3 VSOL 1099/2016-B-62
KSBR 27 INS 3155/2009 3 VSOL 1099/2016-B-62

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Krejčí v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Křiby 4719, 760 05 Zlín, o pořádkovém opatření, o odvolání Mgr. Martina Chrásteckého, se sídlem Zarámí 90, 760 01 Zlín, insolvenčního správce dlužníka Pavla anonymizovano , proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.1.2016, č.j. KSBR 27 INS 3155/2009-B-49,

t a k t o:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně uložil insolvenčnímu správci dlužníka pořádkovou pokutu ve výši 15.000 Kč (výrok I.) s tím, že je povinen ji zaplatit ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení na označený účet vedený Českou národní bankou (výrok II.).

Proti usnesení soudu prvního stupně podal insolvenční správce včasné odvolání, které blíže neodůvodnil.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 1.8.2016 vzal odvolatel své odvolání zpět, neboť uložená pořádková pokuta mu byla následně soudem prominuta.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle § 218c o.s.ř., o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

V posuzované věci vzal insolvenční správce dlužníka Mgr. Martin Chrástecký své včas podané odvolání proti usnesení, kterým mu byla uložena pořádková pokuta ve výši 15.000 Kč, zpět ještě před tím, než odvolací soud o jeho odvolání rozhodl. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 a § 218c o.s.ř. a odvolací řízení zastavil rozhodnutím pověřené členky senátu. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 30. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Krejčí, v.r. Zuzana Žádníková pověřená členka senátu