3 VSOL 1092/2015-A-16
KSBR 44 INS 22114/2015 3 VSOL 1092/2015-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Venduly anonymizovano , anonymizovano , bytem v Holešově, Bořenovice 32, PSČ 769 01, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.9.2015, č. j. KSBR 44 INS 22114/2015-A-8,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí insolvenční soud odmítl insolvenční návrh dlužnice podle ustanovení § 128 odst. 2 insolvenčního zákona. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužnice byla vyzvána, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnila svůj insolvenční návrh tak, že předloží seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam zaměstnanců, byla poučena o tom, jaké náležitosti musí jednotlivé seznamy obsahovat. Dlužnice na výzvu soudu reagovala podáním, které bylo soudu doručeno dne 10.9.2015 a předložila doplněný seznam závazků a seznam zaměstnanců, avšak řádný seznam majetku nepředložila, jelikož v předloženém seznam majetku není uveden zajištěný nemovitý majetek, který dlužnice vlastní. Předložený seznam majetku tedy nelze považovat za správný a úplný a lze tak uzavřít, že výzvu k doplnění příloh svého insolvenčního návrhu dlužnice řádně a zcela nesplnila. Proto bylo rozhodnuto o odmítnutí jejího insolvenčního návrhu. Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, ve kterém uvedla, že dle jejího názoru vše doložila dle požadavků insolvenčního soudu. Podle obsahu odvolání lze dovodit, že dlužnice se domáhá změny napadeného usnesení tak, že její insolvenční návrh odmítnut nebude. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.) aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice důvodné není. V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení, ve kterém dlužnice tvrdí, že je ve stavu úpadku, má devět věřitelů, u kterých má deset závazků, z toho jsou čtyři závazky zajištěné. Tvrdí, že s ohledem na výši dluhů a výši svého příjmu není schopna pravidelně uspokojovat své věřitele, a proto se domáhá řešení svého úpadku formou oddlužení. Usnesením ze dne 2.9.2015 č. j. KSBR 44 INS 22114/2015-A-6 vyzval insolvenční soud dlužnici, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnila svůj insolvenční návrh tak, že předloží seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků s poučením, jaké náležitosti tento seznam musí obsahovat, dále seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů s poučením, jaké náležitosti musí tento seznam obsahovat, a dále seznam svých zaměstnanců. Dlužnice byla také poučena o tom, jakým způsobem je třeba fyzické a právnické osoby označit v těchto seznamech, výslovně byla poučena o tom, že musí seznamy vlastnoručně podepsat a prohlásit, že jsou úplné a správné. Rovněž tak se dlužnici dostalo poučení, že nebudou-li ve lhůtě stanovené soudem k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo nebudou-li přílohy obsahovat zákonem stanovené náležitosti, bude insolvenční návrh odmítnut podle ustanovení § 128 odst. 2 insolvenčního zákona. Současně v tomto usnesení byla dlužnice vyzvána, aby ve stanovené lhůtě doplnila návrh na povolení oddlužení. Dlužnice na výzvu soudu reagovala, předložila seznam majetku, ve kterém označila pouze movité věci a prohlásila, že tento seznam je správný a úplný, dále předložila seznam zaměstnanců a seznam závazků. Součástí spisu je i výpis z katastru nemovitostí LV č. 266 pro katastrální území Bořenovice, okres Kroměříž, z něhož vyplývá, že dlužnice je výlučnou vlastnicí nemovitosti pozemku parc. č. 355 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinný dům č. 32 a dále je vlastnicí zahrady parc. č. 359 s tím, že na nemovitostech vázne zástavní právo smluvní k zajištění úvěrové pohledávky až do výše 600.000 Kč s příslušenstvím pro Wüstenrot hypoteční banku, a.s.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Podle ustanovení § 104 odst. 2 IZ, v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. Podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč. Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. V přezkoumávané věci dlužnice nesplnila svou povinnost a nepřipojila k insolvenčnímu návrhu seznamy předepsané v ustanovení § 104 odst. 1 IZ, to je seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, dále seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svých zaměstnanců. Jelikož dlužnice spojila insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, plynula pro ni povinnost předložit seznam majetku a seznam závazků také z ustanovení § 392 odst. 1, písm. a) IZ. Soud prvního stupně postupoval správně, když v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ vyzval dlužnici, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnila svůj insolvenční návrh tak, že k němu připojí seznam svého majetku, seznam svých závazků a seznam svých zaměstnanců s konkrétním a podrobným poučením o tom, co jednotlivé seznamy musí obsahovat a dále s poučením o tom, jaké důsledky pro dlužnici bude mít to, pokud seznamy nepředloží, popřípadě předložené seznamy budou neúplné. Požadované seznamy představují pro věřitele významný zdroj informací, které mohou urychlit a zefektivnit postup insolvenčního soudu při řešení ekonomické situace dlužníka, proto se vyžaduje, aby dlužník při vyhotovování těchto seznamů postupoval poctivě, a aby každý seznam stvrdil vlastnoručním podpisem o jeho správnosti a úplnosti. Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že dlužnice nepředložila řádný seznam svého majetku, neboť v tomto seznamu majetku neoznačila jednotlivě svůj majetek, když neuvedla nemovité věci, ačkoliv z výpisu z listu vlastnictví, který je součástí spisu vyplývá, že dlužnice je výlučnou vlastnicí nemovitostí. Ani seznam závazků pak nelze považovat za úplný, neboť ani v tomto seznamu závazků dlužnice řádně neoznačila nemovité věci, které slouží k zajištění pohledávek věřitelů, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění (dlužnice uvedla pouze odkaz na příslušný list vlastnictví). Soud prvního stupně proto rozhodl správně, jestliže insolvenční návrh dlužnice ve smyslu ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl, protože dlužnice nepředložila řádný seznam svého majetku a řádný seznam závazků a odvolací námitka dlužnice v tom směru, že seznamy předložila dle požadavků soudu, důvodná není. Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 14. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu