3 VSOL 109/2018-A-20
č. j. KSBR 47 INS 17098/2017 3 VSOL 109/2018-A-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužníků: a) Štefan anonymizovano , anonymizovano bytem Tištín 69, 798 29 Tištín

b) Marta anonymizovano , anonymizovano bytem Tištín 69, 798 29 Tištín

oba zastoupeni advokátem JUDr. Ing. Miroslavem Noskem sídlem Havlíčkova 690, 390 02 Tábor

o insolvenčních návrzích dlužníků spojených s návrhem na povolení oddlužení

o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. prosince 2017 č. j. KSBR 47 INS 17098/2017-A-9

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. prosince 2017 č. j. KSBR 47 INS 17098/2017-A-9 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení (výrok I.) a insolvenční řízení zastavil (výrok II.). 2. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že z insolvenčního návrhu zjistil, že příjmy dlužníků nepostačují k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře byly pohledávky nezajištěných věřitelů za pět let uspokojeny nejméně z 30 % a současně aby z částky určené k výplatě věřitelům byla zaplacena odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce. Dlužník a) uvedl, že mezi jeho očekávané příjmy patří starobní důchod v měsíční výši 5.249 Kč, a dlužnice b) uvedla, že pobírá starobní důchod ve výši 5.853 Kč a dále příspěvek na péči

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

o osobu blízkou v měsíční výši 4.000 Kč, přičemž výše příjmů doložili dlužníci listinami. Pro účely oddlužení splátkovým kalendářem by bylo možné použít z příjmů dlužníků měsíční částku 4.939 Kč. Částka určená pro nezajištěné věřitele za pět let činí celkem 296.340 Kč; od této částky určené do oddlužení je potřeba odečíst zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 98.010 Kč za pět let, které musí dlužníci v rámci oddlužení rovněž uhradit. Podle propočtu soudu při celkové výši nezajištěných závazků uváděných v seznamu závazků 849.670 Kč by za pět let dlužníci uspokojili své nezajištěné věřitele v rozsahu 23,34 %. 3. Ze seznamu majetku vyplývá, že dlužníci nevlastní žádný majetek, který by mohl být předmětem zpeněžení, a ze získané finanční hodnoty by bylo možné uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení podle § 396 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona. Insolvenčnímu soudu nezbylo než v souladu s ustanovením § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení zamítnout, jelikož příjmy dlužníků nemohou uspokojit pohledávky věřitelů v minimální výši 30 % hodnoty jejich plnění. O odměně za sepis a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení soud nerozhodoval, neboť sepisovatel návrhu svůj nárok na odměnu do řízení nepřihlásil a z návrhu navíc není zřejmé, zda sepisovateli byla uhrazena. 4. Proti tomuto usnesení podali dlužníci včasné odvolání, v němž uvedli, že neměli informace, že by měli doložit veškerý příjem. Proto dlužnice b) dokládá pracovní smlouvu, kde je doložen její příjem ve výši 7.550 Kč, a domnívají se, že splňují podmínky insolvence. 5. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami oprávněnými, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. d/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníků je důvodné, byť poněkud z jiných důvodů, než dlužníci uvedli ve svém odvolání. 7. Z obsahu spisu vyplývají následující skutečnosti: -dne 6. 9. 2017 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníků Štefana Hájka a Marty anonymizovano ; v návrhu dlužníci uvedli, že navrhují, aby jejich úpadek byl řešen oddlužením ve formě schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře. Uvedli, že mají celkem čtyři finanční závazky u čtyř věřitelů, z toho jeden závazek je nevykonatelný, je však zajištěn zástavním právem smluvním, a tři závazky jsou již vykonatelné, celková dlužná částka je ve výši 847.548 Kč-závazek zajištěný zástavním právem smluvním ve prospěch věřitelky Renaty Lavické je ve výši 789.512 Kč a zbývající tři závazky vůči věřitelům Generali Pojišťovna, a.s., ve výši 25.796 Kč, Česká pojišťovna, a.s., ve výši 11.846 Kč a E.ON Energie, a.s., ve výši 20.394 Kč jsou závazky nevykonatelné. Dlužníci uvedli splatnost svých závazků-podle data splatnosti závazků se jedná o závazky, které jsou více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a ze strany dlužníků nejsou hrazeny více jak tři měsíce;

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

-dlužníci předložili seznamy podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ. Ze seznamu závazků vyplývá, že v tomto seznamu závazků uvedli dlužníci čtyři závazky-shodně jak v podaném insolvenčním návrhu, z toho závazek vůči věřitelce Renatě Lavické ve výši 789.512 Kč je závazkem nevykonatelným, zajištěn zástavním právem smluvním, a ostatní tři zbývající závazky jsou závazky vykonatelné-podle seznamu závazků nezajištěné závazky. V seznamu majetku dlužníci uvedli, že vlastní vybavení domácnosti, které zde blíže popsali, a uvedli zůstatkové ceny, a jako další majetek uvedli, že vlastní zahradní chatka, kat. území 708615 LV 1887 v pořizovací ceně 30.000 Kč s tím, že u tohoto majetku uvedli zástavní právo exekutorské . Ze seznamu majetku vyplývá, že dlužníci prohlašují, že nevlastní žádný jiný movitý či nemovitý majetek ocenitelné hodnoty; -podle pracovní smlouvy předložené dlužnicí b) v podaném odvolání uzavřené dne 5. 5. 2017 mezi Tomášem Lajerem, sídlem Karla Dvořáka 608/1, 683 23 Ivanovice na Hané, a Martou anonymizovano coby zaměstnankyní, účastníci uzavřeli pracovní smlouvu s dnem nástupu do práce 5. 5. 2017. Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, dlužnice b) byla přijata na pracovní pozici: pomocná úklidová síla a dlužnici náleží za vykonanou práci mzda 7.550 Kč, splatná měsíčně pozadu, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci v běžném výplatním termínu 25. dne v měsíci; -podle výpisu z katastru nemovitostí prokazujícího stav evidovaný k datu 21. 2. 2018, pořízeného dálkovým přístupem pro účely soudního řízení odvolacím soudem, jsou dlužníci spoluvlastníky nemovitostí zapsaných na LV č. 224 pro katastrální území Pornice, obec Pačlavice. Jedná se o nemovitosti parcela č. 86/1 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č. p. 53 určená k bydlení, a dále jsou spoluvlastníky parcely č. 85 zahrady. Z listu vlastnictví vyplývá, že na nemovitostech je zřízeno zástavní právo smluvní pro pohledávku věřitele A-Trading, a.s., k zajištění pohledávky až do výše 806.543 Kč smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 2. 7. 2008 s tím, že zde došlo ke změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 17. 12. 2014. Dále na těchto nemovitostech je zřízeno zástavní právo exekutorské k uspokojení pohledávek věřitelů E.ON Energie, a.s., ve výši 3.555 Kč, Generali Pojišťovna, a.s., k uspokojení pohledávky ve výši 1.414 Kč, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., k uspokojení pohledávky 2.903 Kč, Statutárního města Prostějov k uspokojení pohledávky ve výši 7.500 Kč a České podnikatelské pojišťovny, a.s., k uspokojení pohledávek ve výši 1.181 Kč, 706 Kč a 1.576 Kč. 8. Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. 9. Podle ustanovení § 392 odst. 1 IZ, k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. 10. Podle ustanovení § 395 odst. 1 IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

11. Podle ustanovení § 396 IZ, jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, může současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník v návrhu na povolení oddlužení požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3 (odstavec 1). Nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 1, insolvenční řízení zastaví; bylo-li uplatněno právo na odměnu podle § 390a odst. 5, insolvenční soud současně dlužníkovi uloží povinnost uhradit osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) odměnu za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, pokud odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nezavinila. Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat dlužník a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odstavec 2). Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 2 (odstavec 3). 12. Podle ustanovení § 398 IZ, oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Na základě výslovného prohlášení dlužníka lze k návrhu insolvenčního správce provést oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo její části (odstavec 1). Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu (odstavec 3). 13. Odvolací soud považuje závěr soudu prvního stupně o tom, že dlužníci nemají dostatečnou ekonomickou nabídku pro to, aby v průběhu pěti let trvání oddlužení uspokojili své nezajištěné věřitele alespoň ve výši 30 % jejich pohledávek, za předčasný. 14. Z odůvodnění napadeného usnesení vyplývá, že soud prvního stupně při své kalkulaci vycházel z toho, že celková výše nezajištěných závazků dlužníků činí 849.670 Kč. Tento předpoklad však správný není, neboť, jak vyplývá z insolvenčního návrhu a i ze seznamu závazků, závazek ve výši 789.512 Kč je závazkem, který je zajištěn zástavním právem smluvním, což vyplývá i z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 224 pro k.ú. Pornice, který si obstaral odvolací soud. 15. V případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zajištění věřitelé uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění. Proto při předběžné kalkulaci toho, zda dlužníci mají dostatečné příjmy na to, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře byly pohledávky věřitelů za pět let uspokojeny nejméně ve výši 30 %, je třeba vycházet pouze z výše závazků nezajištěných, neboť u závazků zajištěných se předpokládá, že budou uspokojeny z předmětu zajištění a nebudou uspokojovány v rámci splátkového kalendáře s nezajištěnými závazky. Při předběžném posuzování ekonomické nabídky dlužníků pro možné schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

třeba vycházet z příjmů dlužníků-jejich starobních důchodů, z příspěvku na péči a dále z příjmu dlužnice z pracovního poměru, který dlužnice označila teprve až v rámci odvolacího řízení. 16. Dříve však, než soud prvního stupně k tomuto zkoumání přikročí, bude třeba, aby se zabýval tím, zda dlužníci splnili povinnost předložit řádné seznamy svých závazků a svého majetku. Tato povinnost pro dlužníky vyplývá jak z ustanovení § 104 odst. 1 IZ, tak také z ustanovení § 392 odst. 1 písm. a) IZ. Z výpisu z katastru nemovitostí, vyplývá, že dlužníci v seznamu svého majetku vůbec neoznačili nemovitosti zapsané na LV č. 224 pro k.ú. Pornice a tyto nemovitosti také neuvedli v seznamu svých závazků-přitom z ustanovení § 104 odst. 3 IZ vyplývá, že u pohledávek zajištěných věřitelů je třeba označit věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění. Z výpisu z katastru nemovitostí současně také vyplývá, že jsou zde uvedeni i další věřitelé se svými pohledávkami, které dlužníci v insolvenčním návrhu a v seznamu závazků neuvedli, přičemž podle údajů ve výpise z katastru nemovitostí i tyto pohledávky by měly být pohledávkami zajištěnými. V seznamu majetku dlužníci označili jako svůj majetek zahradní chatku, kat. území 708615 LV 1887 a u tohoto majetku uvedli (zástavní právo exekutorské). Ani tuto nemovitost dlužníci neuvedli v seznamu závazků jako věc, u které se uplatňuje uspokojení ze zajištění. 17. Bude proto třeba, aby dlužníci a jejich zástupce byli vyzváni k opravě či doplnění povinných příloh insolvenčního návrhu, jakož i příloh návrhu na povolení oddlužení, tak, aby seznamy majetku a závazků obsahovaly skutečné údaje o majetkové situaci dlužníků a o výši jejich závazků. 18. Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o. s. ř. a § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř., to je rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 28. února 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.