3 VSOL 108/2016-A-10
KSBR 37 INS 29949/2015 3 VSOL 108/2016-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Kroměříž, Žerotínova 2981/31, PSČ 767 01, zastoupené JUDr. Ladislavou Palatinovou, advokátkou se sídlem Kroměříž, Tovačovského 2784, PSČ 767 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.12.2015, č.j. KSBR 37 INS 29949/2015-A-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem ze dne 30.11.2015 spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužnice domáhala, aby soud rozhodl o jejím úpadku a o povolení oddlužení. Usnesením ze dne 3.12.2015 insolvenční soud dlužnici vyzval, aby ve stanovené lhůtě doplnila svůj insolvenční návrh tak, že předloží seznam majetku, včetně svých pohledávek s tím, že nemá-li dlužník žádné dlužníky, uvede to v seznamu výslovně. Současně soud vyzval dlužnici k doplnění návrhu na povolení oddlužení. Dlužnice na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagovala. Soud prvního stupně poté, co citoval ustanovení § 104 odst. 1 a odst. 4 a ustanovení § 128 odst. 2 IZ, uzavřel, že nebyly odstraněny vady povinných příloh insolvenčního návrhu, tyto přílohy nesplňují zákonné náležitosti. Protože nelze s ohledem na uvedené vady insolvenčního návrhu pokračovat v řízení, postupoval podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Odvolatelka namítá, že neobdržela výzvu k doplnění insolvenčního návrhu, byť se na adrese uvedené v návrhu fakticky zdržuje, a neobdržela ani výzvu k vyzvednutí zásilky. Přesto z vlastní iniciativy zjistila, že v insolvenčním rejstříku je zveřejněno usnesení, proto požadované doklady zajistila a opětovně předkládá seznam svého majetku a potvrzení o existenci pracovněprávního vztahu a opis rejstříku trestů. Vzhledem k tomu, že jí výzva k opravě insolvenčního návrhu nebyla doručena, nemohla zmeškat ani lhůtu k provedení opravy. K odvolání připojila seznam majetku, opatřený podepsaným prohlášením o jeho správnosti, úplnosti a pravdivosti, v němž uvedla, že nemá žádný majetek movitý ani nemovitý, nemá žádné pohledávky vůči třetím osobám, nemá tedy žádné dlužníky, kteří by vůči ní měli závazek, nevlastní obchodní podíly, ochranné známky, užitné vzory a patenty a nemá žádné finanční prostředky na bankovním účtu. Dále doložila potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání a výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 30.11.2015, došlým soudu dne 1.12. 2015, se dlužnice domáhá zjištění úpadku a jeho řešení oddlužením s navrhovaným způsobem oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedla, že má více věřitelů, celková výše jejích dluhů činí 331.770 Kč. Je zaměstnána v Psychiatrické nemocnici Kroměříž, její mzda činí 11.074 Kč měsíčně čistého. Není vdaná, nemá žádné vyživovací povinnosti. S ohledem na své příjmy a výši nezajištěných závazků je schopna uhradit 30% hodnoty těchto závazků. K návrhu dlužnice připojila, mimo jiné, seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, tyto seznamy opatřila podepsaným prohlášením o jejich správnosti, úplnosti a pravdivosti. V seznamu závazků dlužnice označila jednotlivé své věřitele, uvedla právní důvod vzniku jednotlivých závazků, výši a splatnost těchto závazků odkazem vždy na údaj, od kdy je s plněním svých závazků v prodlení. U závazků vykonatelných označila spisovou značku, pod níž je exekuce vedena. V seznamu majetku dlužnice uvedla, že výslovně prohlašuje, že nemá žádný majetek. V seznamu zaměstnanců uvedla, že výslovně prohlašuje, že nemá žádné zaměstnance. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 3.12.2015, č.j. KSBR 37 INS 29949/2015-A-4 vyzval dlužnici, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení doplnila insolvenční návrh tak, že soudu předloží nový a opravený seznam svého majetku, včetně svých pohledávek; nemá-li dlužník žádné dlužníky, uvede to v seznamu výslovně. Předložený seznam musí dlužník podepsat a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný (§ 104 odst. 4 IZ). Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 IZ. Dle ustanovení § 103 odst. 1 IZ fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li dlužníkem nebo věřitelem stát, musí obsahovat označení organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje. Současně byla dlužnice poučena o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne (§ 128 odst. 2 IZ). Podle doručenky ve spise založené byla zásilka obsahující usnesení soudu prvního stupně s výzvou doručována dlužnici na adresu Kroměříž, Žerotínova 2981/31, a protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka vložena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne 7.12.2015 v 10.35 hodin. Na doručence je uveden údaj o jménu a příjmení doručovatele, a je opatřena podpisem doručovatelky. Na výzvu soudu dlužnice nereagovala. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 104 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odstavec 1). V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odstavec 2). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odstavec 4).

Podle ustanovení § 128 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný, anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije (odstavec 1). Nejsou k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne (odstavec 2).

Ze shora citovaného ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až písm. c) IZ vyplývá, že seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců dlužníka představují povinnou (insolvenčním zákonem předepsanou) přílohu insolvenčního návrhu, jejíž obsah je (současně) insolvenčním zákonem (v ustanovení § 104 odst. 2 až odst. 4 IZ) rovněž definován.

V přezkoumávané věci připojila dlužnice ke svému insolvenčnímu návrhu seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, opatřené podepsaným prohlášením o jejich správnosti a úplnosti.

Soud prvního stupně-jak se z usnesení ze dne 3.12.2015, č.j. KSBR 37 INS 29949/2015-A-4 podává-nepovažoval předložený seznam majetku za seznam řádný, obsahující náležitosti, vyžadované zákonem, když dlužnici podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ vyzval k předložení nového a opraveného seznamu svého majetku.

Ustanovení § 128 odst. 2 IZ řeší situaci, kdy insolvenční návrh trpí vadami, které spočívají v tom, že k insolvenčnímu návrhu buď nejsou připojeny zákonem požadované přílohy vůbec, nebo tyto přílohy neobsahují stanovené náležitosti. Pro tento případ insolvenční zákon skutečně ukládá insolvenčnímu soudu, aby navrhovatele vyzval k odstranění těchto vad ve lhůtě, kterou mu určí (a která nesmí být delší než 7 dnů). Nutno ovšem zdůraznit, že v této výzvě musí insolvenční soud dlužníka poučit o tom, v čem je jím předložená povinná příloha insolvenčního zákona-to je seznam majetku, seznam závazků nebo seznam zaměstnanců-neúplná, nesrozumitelná, případně neurčitá, a musí také obsahovat poučení, jak je třeba opravu provést.

V této věci se však právě tohoto řádného poučení dlužnici v usnesení ze dne 3.12.2015, č.j. KSBR 37 INS 29949/2015-A-4 nedostalo, neboť v souvislosti s výzvou k předložení nového a opraveného seznamu majetku soud prvního stupně toliko citoval ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) a odst. 4 IZ. Výzva tedy neobsahuje údaj o tom, v čem konkrétně dlužnicí předložený seznam majetku, v němž výslovně prohlásila, že nemá žádný majetek , je neúplný, a neobsahuje údaj o tom, jak konkrétně je třeba opravu a doplnění provést.

Jelikož nebyla dlužnice řádně poučena ve smyslu ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nemůže být důsledkem neuposlechnutí výzvy insolvenčního soudu v jeho usnesení ze dne 3.12.2015, č.j. KSBR 37 INS 29949/2015-A-4 odmítnutí insolvenčního návrhu.

Námitkou odvolatelky, že jí výzva k odstranění vad insolvenčního návrhu podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ nebyla řádně doručena, se odvolací soud nezabýval, neboť by to bylo s ohledem na závěr, jaký ve věci učinil, nadbytečné.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

V dalším řízení soud prvního stupně nepřehlédne, že dlužnice spolu s podaným odvoláním předložila i doplněný seznam majetku, v němž doplnila údaje, které soud prvního stupně zřejmě v původním seznamu majetku postrádal, a sice údaj o tom, že dlužnice nemá žádné pohledávky vůči třetím osobám, nemá tedy žádné dlužníky, nevlastní obchodní podíly, ochranné známky, užitné vzory a patenty a nemá žádné finanční prostředky na bankovním účtu.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že dlužnicí předložený seznam závazků a seznam zaměstnanců jsou řádnými seznamy ve smyslu ustanovení § 104 odst. 3 a odst. 4 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 11. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Petra Šlajsová předsedkyně senátu