3 VSOL 1099/2014-P13-8
KSBR 45 INS 19710/2014 3 VSOL 1099/2014-P13-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Durďákova 363/55, PSČ 613 00, o přihlášce pohledávky věřitele č. 12 EKVITA MORAVIA B&K a.s., se sídlem Brno, Husovická 898/15, PSČ 614 00, identifikační číslo 28877519, o odvolání věřitele č. 12 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 08.09.2014, č.j. KSBR 45 INS 19710/2014-P13-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku pohledávky č. 13 věřitele č. 12 EKVITA MORAVIA B&K a.s. (výrok I.) s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 12 EKVITA MORAVIA B&K a.s. v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dne 18.07.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení o insolvenčním návrhu dlužníka. Usnesením ze dne 29.07.2014, č.j. KSBR 45 INS 19710/2014-A-6 byl zjištěn úpadek dlužníka, přičemž ve výroku V. tohoto usnesení byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě do 30dnů od rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky, a současně byli poučeni o tom, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Posledním dnem lhůty pro podání přihlášek pohledávky v tomto insolvenčním řízení byl den 28.08.2014. Přihláška pohledávky č. 13 věřitele č. 12 však byla podatelně Krajského soudu v Brně doručena dne 29.08.2014, to je po lhůtě stanovené insolvenčním soudem pro podání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení. Soud prvního stupně proto postupoval podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), přihlášku pohledávky uvedeného věřitele odmítl a současně jej uvědomil o tom, že právní mocí rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky končí jeho účast v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Namítal, že termín podání přihlášek pohledávek byl soudem dán dne 29.07.2014 tak, že je nutné je podat do měsíce, respektive 30dnů. Podle názoru odvolatele tomu odpovídá datum shodné s datem rozhodným , tedy datum 29.08.2014. Odvolatel dále poukázal na to, že předseda představenstva věřitele byl do 27.08.2014 v Anglii a přihlášku pohledávky proto nemohl podat dříve. Podle obsahu podaného odvolání je zřejmé, že se odvolatel domáhá změny odvoláním napadeného usnesení tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) IZ platí, že rozhodnutí o úpadku musí obsahovat-mimo jiné-výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 uvedeného zákonného ustanovení, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 29.07.2014, č.j. KSBR 45 INS 19710/2014-A-6 zjistil úpadek dlužnice Lenky anonymizovano (výrok I.), povolil řešení úpadku dlužnice oddlužením (výrok II.), deklaroval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Vojtěcha Mádra (výrok IV.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30dnů ode dne rozhodnutí o úpadku spolu s poučením, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují, a s poučením, jakým způsobem se přihlášky pohledávek a jejich přílohy u soudu podávají s tím, že přihlášku pohledávky lze podat pouze na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na internetové adrese Ministerstva spravedlnosti České republiky www.justice.cz (výrok V.), učinil další potřebné výzvy a poučení a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 03.10.2014 (výroky VI.-XII.).

Podle ustanovení 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí o úpadku nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, to je v přezkoumávané věci dne 29.07.2014. V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. tak začala věřitelům běžet lhůta k přihlášení pohledávek dne 30.07.2014 a konec této lhůty připadl na čtvrtek 28.08.2014 (pracovní den). Věřitel však podal přihlášku pohledávky u soudu teprve dne 29.08.2014, tedy po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, takže podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nelze k této opožděné přihlášce pohledávky přihlížet.

Insolvenční zákon všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, to je ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2 písm. d/, odst. 3, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti stanoví insolvenční zákon v § 165 odst. 2 IZ pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, což však není případ odvolatele.

Námitka odvolatele, podle níž byl termín pro podání přihlášek pohledávek insolvenčním soudem stanoven dne 29.7.2014 tak, že tyto je nutno podat do 1 měsíce, a tedy, že posledním dnem lhůty je den 29.08.2014, neobstojí.

V usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.07.2014, č.j. KSBR 45 INS 19710/2014-A-6, jímž byli (mimo jiné) věřitelé vyzváni k přihlášení svých pohledávek, bylo věřitelům poskytnuto zcela určité poučení o délce lhůty pro přihlášení pohledávek tak, že tato lhůta činí 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Jestliže věřitel, přestože byl zákonným způsobem řádně vyzván k přihlášení své pohledávky, takto ve stanovené lhůtě neučinil, jedná se o jeho vlastní pochybení. Byla-li přihláška pohledávky podána k insolvenčnímu soudu opožděně, není již důvodu zkoumat příčiny opožděného podání přihlášky, to je zda došlo ke zmeškání lhůty v důsledku omylu věřitele (který dovozoval, že lhůta končí dne 29.08.2014) či nikoliv. Prominutí zmeškání lhůty, včetně lhůty k podání přihlášky pohledávky totiž není v insolvenčním řízení podle ustanovení § 83 IZ přípustné. Z téhož důvodu neobstojí ani námitka odvolatele, že přihláška pohledávky nemohla být podána věřitelem dříve, neboť předseda představenstva byl do 27.08.2014 mimo území České republiky.

Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud opožděně podanou přihlášku pohledávky věřitele podle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně, jako věcně správné, potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 17. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová , v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu