3 VSOL 1094/2017-A-29
č. j. KSBR 31 INS 11720/2017 3 VSOL 1094/2017-A-29

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci

dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano bytem Na Hrádku 965, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

věřitel: Reticulum Recovery, a.s., IČO: 27923568 sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Karlín

o insolvenčním návrhu věřitele

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 9. 2017, č.j. KSBR 31 INS 11720/2017-A-17,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), na jeho majetek prohlásil konkurs (výrok II.), insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Zuzanu Orbesovou, IČ 01127853, sídlem Železniční 469/4, 779 00 Olomouc, provozovna Nábřeží 599, 760 01 Zlín (výrok III.), učinil výzvy a oznámení podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. c), d), e) a f), věta před středníkem, insolvenčního zákona (výroky IV., VI. a XIV.), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (výrok V.), nařídil přezkumné jednání a svolal první schůzi věřitelů a určil její program (výroky VII., VII. a IX.), uložil dlužníku povinnost dle ustanovení § 136 odst. 2, písm. g) insolvenčního zákona (výrok X.), uložil insolvenčnímu správci, aby předložil soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek (výrok XI.), uložil insolvenčnímu navrhovateli poplatkovou povinnost (výrok XII.) a deklaroval svou mezinárodní soudní příslušnost k vedení insolvenčního řízení (výrok XIII.).

2. V důvodech svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel-insolvenční navrhovatel (dále též navrhující věřitel )-v návrhu doručeném soudu dne 6. 6. 2017 tvrdil, že je právním nástupcem původního věřitele dlužníka Hypoteční banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150,

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

150 57 Praha 5, IČ 13584324 (dále jen banka ), která dne 6. 12. 2007 uzavřela s dlužníkem Smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru reg. č. 3100/190827-01/07/01-001/00/R ve znění platných Obchodních podmínek banky (dále též jen smlouva o úvěru ), podle které byl dlužníkovi poskytnut úvěr ve výši 2.600.000 Kč. Dlužník se zavázal úvěr, včetně smluveného příslušenství, jakož i ostatních finančních závazků dle úvěrové smlouvy vrátit. Splátky úvěru však neprováděl řádně, s jejich úhradou byl v prodlení, dne 29. 4. 2014 dlužník vůči bance svůj dluh ve výši 2.394.441,25 Kč uznal, dále jej uznal i dne 3. 8. 2015 ve výši 2.349.776,06 Kč. Na výzvy k úhradě dluhu ze dne 13. 4. 2016 a ze dne 22. 8. 2016 nereagoval. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 1. 2. 2017 byla pohledávka z úvěrové smlouvy postoupena navrhovateli, v plné výši se stala splatnou na základě výzvy k okamžitému jednorázovému splacení úvěru a její výše ke dni sepisu návrhu činí 2.528.806,64 Kč. Dlužník s návrhem nesouhlasil, neboť se necítí být v úpadku . Pohledávku navrhujícího věřitele nezpochybnil a sdělil, že ji má v úmyslu zaplatit, či ji řešit prodejem nemovitosti, byť nevěděl o jejím postoupení. Na základě zjištění ze smlouvy o úvěru, oznámení banky ze dne 13. 12. 2007 a 24. 10. 2012, dohody o uznání dluhu a jeho úhradě ze dne 29. 4. 2014, uznání dluhu a dohody o splácení ze dne 3. 8. 2015, výzev ze dne 13. 4. 2016 a 22. 8. 2016, smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1. 2. 2017, oznámení o postoupení pohledávky ze dne 20. 2. 2017 (včetně doručenky) a oznámení o ztrátě výhody splátek ze dne 2. 3. 2017 (včetně doručenky) soud prvního stupně uzavřel, že dlužník dne 29. 4. 2014 svůj dluh z úvěrové smlouvy vůči bance uznal do výše 2.394.441,25 Kč, z toho po splatnosti 38.173,85 Kč, a zavázal se nejpozději do 30. 5. 2014 uhradit veškeré dluhy po splatnosti. Dne 3. 8. 2015 dlužník opětovně uznal svůj dluh ve výši 2.349.776,06 Kč, z toho po splatnosti 54.125,68 Kč, a zavázal se do 15. 9. 2015 zaplatit minimálně 55.000 Kč pod ztrátou výhody splátek. Banka dlužníka naposledy dne 22. 8. 2016 vyzvala k úhradě své pohledávky po splatnosti ve výši 94.542,95 Kč, a s účinky ke dni 27. 2. 2017 mu sdělila, že svou pohledávku z úvěrové smlouvy s veškerým příslušenstvím postoupila navrhujícímu věřiteli. Ten podáním ze dne 2. 3. 2017 sdělil dlužníkovi ztrátu výhody splátek a žádal úhradu dluhu v částce 2.442.416,52 Kč nejpozději do 12. 3. 2017. Oznámení bylo dlužníkovi uloženo na poště, aniž by si ho v úložní době vyzvedl. Soud dovodil, že vzhledem k tomu, že dlužník pohledávku navrhujícího věřitele uznal, aniž prokázal, že pohledávka v uznané výši nevznikla, zcela zanikla či je zde důvod, pro který by neměla být soudem v tomto řízení zohledněna, je věřitel legitimován k podání insolvenčního návrhu. Dlužník přitom neprokázal schopnost pohledávku splatit, resp. využít svůj majetek k její úhradě. Pohledávka dalšího v návrhu označeného věřitele Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj na daních z nemovitostí ve výši 2.590 Kč, splatná od 8. 12. 2015, je osvědčena výpisem z katastru nemovitostí (LV č. 1089 pro k.ú. a obec Hrušovany nad Jevišovkou). Úpadek dlužníka pro platební neschopnost je zřejmý, neboť vůči němu mají pohledávky po splatnosti více než 3 měsíce dva věřitelé, navíc dlužník k výzvě soudu nepředložil seznam svého majetku a závazků. Rozhodnutí o úpadku soud spojil s rozhodnutím o způsobu jeho řešení, když dlužník návrh na povolení oddlužení, přestože byl poučen, nepodal a reorganizace u něj do úvahy nepřipadá. Jediným možným způsobem řešení úpadku dlužníka tak zůstává konkurs.

3. Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání. Odvolatel existenci pohledávky navrhujícího věřitele ve výši 2.576.078 Kč nepopírá s tím, že na výzvu uvedeného věřitele k úhradě pohledávky reagoval rozhodnutím prodat své nemovitosti, zapsané na LV č. 1089 pro k.ú. a obec Hrušovany nad Jevišovkou, a učinil kroky k zajištění kupce, přičemž ode dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

17. 5. 2017 s věřitelem komunikoval. Nabyl však dojmu, že ze strany věřitele se jedná o nepoctivost, neboť jeho údajného zástupce Adama Zimermanna osobně nikdy neviděl, ústní vzkazy od něj mu vyřizoval jeho údajný kamarád, který se dlužníkovi nikdy nepředstavil a který opakovaně objížděl dům dlužníka na terénním motocyklu. Adam Zimermann, aniž doložil své zmocnění jednat za navrhujícího věřitele, odvolateli vložil do schránky plné moci , přičemž v případě jejich podepsání by ztratil kontrolu nad veškerým děním . S Adamem Zimermannem se snažil komunikovat telefonicky, ovšem ten na jeho poslední telefonát nereagoval a podal insolvenční návrh. Odvolatel poukázal na to, že hodlal navrhnout řešení svého úpadku oddlužením splátkovým kalendářem, proto, že mu havaroval pevný disk osobního počítače , však nebyl schopen učinit potřebné kroky včas. S rozhodnutím soudu prvního stupně o zjištění úpadku a prohlášení konkursu nesouhlasí, neboť podniká a jednáním navrhujícího věřitele se cítí být poškozen. Popírá rovněž, že je v platební neschopnosti. Podle odvolatele jeho majetek není předlužen, když pohledávku věřitele lze řešit prodejem nemovitostí, případně v oddlužení plněním splátkového kalendáře. Navrhuje proto zrušení napadeného usnesení. K odvolání odvolatel připojil mailové zprávy o komunikaci s Adamem Zimermannem.

4. Navrhující věřitel s odvoláním nesouhlasil. Poukázal na to, že v období od února do června 2017, kdy podal insolvenční návrh, byl dostatečný prostor pro mimosoudní řešení situace, dlužník s ním však nekomunikoval, nepřebíral poštu (např. notifikaci o postoupení pohledávky), a proto nabyl přesvědčení, že je v úpadku. Podle navrhujícího věřitele dlužník v odvolání svůj úpadek nerozporuje a jím uváděné důvody, pro které nepodal návrh na povolení oddlužení, jsou irelevantní. Navrhuje potvrzení napadeného usnesení.

5. V této věci je třeba postupovat podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném od 1.7.2017 (dále též jen IZ ). Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány (srov. čl. II. bod 1. zákona č. 64/2017 Sb.).

6. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

8. Z insolvenčního spisu se mimo jiné podává, že soud prvního stupně usnesením ze dne 8. 6. 2017, č.j. KSBR 31 INS 11720/2017-A-4 uložil dlužníkovi, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení písemně vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a aby soudu předložil seznamy dle ustanovení § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, o jejichž náležitostech a o důsledcích, které bude mít nesplnění povinnosti je předložit, dlužníka poučil. Současně byl dlužník soudem poučen o možnosti podání návrhu na povolení oddlužení, lhůtě k jeho podání a způsobu jeho podání, včetně označení internetových stránek, na nichž je k dispozici příslušný formulář. Usnesení bylo

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

dlužníku doručováno do vlastních rukou spolu s insolvenčním návrhem, a dne 12.6.2017 uloženo k vyzvednutí na příslušné pobočce pošty, o čemž byl vyrozuměn. Ze sdělení Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ze dne 19.6.2017 (založeného ve spise) a k němu připojeného rozhodnutí ze dne 25.1.2017 č.j. 258415/17/3020-00540-702155 o zřízení zástavního práva k nemovitostem, vyplývá, že má vůči dlužníku ke dni 25.1.2017 pohledávku z titulu daně z nemovitých věcí, včetně příslušenství, ve výši celkem 2.590 Kč, jejíž splatnost nastala nejpozději ke dni 6.10.2016.

9. Odvolací soud doplnil dokazování a dále zjistil: -Z přihlášky pohledávky ř. P2 věřitele Česká revitalizační s.r.o., IČ 26921634, se sídlem Atriová č. 512, 621 00 Brno, že přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v částce 397.033,50 Kč z titulu směnky, splatnou ode dne 2. 5. 2016. Pohledávku doložil rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 26.5.2017, č.j. 21 Cm 80/2016-31, podle něhož byl dlužník zavázán k úhradě částky 324.059 Kč s 6% úrokem z p.a. ode dne 2. 5. 2016 do zaplacení; rozsudek nabyl právní moci dne 27. 6. 2017. -Z přihlášky pohledávky č. P3 věřitele Česká televize, Na Hřebenech II 132/4, Praha 4, PSČ 147 00, že přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka vykonatelnou pohledávku v částce 4.050 Kč z titulu dlužných televizních poplatků za období od prosince 2013 do května 2016 (celkem 30 měsíců po 135 Kč) a zákonného úroku z prodlení z této částky do 14. 12. 2016 ve výši 585,12 Kč. Dle připojeného rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 21.4.2017, č.j. 20 C 25/2017, který nabyl právní moci dne 29. 5. 2017, byl dlužník zavázán k zaplacení částky 4.050 Kč se zákonným úrokem z prodlení z této částky ve výši 585,12 Kč; dle odůvodnění je úrok z prodlení počítán ode dne prodlení každé jednotlivé platby poplatku do dne 14. 12. 2016, kdy byla vyhotovena žaloba.

10. Podle ustanovení § 3, odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

11. Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

12. Podle ustanovení § 3 odst. 4 IZ, dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

13. Podle ustanovení § 390 IZ, návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen (odstavec 1). Návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání může podat pouze osoba, která takový návrh podala (odstavec 2).

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

14. Odvolací soud po skutkové stránce uzavírá, že v řízení byla osvědčena pohledávka navrhujícího věřitele ve výši nejméně 2.349.776,06 Kč (to je ve výši uznané dlužníkem dne 3. 8. 2015), splatná nejpozději ke dni 12. 3. 2017 na základě výzvy k plnění. Byť si dlužník na poště výzvu k plnění nepřevzal, ta mu byla doručována do místa jeho bydliště (což dlužník nezpochybňoval) a nabyl tak objektivní možnost seznámit se s jejím obsahem (srov. ustanovení § 570 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; v této souvislosti odvolací soud odkazuje rovněž na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 1. 2006, sp. zn. 23 Cdo 563/2005, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 65/2006 a dostupný rovněž na webových stránkách www.nsoud.cz, jehož závěry jsou použitelné i pro úpravu doručování právních jednání, účinnou od 1. 1. 2014).

15. Odvolací soud se tak ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že navrhující věřitel je aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu (ustanovení § 105 IZ).

16. Ke dni 14. 9. 2017, kdy rozhodl soud prvního stupně o insolvenčním návrhu, byla osvědčena existence pohledávek dalších tří dlužníkových věřitelů, a to pohledávky věřitele Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ve výši 2.590 Kč, splatné nejpozději ke dni 6. 10. 2016, pohledávky věřitele Česká revitalizační s.r.o. ve výši 324.059 Kč, splatné ode dne 2. 5. 2016, a pohledávky věřitele Česká televize ve výši 4.050 Kč, splatné nejpozději dne 14. 12. 2016.

17. Z uvedeného vyplývá, že dlužník byl nejpozději ke dni rozhodnutí soud prvního stupně v úpadku pro platební neschopnost, neboť měl více věřitelů (čtyři), vůči nimž měl peněžité závazky (odpovídající jejich pohledávkám) po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti ( nejmladší pohledávka vůči navrhujícímu věřiteli se stala splatnou dne 12. 3. 2017), a tyto závazky nebyl schopen plnit, neboť je neplnil po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2, písm. b/ IZ). Neschopnost dlužníka plnit své závazky odvolací soud, shodně se soudem prvního stupně, dovozuje i ze skutečnosti, že dlužník, ač mu byla soudem uložena povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, tyto seznamy nepředložil (tzv. fikce platební neschopnosti).

18. Dlužník nepopíral pohledávku navrhujícího věřitele, uplatněnou ve výši 2.528.806,64 Kč, a spolu s pohledávkami dalších věřitelů činí celková výše jim odpovídajících závazků dlužníka minimálně 2.859.505,64 Kč. K jeho tvrzení, že je schopen (přinejmenším) závazek vůči navrhujícímu věřiteli řešit prodejem svých nemovitostí v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou, odvolací soud uvádí, že jestliže dlužník není schopen k úhradě svých závazků využít svůj majetek, jenž by měl či mohl být použit k uhrazení pohledávek jeho věřitelů, nelze pro účely závěru, zda dlužník je v úpadku, k tomuto majetku přihlížet (srov. závěry Nejvyššího soudu v jeho usnesení ze dne 31. 5. 2012 sp. zn. 29 Cdo 4476/2007, dostupném na výše uvedených webových stránkách Nejvyššího soudu).

19. Námitka odvolatele, že není v platební neschopnosti, neobstojí. Je třeba uvést, že v této souvislosti odvolatelem uplatněná tvrzení o způsobu jednání Adama Zimermanna jsou pro závěry o neschopnosti dlužníka hradit své splatné závazky nevýznamná, proto se nebylo třeba jimi blíže zabývat a zabývat se k odvolání připojenou mailovou komunikací. K námitce odvolatele, že není

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

předlužen, odvolací soud uvádí jen to, že úpadek pro předlužení (ustanovení § 3 odst. 4 IZ) nebyl v řízení tvrzen, a soud se proto touto formou úpadku dlužníka ani nezabýval.

20. Pokud se týká způsobu řešení úpadku, nutno zdůraznit, že dlužník byl řádně poučen o možnosti podat návrh na povolení oddlužení, včetně lhůty a způsobu jeho podání. Poté, co mu dne 22. 6. 2017 marně uplynula lhůta k podání návrhu na povolení oddlužení, stanovená insolvenčním zákonem v § 390 odst. 1, věta druhá, již takový návrh (úspěšně) podat nemůže (srov. ustanovení § 390 odst. 3 IZ). Odvolatelem tvrzené důvody, pro které nepodal návrh na povolení oddlužení včas, přitom právně významné nejsou. Řešení dlužníkova úpadku reorganizací je vyloučeno, byť dlužník v odvolání namítal, že podniká (což nedokládal), neboť v řízení nebylo tvrzeno a z obsahu spisu se nepodává nic, z čeho by bylo možno dovozovat, že splňuje kritéria přípustnosti reorganizace (srov. ustanovení § 316 odst. 4, 5 a 6 IZ). Odvolatel neuvedl ani žádné takové skutečnosti, z nichž by bylo možno dovodit, že má podnik.

21. Závěr soudu prvního stupně, že v přezkoumávané věci zákon vylučuje řešení úpadku dlužníka reorganizací nebo oddlužením, stejně jako jeho postup, kdy spojil rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o prohlášení konkursu, je tudíž správný (ustanovení § 148 odst. 1 IZ).

22. Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadených výrocích I. a II. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, navrhovateli a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 18. prosince 2017

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.