identifikační číslo osoby: 27767710, zastoupeného Mgr. Ing. Jiřím Kaniou, advokátem se sídlem Opava, Sadová 40, PSČ: 746 01, o insolvenčním návrhu věřitele Stavby COMPLET Technologic s.r.o., se sídlem Ostrava, Hulváky, Sokola Tůmy 1099/1, PSČ: 709 00, identifikační číslo osoby: 28627156, zastoupeného Mgr. Pavlem Szkanderou, advokátem se sídlem Frýdek-Místek, Svatoplukova 1209, PSČ: 738 01, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.8.2015, č.j. KSOS 40 INS 13157/2015-A-24,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se zr u š u j e a věc se vr a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

důvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zamítl insolvenční návrh věřitele (výrok I.), zavázal jej k zaplacení náhrady nákladů řízení dlužníkovi ve výši 12.342 Kč v určené lhůtě (výrok II.) a uložil mu zaplacení soudního poplatku za podaný insolvenční návrh 2.000 Kč (výrok III.).

Na odůvodnění uvedl zjištění o průběhu insolvenčního řízení, o obsahu insolvenčního návrhu, vyjádření dlužníka k němu a zjištění z listin, předložených účastníky (výpisů z obchodního rejstříku každého z účastníků, smluv o dílo

č. 20140635/SUB-01 ze dne 4.7.2014 a č. 20140623/SUB-02 ze dne 16.7.2014, všeobecných obchodních podmínek a pojistné smlouvy č. 8602804694, která je součástí smlouvy o dílo č. 20140623/SUB-02, faktury č. 140100057 ze dne 4.8.2014, faktury č. 140100068 ze dne 9.9.2014, faktury č. 140100088 ze dne 27.10.2014, předávacích a zjišťovacích protokolů č. 1 ze dne 1.8.2014 a č. 2 ze dne 8.9.2014, faktury č. 1400100078 ze dne 24.10.2014, faktury č. 140100100 ze dne 26.11.2014, faktury č. 150100008 ze dne 22.1.2015 a z faktury č. 140100120 ze dne 9.1.2015, z předávacích a zjišťovacích protokolů č. 1 ze dne 24.10.2014 a č. 2 ze dne 26.11.2014, prohlášení o zápočtu učiněného dlužníkem vůči věřiteli přípisem ze dne 1.4.2015, ujednání o započtení pohledávek ze dne 20.5.2015 uzavřené mezi dlužníkem a věřitelem). Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že mezi účastníky zůstalo sporným, zda faktury č. 140100078 a č. 140100100 vystavené dle smlouvy o dílo č. 20140623/SUB-02 zanikly na základě jednostranného zápočtu ze dne 1.4.2015 a dále, zda faktury č. 140100120 a č. 150100008 podle této smlouvy byly vystaveny v souladu se smlouvou, neboť nebyl doložen předávací protokol k faktuře č. 140100120 a dlužník rozporuje řádné předání díla a faktura č. 150100008 byla vystavena za dlužníkem neobjednané a neodsouhlasené vícepráce. Ve vztahu k pohledávkám dle faktur č. 140100078 a č. 140100100 dospěl soud k závěru, že dokazování, které by bylo nutné k jejich osvědčení provést, přesahuje meze insolvenčního řízení, neboť je sporné, zda také zanikly na základě prohlášení dlužníka o zápočtu. Stejně tak by bylo třeba provést dokazování k dohodě ze dne 8.1.2015, kterou se dle věřitele dlužník zavázal k úhradě všech dlužných částek. Věřitel tudíž neprokázal své oprávnění k podání insolvenčního návrhu a z tohoto důvodu soud jeho insolvenční návrh zamítl. Dále soud uzavřel, že dlužník je schopen své peněžité závazky splácet a nenachází se ve stavu platební neschopnosti, přičemž k některým ze svých závazků uzavřel s jejich věřiteli dohodu o splátkách.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal věřitel odvolání. Namítal, že řízení je stiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí věci, když částečné zpětvzetí pohledávky učiněné nikoliv věřitelem, ale společností Stavby COMPLET s.r.o., soud nesprávně považoval za právní jednání věřitele. Přiřazení tohoto úkonu k pohledávce P1, a nikoliv k pohledávce P3 v insolvenčním spise je nesprávné. Podle názoru věřitele soud nepovažoval pohledávku dle fa č. 140100088 za spornou a vzhledem k dohodě o započtení ze dne 20.5.2015 je zřejmé, že dlužník tuto pohledávku uznal. Po provedeném zápočtu dohodou ze dne 20.5.2015 zůstává na fakturu k úhradě 209.040,01 Kč a tato pohledávka je dle věřitele nesporná. S námitkami dlužníka o pravosti a správnosti dohody o započtení ze dne 20.5.2015 se věřitel vypořádal odkazem na úpravu ustanovení § 565 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále též jen OZ ). K platnosti a účinnosti jednostranného zápočtu dlužníka ze dne 1.4.2015 není třeba provádět rozsáhlé dokazování, navíc toto právní jednání není účinné, neboť nebyla dosud naplněna podmínka připsání částky 545.082 Kč na účet věřitele. Dlužník doručení tohoto právního jednání nedoložil, implicitně jím však pohledávky věřitele vyúčtovanou fa č. 140100088 a fa č. 140100100 uznal. Dle názoru věřitele soud prvního stupně dospěl z provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a věc nesprávně právně posoudil. K otázce stavu úpadku dlužníka soud neprovedl navržené důkazy a skutkový stav věci nezjistil. V odvolacím řízení věřitel navrhl, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení a věc vrátil soudu prvního stupně zpět k dalšímu řízení.

Dlužník s odvoláním nesouhlasil. Tvrdil, že soud prvního stupně správně dovodil, že věřitel neosvědčil svou aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu. Byť připouští, že soud se v odůvodnění dopustil několika chybných zjištění, ta na závěru o nedůvodnosti insolvenčního návrhu nic nemění. Naopak je to dlužník, kdo má za věřitelem pohledávku ve výši 659.206,90 Kč, kterou uplatňuje v insolvenčním řízení věřitele vedeném u soudu pod sp. zn. KSOS 33 INS 24035/2015.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), a poté dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Odvolací soud se ztotožňuje se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně provedenými z předmětných smluv o dílo a faktur, kterými věřitel vyúčtoval cenu provedeného díla, včetně předávacích a zjišťovacích protokolů. Rovněž se ztotožňuje se zjištěními z prohlášení o zápočtu pohledávek učiněného dlužníkem dne 1.4.2015 a z ujednání o započtení vzájemných pohledávek ze dne 20.5.2015. Na tato zjištění soudu prvního stupně pro stručnost odkazuje.

Odvolací soud zčásti opakoval a zčásti doplnil dokazování a dále zjistil:

-Z právního jednání ze dne 20.7.2015, kterým dlužník učinil jednostranný zápočet svých pohledávek vůči věřiteli, že v něm dlužník konstatuje svou pohledávku za věřitelem ve výši 545.082 Kč dle faktury č. 140100100 vystavené dne 26.11.2014, splatné dne 26.1.2015, jež zůstala k úhradě v důsledku prohlášení o zápočtu pohledávek ze dne 1.4.2015. Tímto jednáním dlužník započítává svou pohledávku ze smlouvy o postoupení pohledávek č. 2552015 ze dne 20.5.2015 ve výši 1.204.288,90 Kč vůči pohledávce věřitele z faktury č. 140100100 ve výši 545.082 Kč s tím, že vůči věřiteli nadále eviduje pohledávku ze zbylé části úplaty za postoupení pohledávek ve výši 659.206,90 Kč.

-Ze smlouvy o dílo č. 20140635/SUB-01 uzavřené mezi účastníky dne 4.7.2014, a to jejího článku 7.1., zjistil odvolací soud, že placení ceny díla (dílčích částí) bude probíhat na základě daňových dokladů (dále jen faktur). Přílohou každé faktury musí být vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací pracovníky dle bodu 6.1. smlouvy a účastníky podepsaný předávací/zjišťovací protokol. Pokud faktura nebude obsahovat některou z uvedených náležitostí nebo pokud její přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací a předávací/zjišťovací protokol, považuje se za právně irelevantní a objednatel není povinen na ni cokoliv platit. V takovém případě není objednatel v prodlení s platbou a opravenou fakturu mající všechny náležitosti, včetně účastníky podepsaného předávacího protokolu, zaplatí objednatel ve splatnosti dle bodu 7.5. této smlouvy. Dle článku 7.5. smlouvy, je-li dílo (dílčí část) zhotovitelem provedeno, jsou faktury mající všechny náležitosti včetně předávacího/zjišťovacího protokolu splatné do 60 dnů po jejich doručení. -Z dohody o započtení vzájemných pohledávek uzavřené mezi dlužníkem a věřitelem ze dne 20.5.2015, že částka 209.040,01 Kč, která zůstává k úhradě, představuje část pohledávky věřitele dle faktury č. 140100088 ze dne 27.10.2014, splatné dne 27.12.2014. -Z přihlášky pohledávky věřitele ze dne 20.5.2015, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil mimo jiné pohledávky dle faktur č. 140100057, č. 140100068 a č. 140100088, které měly vzniknout dle smlouvy o dílo č. 20140635/SUB/01. Podáním ze dne 14.7.2015 vzal věřitel přihlášku pohledávky ze dne 20.5.2015 částečně zpět proto, že dne 20.5.2015 byla mezi dlužníkem a věřitelem uzavřena dohoda o započtení vzájemných pohledávek, kterou zanikla pohledávka dle faktury č. 140100057 ze dne 4.8.2014, pohledávka dle faktury č. 140100068 ze dne 9.9.2014 a část pohledávky dle faktury č. 140100088 ze dne 27.10.2014 ve výši 251.162,87 Kč, ze které zůstává k úhradě 209.040,01 Kč. Ve spise o přihlášce pohledávky, evidované v oddíle P insolvenčního spisu pod č. P1 je založeno částečné zpětvzetí přihlášky pohledávek, a to ohledně pohledávky č. 2, učiněné věřitelem Stavby COMPLET s.r.o., identifikační číslo osoby: 25389734, se sídlem Na Jánské 1869/56, Ostrava-Slezská Ostrava. -Ze smlouvy o dílo č. 20140623/SUB-02 uzavřené mezi účastníky dne 16.7.2014, a to její části IV. Cena díla a platební podmínky, že ke změně ceny může dojít z důvodů dodatečných víceprací dle písemného požadavku objednatele, doloženého zápisem ve stavebním deníku a písemně odsouhlaseným technickým dozorem stavby, objednatelem a popř. projektantem, tyto vícepráce ocení zhotovitel a ocenění předloží technickému dozoru stavby a objednateli k písemnému odsouhlasení (článek 4.4.1.) Na zdanitelné plnění vystaví zhotovitel na objednatele fakturu, jejíž nedílnou součástí je technickým dozorem stavby a objednatelem písemně odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích a soupis provedených prací-položkový rozpočet, zápis o předání a převzetí díla (článek 4.7.). Odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích bude nedílnou součástí každé dílčí faktury (článek 4.9.), kopie zápisu o předání a převzetí díla bude součástí konečné faktury. Podle článku 4.8. soupis provedených prací a zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích bude zhotovitelem předložen k odsouhlasení technickému dozoru stavby a objednateli. Zhotovitel bude měsíčně fakturovat skutečně provedené a technickým dozorem stavby a objednatelem písemně odsouhlasené práce až do celkové ceny díla (článek 4.11.), faktura za provedené a odsouhlasené práce bude uhrazena do 60 dnů ode dne jejího vystavení za podmínky, že bude prokazatelně doručena objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Při překročení této lhůty se splatnost prodlužuje o počet dnů opožděného předání faktury. -Ze zjišťovacího a předávacího protokolu o provedených stavebních pracích č. 1 za období do 20.10.2014, připojeného k faktuře č. 140100078, odvolací soud dále zjistil, že je za objednatele podepsán dne 24.10.2014 Pavlem Jenčíkem a za zhotovitele stejného dne Ing. Janem Stružem, u obou podpisů je otisk razítka příslušné korporace. -Ze zjišťovacího a předávacího protokolu o provedených stavebních pracích č. 2 za období do 19.11.2014, připojeného k faktuře č. 140100100, že je podepsán za objednatele panem Jančíkem dne 26.11.2014 a za zhotovitele neoznačenou osobou, u jejíhož podpisu je otisk razítka zhotovitele. -Z jednostranného zápočtu pohledávek ze dne 20.7.2015 učiněného dlužníkem vůči věřiteli, že v něm dlužník konstatuje uzavření smlouvy o postoupení pohledávek č. 2552015 dne 20.5.2015, přičemž na základě jednostranného zápočtu pohledávek zůstal neuhrazen závazek dlužníka ve výši 545.082 Kč dle faktury č. 140100100 vystavené 26.11.2014. Dlužník započítává na tento svůj závazek vůči věřiteli pohledávku na zaplacení úplaty za postoupení pohledávek dle smlouvy č. 2552015 ze dne 20.5.2015 ve výši 545.082 Kč s tím, že nadále vůči věřiteli eviduje pohledávku po splatnosti ve výši 659.206,90 Kč. -Ze záznamu ve stavebním deníku č. 3 ze dne 28.11.2014, a to části k bodu č. 2 , že k projednání odvozu a likvidace suti bylo dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem, že zhotovitel předloží vyčíslení víceprací ke schválení objednateli. Na nejbližším termínu, který dohodne objednatel a zhotovitel, se dohodne cena těchto víceprací. -Z dohody o vzájemném vyrovnání mezi dlužníkem a věřitelem ze dne 8.1.2015, že bylo ujednáno, že dlužník nebude uplatňovat žádné sankce ze smlouvy o dílo č. 20140623/SUB-02 na zakázce GO střech . Dále se strany dohodly na úhradě veškerých závazků věřitele vůči panu Mišunovi, splatnost všech závazků a pohledávek bude provedena hotově mezi třemi stranami do 12.2.2015.

Na základě doplněných zjištění odvolací soud po skutkové stránce uzavírá, že mezi dlužníkem jako objednatelem a věřitelem jako zhotovitelem byla dne 4.7.2014 uzavřena smlouva o dílo č. 20140623-SUB-01, v níž si smluvní strany dohodly, že dílo bude placeno po částech, přičemž nárok na zaplacení dílčí části díla vzniká zhotoviteli provedením dílčí části díla. Úhrada ceny dílčí části díla bude probíhat na základě faktur, jejichž přílohou musí být také účastníky podepsaný předávací zjišťovací protokol. Pokud faktura nebude doložena tímto protokolem, není objednatel povinen účtovanou částku hradit. Věřitel dlužníkovi účtoval cenu provedeného díla fakturami č. 140100057, č. 140100068 a č. 140100088. Dále byla mezi dlužníkem jako objednatelem a věřitelem jako zhotovitelem dne 16.7.2014 uzavřena smlouva o dílo č. 20140623/SUB-02, v níž si smluvní strany dohodly placení provedeného díla po částech na základě měsíční fakturace skutečně provedených a technickým dozorem stavby a objednatelem písemně odsouhlasených prací, splatnost části ceny díla byla dohodnuta do šedesáti dnů od vystavení faktury (za předpokladu jejího doručení objednateli do 3 dnů od jejího vystavení). Věřitel dlužníkovi účtoval cenu provedeného díla fakturami č. 140100078, č. 140100100, č. 140100120 a provedené vícepráce fakturou č. 150100008. Dlužník dne 1.4.2015 učinil prohlášení o započtení, kterým započetl své tvrzené pohledávky vůči věřiteli dle faktury č. 2014074 a z titulu sankcí ze dne 22.12.2014 oproti svým závazkům dle faktur č. 140100057, č. 140100068, č. 140100088, č. 140100078, č. 140100100 s tím, že jeho závazky vůči věřiteli nadále činí 545.082 Kč. Dále si dlužník a věřitel dne 20.5.2015 ujednali započtení pohledávky dlužníka z titulu úplaty za postoupení pohledávky za třetí osobou na věřitele dle smlouvy o postoupení pohledávek č. 2552015 ze dne 20.5.2015 a pohledávek věřitele dle faktur č. 140100057, č. 140100068, a části pohledávky ve výši 251.162,87 Kč dle faktury č. 140100088. Následně dlužník prohlášením o započtení ze dne 20.7.2015 provedl zápočet své pohledávky z titulu smlouvy č. 2552015 ze dne 20.5.2015 ve výši 545.082 Kč vůči svému závazku vůči věřiteli dle faktury č. 140100100 ve výši 545.082 Kč.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 97 odst. 5 IZ, insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Podle ustanovení § 105 IZ, podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku; jde-li o pohledávku, která se do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, považuje se po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle § 203.

Doložením splatné pohledávky insolvenční navrhovatel prokazuje ve smyslu ustanovení § 97 odst. 2 IZ své oprávnění podat insolvenční návrh (aktivní legitimaci) a současně zčásti naplňuje základní předpoklad podmiňující vydání rozhodnutí o úpadku, neboť zjištění existence splatné pohledávky má význam jakožto jedno ze zjištění, potřebných k osvědčení úpadku dlužníka.

Na základě zjištěného skutkového stavu věci dospívá odvolací soud k následujícím právním závěrům:

Mezi účastníky byly uzavřeny dvě smlouvy o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále též jen OZ), v níž si smluvní strany sjednaly přejímání díla po částech (ust. § 2610 odst. 2 OZ) a sjednaly si povinnost objednatele hradit cenu části díla ve vazbě na vystavenou fakturu, doloženou také předávacím protokolem potvrzeným oběma stranami smluvního vztahu. Pohledávky věřitele za provedené dílčí části díla dle smlouvy č. 20140623-SUB-01 účtované fakturami č. 140100057, č. 140100068 a mimo části pohledávky ve výši 209.040,01 Kč dle faktury č. 140100088 zanikly dne 20.5.2015 ujednáním o zápočtu (v tomto směru je důvodná odvolací námitka věřitele, že k zániku pohledávky dle faktury č. 140100088 v uvedené částce nedošlo). Námitku dlužníka, že došlo k administrativní chybě, když v této dohodě došlo k zápočtu pohledávek již zaniklých dle prohlášení dlužníka ze dne 1.4.2015 nemá odvolací soud za důvodnou, neboť ujednání za dlužníka učinil jeho jednatel Lubomír Kráčalík a vůle obou stran ujednání směřující k zániku kterých konkrétních vzájemných pohledávek a v jaké výši z něj vyplývá zcela jednoznačně. Z prohlášení dlužníka o zápočtu ze dne 1.4.2015 nelze spojovat zánik závazků dlužníka vůči věřiteli dle faktur č. 140100057, č. 140100068 a č. 140100088, neboť z prohlášení nelze dovodit, co představuje zůstatek pohledávek věřitele v částce 545.082 Kč (o nedoplatek na které pohledávce věřitele se jedná). Prohlášení o zápočtu odvolací soud hodnotí jako zdánlivé právní jednání, k němuž nelze přihlížet (ust. § 553 odst. 1, § 554 OZ, srov. použitelnou judikaturu k předchozí právní úpravě, např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. února 2005, sp. zn. 29 Odo 174/2004, které obstálo i v ústavní rovině, když ústavní stížnost proti němu Ústavní soud usnesením ze dne 25. dubna 2006, sp. zn. I. ÚS 322/05, odmítl). Navíc věřitel započítávané pohledávky dlužníka učinil spornými a rozsah dokazování potřebný k posouzení jejich existence přesahuje meze tohoto řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.4.2010 sen. zn. 29 NSČR 30/2009, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 14/2011, dále jen R 14/2011 ). Vzhledem k zániku pohledávek dle faktur č. 140100057, č. 140100068 na základě ujednání o zápočtu nelze z těchto tvrzených nároků věřitele dovozovat jeho oprávnění k podání insolvenčního návrhu. Pohledávka dle faktury č. 140100088 v částce 209.040,01 Kč ujednáním o zápočtu ze dne 20.5.2015 nezanikla, avšak ani o tuto část pohledávky nelze opřít závěr o subjektivní legitimaci věřitele k podání insolvenčního návrhu, neboť k uvedené faktuře věřitel nedoložil předávací protokol, a tedy neosvědčil, že tato pohledávka je splatná (respektive že dlužník je povinen plnit dle uvedené faktury ve smyslu čl. 7.1. smlouvy o dílo č. 20140623-SUB-01). Z tvrzených pohledávek vzniklých věřiteli na základě smlouvy o dílo č. 20140623-SUB-01 proto oprávnění k podání insolvenčního návrhu vůči dlužníkovi neplyne a v tomto směru se odvolací soud ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně.

K tvrzeným pohledávkám věřitele dle smlouvy o dílo č. 20140623/SUB-02, které byly účtovány fakturami č.140100078 a č. 140100100 odvolací soud uvádí,

že v řízení byly k oběma těmto fakturám předloženy předávací/zjišťovací protokoly obsahující dohodnuté náležitosti dle článku 4.7., 4.9. a 4.11. předmětné smlouvy. Pohledávky dle těchto faktur nezanikly prohlášením dlužníka o zápočtu ze dne 1.4.2015 z důvodů, jak uvedeny výše. Zápočtem učiněným dlužníkem prohlášením ze dne 20.7.2015 k zániku pohledávky věřitele dle faktury č. 140100100 v částce 545.082 Kč nedošlo proto, že pohledávka dlužníka za věřitelem z titulu úplaty dle smlouvy o postoupení pohledávek za třetí osobou č. 2552015 ze dne 20.5.2015 zanikla již ujednáním o zápočtu ze dne 20.5.2015 a dlužník svou započítávanou pohledávku ke dni 20.7.2015 neměl.

Z uvedených důvodů dospívá odvolací soud k závěru, že věřitel osvědčil své pohledávky za dlužníkem z titulu prací provedených dle smlouvy o dílo č. 20140623/SUB-02, a to pohledávku ve výši 1.189.517,10 Kč, splatnou dne 24.12.2014, která byla vyúčtována fakturou č. 140100078 a pohledávku ve výši 671.278,97 Kč, splatnou dne 26.1.2015, která byla vyúčtována fakturou č. 140100100. Tyto pohledávky nemá odvolací soud, na rozdíl od soudu prvního stupně, pro účely insolvenčního řízení dlužníka za sporné.

Pohledávku dle smlouvy o dílo č. 20140623/SUB-02 účtovanou fakturou č. 140100120 nemá odvolací soud za osvědčenu proto, že v řízení nebyla doložena zjišťovacím a předávacím protokolem č. 3, na který odkazuje (navíc sám věřitel potvrdil, že k odsouhlasení protokolu č. 3 dlužníkem nedošlo). Nelze tudíž bez dalšího dovodit, že věřiteli vzniklo právo požadovat úhradu fakturovaných prací (článek 4.11 smlouvy), a tato pohledávka je sporná ve smyslu R 14/2011. Rovněž nelze mít v řízení za osvědčenou tvrzenou pohledávku věřitele za provedené vícepráce, kterou fakturoval fakturou č. 150100008. Záznamem ve stavebním deníku ze dne 28.11.2014 má odvolací soud za doložené jednání mezi objednatelem a zhotovitelem, jehož výsledem bylo, že vyčíslení víceprací bude předloženo ke schválení objednateli, schválení fakturovaných víceprací objednatelem však doloženo nebylo (článek 4.4.1. smlouvy) a faktura nebyla doložena prováděcím a zjišťovacím protokolem (článek 4.7. smlouvy). K tvrzení věřitele, že dlužník své závazky ze smlouvy o dílo č. 20140623/SUB-02 uznal dne 8.1.2015, kdy došlo k uzavření dohody o vzájemném vyrovnání zachycené ve stavebním deníku, odvolací soud uvádí, že toto ujednání nelze dle jeho obsahu hodnotit jako uznání dluhu ve smyslu ustanovení § 2053 OZ, neboť z něj neplyne nic o výši ani důvodu konkrétního dluhu dlužníka.

Odvolací soud, který na rozdíl od soudu prvního stupně dovodil, že věřitel osvědčil své pohledávky za dlužníkem z titulu prací provedených dle smlouvy o dílo č. 20140623/SUB-02 ve výši celkem 1.860.796,07 Kč (a to pohledávku ve výši 1.189.517,10 Kč, splatnou dne 24.12.2014, která byla vyúčtována fakturou č. 140100078 a pohledávku ve výši 671.278,97 Kč, splatnou dne 26.1.2015, která byla vyúčtována fakturou č. 140100100), proto uzavírá, že je dána jeho aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu ve věci dlužníka ve smyslu ustanovení § 97 odst. 5, § 105 IZ. Otázkou, zda se dlužníkovi podařilo vyvrátit domněnku platební neschopnosti, se odvolací soud nezabýval, neboť na jejím posouzení soud prvního stupně své zamítavé rozhodnutí nepostavil.

Vzhledem k tomu, že odvolací soud se neztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že věřitel neprokázal svou aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu ve věci dlužníka, dle ustanovení § 219a odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení se soud prvního stupně, vázán právním názorem odvolacího soudu (§ 226 odst. 1 o.s.ř.), bude zabývat hodnocením toho, zda dlužník se nachází ve stavu úpadku ve smyslu ustanovení § 3 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a věřiteli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení.

Olomouc 29. března 2016

JUDr. Radka Panáčková předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: v z. JUDr. Helena Krejčí, v.r. Zuzana Žádníková pověřená členka senátu

podle ust. § 158 odst. 1 o.s.ř. podepsáno z důvodu dovolené předsedkyně senátu pověřenou členkou senátu