3 VSOL 1105/2014-B-120
KSBR 28 INS 1247/2008 3 VSOL 1105/2014-B-120

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Vojtěcha anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Pod Záhořím 1273/2, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 123 10 751, o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, o odvolání věřitele České republiky-České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, PSČ 225 08 (korespondenční adresa: tř. Kosmonautů 1151/6C, Olomouc, PSČ 779 11), proti usnesení Krajského soudu v Brně ze 11.9.2014, č.j. KSBR 28 INS 1247/2008-B-111,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zrušil konkurs na majetek dlužníka po splnění rozvrhového usnesení (výrok I.), a uložil insolvenčnímu správci Michalu Nejedlému povinnosti dle § 313 odst. 2 insolvenčního zákona (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání, v němž namítal, že dosud nebyla uspokojena jeho pohledávka dle § 168 insolvenčního zákona, která je ve schválené konečné zprávě výslovně uvedena jako dosud neuspokojená.

Podáním doručeným odvolacímu soudu dne 6.10.2014 vzal věřitel své odvolání v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzal věřitel své odvolání účinně zpět dříve, než odvolací soud o tomto odvolání rozhodl. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolateli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 24. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu