3 VSOL 1112/2016-P7-16
KSBR 28 INS 27137/2015 3 VSOL 1112/2016-P7-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Krejčí v insolvenční věci dlužníka AWAC TRADE ENERGY a.s., se sídlem v Brně, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby: 28461967, zastoupeného Vítem anonymizovano , anonymizovano , bytem Jankovcova 1344/59, Praha 7-Holešovice, PSČ 170 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem v Brně, Mozartova 3, PSČ: 602 00, o přihlášce pohledávky č. 7 věřitele č. 7 BELLPORT MANAGEMENT LIMITED, reg. číslo HE 150163, se sídlem Afentrikas, Afentrika Court, Office 2, Larnaca 6018, Kypr, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 24, PSČ: 110 00, o odvolání RONKOL House s.r.o., se sídlem v Sudoměřicích u Tábora č.p. 49, PSČ: 391 36, identifikační číslo osoby: 02549450, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.7.2016, č.j. KSBR 28 INS 27137/2015-P7-9,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně deklaroval, že v řízení o přihlášce pohledávky č. 7 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví rozhodnutí bude od účinnosti tohoto rozhodnutí dále pokračováno s věřitelem BELLPORT MANAGEMENT LIMITED (výrok I.) a že v řízení o přihlášce pohledávky č. 7 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví rozhodnutí se účast věřitele RONKOL House s.r.o., identifikační číslo osoby: 02549450 účinností tohoto rozhodnutí ukončuje (výrok II.) s tím, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.). isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podala RONKOL House s.r.o. včas obsáhlé odvolání, kterým se domáhá zrušení napadeného usnesení s odůvodněním, aby bylo uloženo insolvenčnímu soudu vydat deklaratorní usnesení, kterým potvrdí jeho účast v řízení jako věřitele.

Podáním ze dne 9.8.2016, doručeným insolvenčnímu soudu dne 10.8.2016, vzala odvolatelka své odvolání v celém rozsahu zpět bez bližšího odůvodnění.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že RONKOL House s.r.o. vzala své podané odvolání v plném rozsahu zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud postupoval podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl pověřenou členkou senátu odvolacího soudu o zastavení odvolacího řízení (§ 218c o.s.ř.). Právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo (§ 222 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřiteli BELLPORT MANAGEMENT LIMITED, státnímu zastupitelství a odvolateli se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 31. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Krejčí, v.r. Zuzana Žádníková pověřená členka senátu