3 VSOL 1098/2015-A-133
KSBR 30 INS 25523/2013 3 VSOL 1098/2015-A-133

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Bc. Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Pompova 338/11, PSČ: 617 00, identifikační číslo osoby: 62080601, o ustanovení zástupce z řad advokátů, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.8.2015, č.j. KSBR 30 INS 25523/2013-A-125,

takto:

Výrok I. usnesení soudu prvního stupně se m ě n í jen tak, že zástupcem dlužníka se u st a n o vu j e Mgr. et Mgr. Václav Hnilo, se sídlem Bašty 415/6, Brno-město, PSČ 602 00.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně ustanovil dlužníkovi Bc. Pavlu Boudnému pro řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 3. 2015, č. j. KSBR 30 INS 25523/2013, 3 VSOL 19/2015-A- 117, zástupcem Mgr. Adama Preisslera, advokáta, Mendlovo nám. 470/2a, 603 00 Brno , kterému uložil, aby v určené lhůtě nahradil již učiněné dovolání dlužníka podáním, v němž vymezí, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, a vymezí dovolací důvod. Na odůvodnění po té, co ve stručnosti rekapituloval dosavadní průběh řízení, soud uvedl, že v případě dlužníka jsou splněny podmínky pro ustanovení zástupce, neboť dlužník je v současné době bez příjmu, jeho majetek isir.justi ce.cz je zapsán v soupise majetkové podstaty, k níž má dispoziční oprávnění insolvenční správce, a dlužník nemá oprávnění s uvedeným majetkem nakládat. Vzhledem ke skutečnosti, že v dovolacím řízení je zastoupení dovolatele advokátem povinné, rozhodl soud s odkazem na ust. § 30 o.s.ř. tak, že žádosti dlužníka o ustanovení zástupce z řad advokátů vyhověl a stanovil ustanovenému zástupci přiměřenou lhůtu pro podání dovolání.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání, kterým brojil proti té části výroku I., kterou byl na základě jeho žádosti ustanoven zástupcem advokát Mgr. Adam Preissler. Namítl, že podle veřejně dostupných informací je tento advokát bez dostatečné praxe na mou záležitost, kterou je dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky . Proto žádá, aby mu soud ustanovil právním zástupcem jinou osobu.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněné, byť ze zcela jiného důvodu, než dlužník uvedl.

Odvolací soud zjistil ze seznamu advokátů, jak zveřejněn na internetových stránkách České advokátní komory http://www.cak.cz/, že pod evidenčním číslem 15559 je zapsán advokát Mgr. Adam Preissler, s adresou sídla Národní třída 967/23b, Havířov-město, PSČ 736 01. Advokacii vykonává jako samostatný advokát se zaměřením na občanské právo, obchodní právo, insolvenční právo, obchodní právo mezinárodní a práva z přepravy, trestní právo, trestné činy mladistvých a pracovní právo. Ze sdělení advokáta Mgr. Adama Preisslera ze dne 16.2.2016 odvolacímu soudu vyplývá, že nemá jinou adresu než uvedenou v seznamu advokátů (nemá žádnou pobočku).

Ze seznamu advokátů, jak zveřejněn na internetových stránkách České advokátní komory http://www.cak.cz/, dále vyplývá, že pod evidenčním číslem 15932 je zapsán advokát Mgr. et Mgr. Václav Hnilo, se sídlem Bašty 415/6, Brno-město, PSČ 602 00, který vykonává advokacii jako samostatný advokát se zaměřením: generální praxe, občanské právo, obchodní právo, insolvenční právo, trestní právo, rozvody, společné jmění manželů a pracovní právo.

Podle ustanovení § 6 o.s.ř., v řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.

Podle ustanovení § 30 odst. 1, 2 o.s.ř., účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Odvolací soud předně uvádí, že dlužník podal odvolání jen do té části výroku I. usnesení soudu prvního stupně, kterou byl zástupcem z řad advokátů ustanoven Mgr. Adam Preissler (§ 201 o.s.ř.). Odvolání zdůvodnil svým subjektivním závěrem o (ne)dostatečnosti právní praxe ustanoveného advokáta, přičemž zmiňované veřejně dostupné informace ani nekonkretizoval. Takový důvod nemůže vést ke změně osoby ustanoveného zástupce z řad advokátů, který se při výkonu své praxe zaměřuje rovněž na insolvenční řízení.

Jedním z obecných principů soudního řízení je hospodárnost (§ 7 IZ, § 6 o.s.ř.), která se uplatní i při rozhodování soudu o tom, koho z řad advokátů ustanoví zástupcem účastníku, u něhož jsou splněny předpoklady dle § 30 odst. 2 o.s.ř. Tomu odpovídá (za předpokladu, že v konkrétní věci není opodstatněn jiný postup), ustanovení zástupcem advokáta, jehož sídlo je v místě bydliště (sídla) zastupovaného účastníka, případně v jeho blízkosti tak, aby byly minimalizovány případné náklady spojené s osobním kontaktem účastníka a jeho zástupce. Možnosti současných komunikačních technologií dle názoru odvolacího soudu nemohou plně osobní kontakt účastníka řízení a jeho zástupce nahradit.

V této věci má dlužník místo bydliště v Brně, soudem prvního stupně ustanovený zástupce z řad advokátů Mgr. Adam Preissler má sídlo v Havířově, tedy ve vzdálenosti cca 180 km od místa bydliště dlužníka. S ohledem na možnost vzniku cestovních výdajů, ať již na straně dlužníka či soudem prvního stupně ustanoveného zástupce, jeho ustanovení dle přesvědčení odvolacího soudu neodpovídá zásadě hospodárnosti soudního řízení.

Proto odvolací soud změnil výrok I. soudu prvního stupně v části o ustanovení Mgr. Adama Preisslera zástupcem dlužníka tak, že jeho zástupcem určil Mgr. et Mgr. Václava Hnilo, který svou praxi rovněž zaměřuje na insolvenční právo a jehož sídlo je v Brně, tedy v místě bydliště dlužníka (§ 220 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru, Mgr Adamu Preisslerovi a Mgr. et Mgr. Václavu Hnilo se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 16. března 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu