3 VSOL 1125/2013-A-49
KSOS 39 INS 10945/2012 3 VSOL 1125/2013-A-49

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Silvie anonymizovano , anonymizovano , bytem Kelč -Němetice 14, PSČ: 756 43, zastoupené JUDr. Štefanem Adamem, advokátem se sídlem v Němeticích 44, PSČ: 756 43, o insolvenčním návrhu věřitele FOCUS-METAL, s.r.o., se sídlem 757 01 Valašské Meziříčí, Jiráskova 399/11, IČ: 62303414, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.10.2013, č.j. KSOS 39 INS 10945/2012-A-39,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zjistil úpadek dlužnice (výrok I.), na její majetek prohlásil konkurs (výrok II.) a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Antonína Jurečku, Letenská 714, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (výrok III.). Ve výrocích IV. až VIII. soud rozhodl podle § 136 odst. 2, písm. c) až g) insolvenčního zákona, ve znění účinném do 31.12.2013, a ve výroku IX. uložil věřiteli, aby zaplatil soudní poplatek za insolvenční návrh.

V odůvodnění poté, co rekapituloval obsah insolvenčního návrhu a vyjádření dlužnice k němu, soud učinil zjištění z označených listin, založených v insolvenčním spise a ve spise, vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 9692/2011. Po skutkové stránce dovodil, že věřitel má za dlužnicí pohledávku ze smlouvy o půjčce, která byla uzavřena 18.5.2005 mezi předchůdcem věřitele, společností VLAMA Trading s.r.o., a dlužnicí, a na věřitele byla postoupena smlouvou ze dne 19.1.2010. Smlouva o půjčce je platným úkonem, má náležitosti dle § 657 občanského zákoníku a vznikla předáním předmětu půjčky dlužnici. Na vznik ani platnost smlouvy o půjčce nemá vliv existence živnostenského oprávnění k poskytování půjček na straně jejího poskytovatele a pokud dlužnice finanční prostředky převzala, byla je povinna do 19.10.2008 vrátit. Protože dlužnice se svým manželem půjčku řádně nesplácela (což nerozporovala), předchůdce věřitele přikročil k vymáhání své pohledávky a dne 8.6.2007 byl vydán rozhodčí nález, jímž byla dlužnice spolu se svým manželem zavázána k úhradě dlužné částky do tří dnů od jeho právní moci, která nastala dne 14.6.2007. Dlužnice nezpochybnila, že ani po té svůj závazek z půjčky neplnila. Pohledávka byla platně postoupena na věřitele, protože označení jeho předchůdce ve smlouvě o postoupení je dostatečně určité (je označen sídlem a identifikačním číslem). Věřitel proto prokázal, že je aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu. Námitka dlužnice, zpochybňující aktivní legitimaci věřitele proto, že dosud nebylo rozhodnuto o jí podaném dovolání v řízení sp. zn. 13C 97/2011 , důvodná není, protože o pohledávce již je rozhodnuto vykonatelným rozhodčím nálezem. Návrh věřitele obsahuje náležitosti dle § 103 insolvenčního zákona, v něm označený další věřitel FOKR Czech s.r.o. má za dlužnicí pohledávku ve výši 687.200 Kč, která na něj byla postoupena dne 20.10.2010, tedy více než 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu, který byl podán dne 4.5.2012. Navíc oba věřitele dlužnice uvedla v seznamu závazků, opatřeném doložkou správnosti a úplnosti, který připojila ke svému insolvenčnímu návrhu, jímž bylo zahájeno insolvenční řízení sp. zn. KSOS 39 INS 9692/2011. Podáním věřitele GE Money Bank, a.s., vzal soud za prokázáno, že eviduje za dlužnicí pohledávky ve výši 32.169,87 Kč a 30.594,52 Kč, přičemž dlužnice své tvrzení o hrazení těchto závazků nedoložila. Proto soud dovodil, že dlužnice má 3 závazky po lhůtě splatnosti déle než 30 dnů a je tedy v úpadku . Současně rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužnice, neboť řešení jejího úpadku reorganizací je vyloučeno a návrh na oddlužení, přes poučení soudu, dlužnice nepodala.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice obsáhlé odvolání, které směřovala do jeho výroků I. a II. V odvolání opakovala svou námitku, že pohledávka dalšího věřitele FOKR Czech s.r.o. na smluvní pokutě je prakticky totožná s pohledávkou navrhujícího věřitele, protože se jedná o oddělitelnou pohledávku z rozhodčího nálezu JUDr. Ladislavy Stradějové. Tvrdila, že tato pohledávka byla postoupena za účelem podání insolvenčního návrhu, o jejím postoupení se dověděla až dne 18.2.2012 z rozhodnutí o nařízení exekuce, tedy ve lhůtě kratší než stanoví § 143 odst. 2 insolvenčního zákona. Podle názoru dlužnice nemohl insolvenční soud dovodit stav úpadku dlužnice jen proto , že po delší dobu dobrovolně neuspokojila vykonatelnou pohledávku věřitele FOCUS-METAL, s.r.o. a dalšího věřitele FOKR Czech s.r.o. a dlužnicí tvrzený důvod neplacení pohledávek, spočívající v tom, že zahájila řízení o vrácení vzájemného plnění z důvodu neplatnosti smlouvy o půjčce, soud zcela bagatelizoval. Smlouva o půjčce je dle dlužnice neplatná, protože společnost VLAMA Trading s.r.o. nebyla k poskytování půjček a úvěrů oprávněna (§ 39 občanského zákoníku, nařízení vlády č. 469/2000 Sb.), a s názorem insolvenčního soudu, že předchůdce věřitele mohl uzavírat smlouvy o půjčkách jako nebankovní subjekt i bez živnostenského oprávnění, se dlužnice neztotožnila. Dlužnice nesouhlasila se závěrem soudu, že společnost GE Money Bank, a.s. má vůči ní splatné pohledávky, a své tvrzení dokládala listinami. Dále namítala, že tvrzení v insolvenčním návrhu nenasvědčují jejímu úpadku, protože dlužnice nehradí tvrzené pohledávky proto, že dosud není skončeno řízení, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně-pobočka Valašské Meziříčí, pod sp. zn. 13 C 97/2011. Insolvenční návrh je dle dlužnice vadný ve smyslu § 103 odst. 2 insolvenčního zákona a navíc soud nerozhodl o nákladech řízení mezi účastníky. Z těchto důvodů dlužnice žádala, aby odvolací soud podaný insolvenční návrh odmítl podle ust. § 128 odst. 1 IZ, případně zamítl podle § 143 odst. 1 IZ nebo napadené usnesení zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.), zčásti opakoval a zčásti doplnil dokazování a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Odvolací soud se ztotožňuje se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně, provedenými z listin, uvedenými v odůvodnění napadeného usnesení, na která pro stručnost odkazuje.

Odvolací soud dále opakoval dokazování listinami, které jsou součástí spisu, a zjistil: 1) z kopie Smlouvy o půjčce peněz, uzavřené dne 18.8.2005 mezi dlužnicí a jejím manželem Josefem Novosadem jako dlužníky a společností VLAMA Trading s.r.o. jako věřitelem (dále též jen Smlouva o půjčce ), že věřitel se zavázal poskytnout dlužníkům půjčku ve výši 700.000 Kč, která bude poskytnuta 19.8.2005 převodem půjčené částky na účet dlužníků (článek I.). Dlužníci se zavázali půjčku vrátit do 19.10.2008 na účet věřitele. Úrok z půjčky byl stanoven ve výši 3 % měsíčně, dlužníci se jej zavázali platit do doby úplného vrácení půjčky měsíčně vždy k 19. dni toho kterého měsíce za předešlý měsíc na účet věřitele s tím, že první úhradu úroku uskuteční dne 19.9.2005 ve výši 21.000 Kč. Dostanou-li se dlužníci do prodlení s úhradou jedné splátky úroku, stává se celá půjčka splatná 2. den prodlení se zaplacením splátky úroku. Dostanou-li se dlužníci do prodlení s vrácením půjčky, může věřitel po dlužnících požadovat placení smluvní pokuty ve výši 0,2 % denně z dlužné půjčky (článek II., body 1, 2, 4, 6).

2) z kopie rozhodčího nálezu vydaného dne 8.6.2007 pod sp. zn. R 1/2007 rozhodkyní JUDr. Ladislavou Stradějovou (ve znění opravného usnesení ze dne 21.6.2007, které nabylo právní moci dne 26.6.2007, dále též jen Rozhodčí nález ), že dlužnice a Josef Novosad byli jako žalovaní zavázáni společně a nerozdílně zaplatit žalobci VLAMA Trading s.r.o. částku 700.000 Kč s 3% úrokem měsíčně z této částky od 19.12.2005 do zaplacení, smluvní pokutu 0,2 % denně z částky 700.000 Kč za dobu od 14.12.2005 do 18.4.2007 ve výši 687.200 Kč, smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky 700.000 Kč od 19.4.2007 do zaplacení a náklady řízení ve výši 161.375,50 Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu. Dle odůvodnění bylo zápisem z jednání mezi žalobcem a žalovanými ze dne 2.1.2007 doloženo, že strany se dohodly na řešení pohledávky ve výši 700.000 Kč ze Smlouvy o půjčce ze dne 18.8.2005 v rozhodčím řízení písemnou formou, kdy věřitel určí jediného rozhodce, který bude rozhodovat podle zásad spravedlnosti s tím, že nález nemusí obsahovat odůvodnění. Žalobce určil v žalobě rozhodkyní JUDr. Ladislavu Stradějovou, která přijetí této funkce stranám sporu písemně oznámila přípisem ze dne 10.5.2007. V odůvodnění rozhodčího nálezu je citován obsah žaloby, podle které žalovaní na půjčku uhradili platby následujícím způsobem: dne 19.9.2005 částku 21.000 Kč, dne 19.10.2005 částku 21.000 Kč, dne 24.11.2005 částku 21.000 Kč, dne 19.12.2005 částku 10.000 Kč a dne 1.2.2006 částku 21.000 Kč, čímž se celá půjčka stala splatnou dne 21.11.2005. Dále je v odůvodnění uvedeno, že dlužnice (v pozici žalované) převzala doporučenou zásilku, obsahující žalobu s výzvou rozhodce k vyjádření, dne 14.5.2007, na výzvu žalovaní reagovali dne 5.6.2007 prostřednictvím svého zástupce, a učinili úkon odstoupení od rozhodčí smlouvy pro tíseň a nápadně nevýhodné podmínky, které blíže nespecifikovali. Rozhodkyně dovodila svou pravomoc k rozhodování sporu a rozhodčí nález se dle doložky právní moci stal pravomocný dne 14.6.2007.

3) z kopie smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.10.2010 mezi společností FOCUS-METAL, s.r.o. jako postupitelem a společností FOKR Czech s.r.o. jako postupníkem (dále též jen Smlouva o postoupení části pohledávky ), že postupitel je vlastníkem pohledávky z titulu smlouvy o postoupení ze dne

19.1.2010 od společnosti VLAMA Trading s.r.o. za manželi Josefem a Silvií anonymizovano , která byla přisouzena rozhodčím nálezem vydaným rozhodkyní JUDr. Ladislavou Stradějovou pod sp. zn. R 1/2007. Rozhodčím nálezem byli manželé Josef a Silvie anonymizovano zavázáni (rovněž) k zaplacení částky 700.000 Kč s 3% úrokem měsíčně z této částky od 19.12.2005 do zaplacení a smluvní pokutou 0,2% denně z částky 700.000 Kč od 14.12.2005 do 18.4.2007 ve výši 687.200 Kč do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu, z čehož dosud neuhradili ničeho (článek I., bod 1 smlouvy). Postupitel touto smlouvou postupuje postupníkovi pohledávku za dlužníky uvedenou v článku I./ 1 smlouvy, a to smluvní pokutu za období od 14.12.2005 do 18.4.2007 ve výši 687.200 Kč, jak je uvedeno v rozhodčím nálezu sp. zn. R 1/2007, kterou postupník přijímá (článek II., bod 1 smlouvy). Smlouva o postoupení je za postupitele i postupníka podepsána dne 20.10.2010 a podle ověřovací doložky Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 2.2.2011 podpisy na smlouvě uznal za vlastní Tomáš anonymizovano , anonymizovano .

4) ze sdělení věřitele GE Money Bank, a.s. ze dne 20.8.2013, že ke dni 18.8.2013 eviduje saldo vůči dlužnici z titulu poskytnutých úvěrů, a to na č. účtu 199860955 ve výši 32.169,87 Kč a na účtu č. 202480727 ve výši 30.594,52 Kč. Z přihlášky pohledávky věřitele GE Money Bank, a.s., doručené soudu dne 20.11.2013, že tento věřitel přihlásil pohledávku č. 1 jako jistinu ze smlouvy o úvěru č. 199860955 ve výši 30.848,95 Kč a příslušenství ve výši 490,75 Kč, splatnou od 21.10.2013. Dále přihlásil pohledávku č. 2 ze smlouvy o úvěru č. 202480727 ve výši jistiny 29.687,97 Kč a příslušenství ve výši 546,55 Kč s tím, že tato pohledávka je splatná od 21.10.2013. Z oznámení ze dne 24.9.2013 věřitele GE Money Bank, a.s., adresovaných dlužnici že ke dni 22.9.2013 nemá dluh z titulu úvěrové smlouvy č. 199860955, ani úvěrové smlouvy č. 202480727.

Podle § 3 odst. 1, odst. 2, písm. b) IZ dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost"). Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže neplní své závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Na základě doplněného skutkového stavu věci dospěl odvolací soud k následujícím závěrům:

Mezi společností VLAMA Trading spol. s.r.o. jako věřitelem a dlužnicí a jejím manželem jako dlužníky byla dne 18.8.2005 uzavřena platná smlouva o půjčce na částku 700.000 Kč. Smlouva obsahuje náležitosti tohoto úkonu (jak správně dovodil soud prvního stupně) a tvrzení dlužnice, že věřitel poskytoval půjčky soustavně vlastním jménem za účelem zisku ( po podnikatelsku ), aniž by měl půjčování peněz jako povolený předmět svého podnikání, není z hlediska platnosti sjednané smlouvy právně významné. Případné nedovolené podnikání na straně věřitele má dopady do sféry jeho odpovědnosti dle zvláštních předpisů, jeho důsledkem však bez dalšího není neplatnost úkonu soukromého práva (§ 3a obchodního zákoníku, viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.5.2004 sp. zn. 32 Odo 314/2003, dostupné na webových stránkách NS ČR). Věřitel svůj závazek předat dlužníkům sjednané finanční prostředky splnil (což nebylo sporné), proto došlo k uzavření smlouvy o půjčce a dlužníkům vznikl závazek prostředky vrátit dle sjednaných podmínek. Závazek dlužníků vrátit půjčené prostředky řádně a včas byl zajištěn sjednanou smluvní pokutou v sazbě 0,2% denně z půjčené částky. I toto ujednání hodnotí odvolací soud jako platné, které je za daných okolností půjčky částky 700.000 Kč v souladu s účelem smluvní pokuty, která je majetkovou sankcí pro případ nesplnění zásadního závazku dlužníků vrátit půjčené prostředky řádně a včas (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.2.2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005, dostupné na webových stránkách NS ČR). Dlužnice nezpochybňovala, že porušila svou povinnost ze Smlouvy o půjčce a v listopadu 2005 uhradila splátku úroků z půjčky, jejichž splatnost nastala dne 19.11.2005, až dne 24.11.2005. Tímto se v souladu s ujednáním článku II., bod 4 Smlouvy o půjčce stala splatnou celá jistina půjčky dne 20.11.2005. Svou povinnost vrátit půjčené finanční prostředky dlužnice včas nesplnila, proto jí vznikla povinnost hradit smluvní pokutu 0,2% denně z dlužné půjčky.

Dlužnice svou povinnost uhradit půjčenou částku jistiny, ani povinnost zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vrátit jistinu nesplnila, proto předchůdce věřitele uplatnil svůj nárok v rozhodčím řízení, v němž byl dne 8.6.2007 vydán Rozhodčí nález, podle kterého byla dlužnice zavázána k zaplacení částky jistiny 700.000 Kč a částky 687.200 Kč na smluvní pokutě za dobu od 14.12.2005 do 18.4.2007 předchůdci věřitele VLAMA Trading s.r.o., který se stal stal pravomocný dne 14.6.2007 (ve vztahu k nároku na kapitalizovanou smluvní pokutu dne 26.6.2007). Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 19.1.2010 uzavřenou mezi VLAMA Trading s.r.o. jako postupitelem a věřitelem jako postupníkem (dále též jen Smlouva o postoupení), byly postoupeny všechny nároky, vzniklé ze smlouvy o půjčce (přisouzené rozhodčím nálezem), včetně nároku na zaplacení jistiny 700.000 Kč a na zaplacení smluvní pokuty 687.200 Kč, na věřitele. Smlouvou o půjčce, Rozhodčím nálezem a Smlouvou o postoupení věřitel FOCUS-METAL, s.r.o. osvědčil svou pohledávku za dlužnicí ve výši 700.000 Kč, která byla splatnou nejpozději dne 8.6.2007, kdy o ní bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení. Jeho aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu je v řízení doložena (§ 105 IZ).

Tvrzení dlužnice, že zahájila soudní řízení, v němž se domáhá vrácení vzájemného plnění, poskytnutého dle smlouvy o půjčce, která je dle dlužnice neplatným právním úkonem, a toto řízení je v dovolacím stadiu, je pro posouzení aktivní legitimace věřitele bezcenné, neboť probíhající dovolací řízení nemá na právní moc rozhodčího nálezu žádný vliv (k tomu srov. mutatis mutandis závěr formulovaný v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.2.20011 sen. zn. 29 NSČR 29/2009, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 108/2011). Tato námitka, s přihlédnutím k závěru o platnosti Smlouvy o půjčce, včetně ujednání o smluvní pokutě, není způsobilá založit spornost pohledávky věřitele a nelze dovozovat, že by ji soud prvního stupně bagatelizoval . Pro úplnost odvolací soud uvádí, že i kdyby rozhodkyně neměla pravomoc k rozhodnutí sporu mezi předchůdcem věřitele a dlužnicí ze Smlouvy o půjčce, postačovala by k osvědčení pohledávky věřitele z titulu jistiny jen samotná Smlouva o půjčce ve spojení se Smlouvou o postoupení, neboť dlužnice ani netvrdila, že by svůj závazek vrátit půjčenou jistinu zcela splnila.

V řízení byla osvědčena Smlouvou o půjčce, Rozhodčím nálezem a Smlouvou o postoupení části pohledávky i pohledávka dalšího věřitele, společnosti FOKR Czech s.r.o., na smluvní pokutě ve výši 687.200 Kč. Tato pohledávka byla rovněž splatná nejpozději ke dni vydání Rozhodčího nálezu 8.6.2007 (žalobu dlužnice v rozhodčím řízení převzala 14.5.2007). Námitka dlužnice, že na dalšího věřitele FOKR Czech s.r.o. byla převedena část pohledávky věřitele FOCUS METAL, s.r.o. jen z důvodu umělého vytvoření podmínky mnohosti věřitelů, není významná proto, že tato část pohledávky původně jednoho věřitele byla nepochybně převedena nejpozději ke dni 2.2.2011, kdy je datována legalizace podpisů na Smlouvě o postoupení části pohledávky, provedená orgánem státní správy. Řízení bylo zahájeno až dne 4.5.2012, proto není splněn požadavek § 143 odst. 2, věta druhá IZ.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že ke dni 21.10.2013 měla dlužnice dva věřitele, a to věřitele FOCUS METAL, s.r.o. a věřitele FOKR Czech s.r.o., vůči nimž měla peněžité závazky splatné nejpozději dne 8.6.2007 a tyto závazky neplní po dobu delší než 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Z těchto důvodů shledává odvolací soud, že dlužnice je ve stavu úpadku pro platební neschopnost dle § 3 odst. 1, odst. 2, písm. b) IZ (více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopna plnit).

Dalším věřitelem dlužnice ke dni rozhodnutí soudu prvního stupně byl věřitel GE Money Bank, a.s., který měl za dlužnicí pohledávku z titulu poskytnutých úvěrů. Splatnost jeho peněžité pohledávky dříve než ke dni 21.10.2013, kdy byl prohlášen konkurs na majetek dlužnice (§ 250 IZ), nebyla v řízení osvědčena, proto z této pohledávky stav úpadku dlužnice pro platební neschopnost nelze dovozovat.

Zbývá se vypořádat s odvolací námitkou dlužnice, podle které je insolvenční návrh věřitele vadný. Předně je třeba uvést, že pro výsledek řízení o odvolání dlužnice proti rozhodnutí o jejím úpadku by nebylo významné, že insolvenční soud osvědčil úpadek dlužnice, ačkoliv insolvenční návrh věřitele by měl vady, pro které mohl být odmítnut dle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.3.2012 sen. zn. 29 NSČR 38/2010, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 83/2012). Navíc dle odvolacího soudu insolvenční návrh věřitele obsahuje vylíčení rozhodujících skutečností o úpadku dlužnice dle § 103 odst. 2, neboť mimo tvrzení o jeho pohledávce obsahuje i konkrétní údaje o dalším věřiteli dlužnice a jeho pohledávce v míře, která dovolují, v případě jejich osvědčení, uzavřít, že dlužnice je v úpadku pro platební neschopnost (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.12.2011 sen. zn. 29 NSČR 14/2011, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 44/2012). Nedůvodná je i námitka, že soud prvního stupně nerozhodl o nákladech řízení o insolvenčním návrhu. Pokud je rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníka, neuspokojují se účastníkům náklady, vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení (§ 170, písm. f/ IZ).

Odvolací soud, který posoudil usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadených výrocích I. a II. jako věcně správné, je proto v této části podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná účastníkům běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 21. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu