3 VSOL 1093/2013-A-13
KSOS 14 INS 22537/2012 3 VSOL 1093/2013-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Komenského 1632/58, PSČ 741 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.1.2013 č.j. KSOS 14 INS 22537/2012-A-6

takto:

Odvolání dlužnice se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužnice k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení, doručenému soudu dne 14.9.2012, nepřipojila seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, přičemž insolvenční návrh nedoplnila ani přes výzvu soudu v usnesení ze dne 25.9.2012 č.j. KSOS 14 INS 22537/2012-A-4. Soud proto postupoval podle ustanovení § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení směřuje podání, označené jako odvolání, v němž odvolatel uvádí pouze to, že podává odvolání proti usnesení ze dne 8.1.2013 o odmítnutí insolvenčního návrhu. Odvolání je datováno dne 23.1.2013, obsahuje

údaj o tom, že jej podává Jarmila anonymizovano , podání není opatřeno vlastnoručním podpisem.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 18.2.2013 č.j. KSOS 14 INS 22537/2012-A-9 vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení odstranila vady odvolání, doručeného soudu dne 29.1.2013 tak, že uvede, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu se toto rozhodnutí napadá, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod), čeho se svým odvoláním domáhá a dále, aby doplnila náležitost odvolání podle ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. tak, že toto podání vlastnoručně podepíše. Součástí výzvy je i poučení o tom, že nebudou-li vady odvolání ve stanovené lhůtě odstraněny a v odvolacím řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud podle ustanovení § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. odvolání odmítne. Usnesení s výzvou k odstranění vad bylo doručeno dlužnici Jarmile anonymizovano dne 22.2.2013, na výzvu soudu odvolatelka nereagovala.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř., pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Odvolací soud předesílá, že postrádá-li odvolání proti usnesení soudu prvního stupně jen procesní povahy pouze uvedení odvolacího důvodu, jde sice o nedostatek náležitosti odvolání, o jehož odstranění se soud prvního stupně musí pokusit postupem podle § 43 o.s.ř., tento nedostatek však odvolacímu soudu nebrání pokračovat v odvolacím řízení.

Nutno ovšem zdůraznit, že odvolání musí zejména obsahovat náležitosti, které ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. vyžaduje u každého podání určeného soudu, což znamená, že-mimo jiné-musí být podepsáno. Právě tuto náležitost, vyžadovanou zákonem, podání dlužnice ze 23.1.2013, došlé soudu dne 29.1.2013, označené jako odvolání, postrádá. Dlužnice pak ani přes výzvu soudu prvního stupně tuto náležitost svého podání nedoplnila, ač byla o následcích neuposlechnutí výzvy soudu řádně poučena.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ ve spojení s ustanovením § 43 odst. 2 o.s.ř. a § 211 o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 5. prosince 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu