3 VSOL 108/2011-A-10
KSOS 38 INS 15921/2010 3 VSOL 108/2011-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice-navrhovatelky Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc-Hodolany, Purkyňova 227/36, PSČ 779 00, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 23.1.2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.1.2011, č.j. KSOS 38 INS 15921/2010-A-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.1.2011, č.j. KSOS 38 INS 15921/2010-A-5, se m ě n í tak, že dlužnici Martině anonymizovano se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč na označený účet Krajského soudu v Ostravě vedený u ČNB v Ostravě.

Podle odůvodnění tohoto rozhodnutí se dlužnice svým insolvenčním návrhem, spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud předně zjistil, že návrh splňuje náležitosti insolvenčního návrhu (ust. § 103 IZ) a jeho příloh (ust. § 104 IZ) a dlužnice se dle údajů uvedených v návrhu a jeho přílohách nachází v úpadku, když její peněžité závazky vůči 4 věřitelům jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužnice není schopna tyto závazky plnit. Jednou ze základních podmínek pro povolení oddlužení je však reálný předpoklad splacení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů dlužnice, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Jak vyplývá z předloženého seznamu závazků celková výše závazků dlužnice činí nejméně 673.000,-Kč. V seznamu majetku dlužnice uvedla, že vlastní obvyklé vybavení domácnosti a celkovou obvyklou hodnotu majetku ocenila na 26.100,-Kč. Co se příjmů týče dlužnice uvedla, že je zaměstnaná u firmy Iveta Landsmannová, Olšany u Prostějova 52, IČ: 87062160 a její čistý příjem činí 7.000,-Kč měsíčně. Dlužnice má vyživovací povinnost vůči svému manželovi a dvěma dětem a jak sama v návrhu uvedla, je si vědoma, že její příjem nestačí na uspokojení minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, avšak spojením obou návrhů (neboť rovněž manžel dlužnice podal ke Krajskému soudu v Ostravě insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení) v jedno společné řízení jsou schopni s manželem mít příjem cca 27.000,-Kč měsíčně a společné závazky mají ve výši 413.000,-Kč. Ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 38 INS 11142/2010 ve věci manžela dlužnice Stanislava Vybírala soud zjistil, že do tohoto insolvenčního řízení se přihlásili 4 věřitelé s pohledávkami v celkové výši 689.078,87,-Kč. Porovnáním seznamů závazků dlužnice a jejího manžela bylo zjištěno, že skladba závazků dlužnice a jejího manžela není shodná, o čemž mimo jiné svědčí to, že i celková výše závazků je rozdílná. Dlužnice, na rozdíl od svého manžela, eviduje závazky vůči věřiteli ESSOX a.s. a naopak manžel dlužnice mezi své věřitele zařadil Českou spořitelnu a.s., kdy dlužnice nemá závazek vůči České spořitelně a.s. Z uvedeného vyplývá, že nelze všechny závazky manželů považovat za společné, když některé z nich jsou závazky osobní, tzn. že dlužníkem je pouze jeden z manželů. I pro případ, pokud by společné závazky manželů činily 413.000,-Kč (tvrzení dlužnice uvedené v bodě 07 formuláře Návrh na povolení oddlužení ), tak by stále zůstával dlužnici dluh ve výši 260.000,-Kč. Dlužnice by však vzhledem k výši svých příjmů nebyla schopna zaplatit minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů ani z dluhu ve výši 260.000,-Kč. Výpočtem provedeným v souladu s ust. § 398 odst. 3 IZ dospěl soud k závěru, že povolení oddlužení by v současné době nebylo u dlužnice možné, neboť nelze předpokládat, že hodnota plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by činila alespoň 30% jejich pohledávek. Za daných okolností, kdy dlužnice pobírá mzdu toliko ve výši 7.000,-Kč čistého měsíčně a má vyživovací povinnost vůči třem osobám (manžel a dvě děti), není dlužnice schopna splatit nezajištěným věřitelům po odečtení odměny insolvenčního správce ničeho. Souhlas věřitelů s nižším plněním dlužnice nedoložila. Za tohoto stavu nelze očekávat splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře a vzhledem k hodnotě majetku dlužnice nelze očekávat ani splnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Podle ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně přepokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Podle ust. § 396 odst. 1 IZ jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Na základě výše citovaných ustanovení a všech uvedených skutečností lze proto dovodit, že v případě pokračování insolvenčního řízení bude návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ zamítnut pro nedostatečné plnění dlužnice vůči nezajištěným věřitelům a současně soud dle ust. § 396 odst. 1 IZ rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. S ohledem na majetek dlužnice včetně okruhu postižitelných příjmů dlužnice existuje důvodná obava, že v případě prohlášení konkursu by zde nebyly prostředky, které pokryjí náklady insolvenčního řízení. Zaplacení zálohy dlužnicí umožní při prohlášení konkursu zajištění prostředků ke krytí nákladů insolvenčního řízení, zejména nákladů souvisejících se zjišťováním (prověřováním) stavu majetku dlužnice, odměny insolvenčního správce a jeho hotových výdajů. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45.000 Kč (ust. § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů). Soud proto v daném případě rozhodl o uložení zálohy v maximální možné výši. Pokud by nebyla záloha složena a v řízení by bylo přesto pokračováno, zatížily by jeho náklady stát, přičemž smyslem úpravy zálohy na náklady insolvenčního řízení je zabránění této situaci. Současně soud prvního stupně poskytl dlužnici poučení, že pokud nebude záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání (§ 108 odst. 3 IZ).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání. Namítala, že při podání návrhu na oddlužení vycházela z toho, že pro oddlužení je potřeba splnit podmínku, že návrhem nesmí být sledován nepoctivý záměr, že dlužník nesmí být podnikatelem, musí spolupracovat se soudem a především, že nezajištění věřitelé musí obdržet minimálně 30% jejich oprávněných pohledávek. Z tohoto hlediska navrhla spojení tohoto řízení s insolvenčním řízením manžela. Soud však uzavřel, že dlužnice má tzv. osobní dluhy a že jejich závazky nelze považovat za společné. S tímto závěrem dlužnice nesouhlasí, neboť ačkoliv mají s manželem, u kterého bylo oddlužení již povoleno, rozdílné dluhy, pak se přesto jedná o dluhy společné, které byly nabrány v rámci společného jmění manželů; jedná se tedy o dluhy jejich společné domácnosti, které nelze dělit na tzv. dluhy společné a osobní. Výslovně společné dluhy mají ty, ve kterých jsou si sami sobě ručiteli, některé půjčky však ručitelství nevyžadují. Soud měl proto oba insolvenční návrhy spojit a ustanovit jim jednoho insolvenčního správce, neboť při oddlužení manželů se spojují veškeré jejich příjmy, které se pak umořují ve splátkovém kalendáři a manžel Stanislav Vybíral v jejím návrhu výslovně uvedl, že s jejím oddlužením souhlasí. Nicméně i přes shora uvedenou argumentaci se dlužnici jeví, že soudem stanovená záloha na náklady insolvenčního řízení je neadekvátní vzhledem k nutným nákladům, které lze očekávat. Při oddlužení bude aktivita insolvenčního správce spočívat především v administrativní činnosti, při níž bude využívat poštovních služeb, v jednání se soudem bude využívat datových schránek; největším výdajem správce bude návštěva v místě bydliště dlužnice k sepsání majetkové podstaty a účast na přezkumném jednání. Ze všech shora uvedených důvodů proto dlužnice navrhla, aby napadené usnesení bylo zrušeno, případně, aby odvolací soud uložil dlužnici zaplacení zálohy v adekvátní výši vzhledem k jejím majetkovým a finančním poměrům.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné, avšak částečně z jiných, než dlužnicí uváděných důvodů.

Z obsahu spisu soudu prvního stupně odvolací soud zjistil, že dlužnice se domáhá zjištění jejího úpadku a jako způsob jeho řešení navrhla oddlužení formou splátkového kalendáře. Již v návrhu uvedla, že je vdaná, má dvě děti, její celkový dluh činí 673.000,-Kč, její příjem je 7.000,-Kč. Je si sice vědoma, že její příjem nestačí na oddlužení, nicméně rovněž její manžel podal insolvenční návrh a při spojení těchto návrhů v jedno řízení budou mít příjem cca 27.000,-Kč měsíčně, což je částka, která bude na úhradu jejich dluhů postačovat, neboť ve všech případech se jedná o dluhy společné, vzniklé v rámci společného jmění manželů. Dále dlužnice v návrhu označila 7 závazků (nezajištěných) vůči čtyřem věřitelům (GE Money Bank, a.s. ve výši 334.934,-Kč, Home Credit, a.s. v celkové výši 190.000,-Kč, Beneficial Finance, a.s. ve výši 77.343,-Kč, ESSOX s.r.o. ve výši celkem 69.000,-Kč) v celkové výši 671.277,36 Kč. V bodě 18 s návrhem na oddlužení vyslovil souhlas manžel dlužnice Stanislav Vybíral.

Ačkoliv dlužnice ve svém návrhu avizovala, že předkládá celou řadu příloh, včetně seznamu majetku, seznam závazků, potvrzení o příjmech, výpis z rejstříků trestů a další, tyto přílohy k návrhu připojeny nebyly; v návrhu není ani zmínka o tom, kdy dlužnice se Stanislavem Vybíralem uzavřeli sňatek. Dlužnice ke svému návrhu připojila toliko žádost, aby přílohy k jejímu návrhu byly přiřazeny ze spisu KSOS 38 INS 11162/2010 (správně KSOS 38 INS 11142/2010).

Z insolvenčního návrhu manžela dlužnice (Stanislava Vybírala), vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 38 INS 11142/2010, včetně listin a příloh k němu připojených, dále odvolací soud zjistil, že manžel dlužnice v něm uvedl nevykonatelné závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění vůči 4 věřitelům v celkové výši 703.277,36 Kč, jeho příjmy z pracovního poměru za poslední období činí cca 19.400,-Kč. Rovněž dlužník Stanislav Vybíral uvedl, že je ženatý, má dvě děti, s manželkou žijí v nájemním bytě a upozornil, že i manželka podala návrh na oddlužení, která, jak vyplývá z obsahu tohoto návrhu, s návrhem na oddlužení Stanislava Vybírala vyslovila souhlas. Ke svému návrhu uvedený dlužník předložil povinné seznamy dle ust. § 104 IZ, včetně listin, prokazujících dluhy, příjmy a výpis z rejstříku trestů. Usnesením ze dne 22.10.2010, č.j. KSOS 38 INS 11142/2010-A-6 Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek tohoto dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Bohdanu Šocovou a povolil dlužníku oddlužení. V následujícím řízení z přihlášek pohledávek, ze správ insolvenční správkyně i z přezkumných listů, v nichž jsou zaznamenány výsledky přezkumných jednání vyplývá, že vůči tomuto dlužníku přihlásili a byly zjištěny pohledávky České spořitelny, a.s. v celkové výši 193.357,07 Kč, GE Money Bank, a.s. v celkové výši 363.966,-Kč, Home Credit, a.s. ve výši 67.726,73 Kč, Beneficial Finance, a.s. ve výši 76.540,-Kč, celkem závazky ve výši 701.589,07 Kč. Usnesením vyhlášeným soudem u jednání dne 15.12.2010 soud prvního stupně rozhodl o způsobu oddlužení tohoto dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře bude rozhodnuto samostatným usnesením. Toto usnesení nebylo doposud vyhotoveno.

Po předběžném vyhodnocení všech shora uvedených zjištění, včetně obou insolvenčních návrhů (dlužnice i jejího manžela) a za předpokladu, že v případě, že se jedná o závazky společné, tedy závazky vzniklé na trvání manželství (opak doposud zjištěn nebyl) dospěl odvolací k závěru, že závazky (nezajištěné) dlužnice a jejího manžela činí celkovou částku 861.260,07 Kč (z toho závazky v návrhu uváděné jako osobní závazky dlužnice ve výši celkem 159.671,-Kč, závazky uváděné jako osobní závazky manžela ve výši celkem 282.100,46 Kč, závazky uváděné oběma jako závazky společné ve výši 419.488,61 Kč), využitelné příjmy pro oddlužení u manžela dlužnice vychází na 7.416,-Kč (z jeho příjmu 19.400,-Kč, po odpočtu nezabavitelné částky ve výši 11.984,-Kč). Jestliže majetek a závazky dlužnice a jejího manžela tvoří jejich společné jmění manželů, v daném případě tato domněnka doposud ničím právně významným zpochybněna nebyla, pak souhlas manžela dlužnice s oddlužením znamená (jak v posledním období dovodila judikatura soudů), že souhlasí s tím, aby byl majetek, náležející do jejich společného jmění manželů pro účely oddlužení použit a tedy, aby v případě splátkového kalendáře byly pro jeho plnění použity i jeho budoucí příjmy (srovnej rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009 a dále sp. zn. KSHK 45 INS 8999/2009, 3 VSPH 535/2010).

Pokud lze v přezkoumávané věci u dlužnice a jejího manžela vycházet ze společně využitelné částky 7.416,-Kč (viz shora), pak dle názoru odvolacího soudu, po odpočtu odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce (to je 900,-Kč měsíčně-§ 3 odst. 2, § 7 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb., event. navýšených o 20% DPH, tedy měsíčně 1.080,-Kč.) se jedná o částku, jež bude postačovat k úhradě pohledávek nezajištěných věřitelů (obou dlužníků-manželů) do výše cca 45,39% za dobu pět let, event. s DPH pro insolvenčního správce do výše 44,13% za dobu pěti let. Z uvedeného vyplývá, že společné příjmy dlužnice a jejího manžela jsou způsobilé uhradit jejich společným nezajištěným věřitelům za dobu 5 let nejméně

30% (pohledávek) a tedy vyhovět zákonným podmínkám pro oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Za dané situace by bylo proto namístě obě řízení spojit, vycházet z toho, že všechny závazky, protože náleží do společného jmění manželů, budou dlužnice a její manžel hradit společně (tedy společně nejméně 30 %) a že v takovém případě je třeba počítat s ustanovením pouze jediného insolvenčního správce, kterému bude náležet pouze jedna odměna a kterému v takto spojeném řízení vznikne nárok na náhradu hotových výdajů pouze jedenkrát.

Ze všech uvedených důvodů byl proto závěr soudu prvního stupně o nutnosti řešení úpadku dlužnice konkursem předčasný, včetně závěru, že je třeba, aby dlužnice složila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 220 odst. 3 o.s.ř. a odvoláním napadené usnesení změnil tak, že dlužnici se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá.

V dalším řízení soud prvního stupně především vyzve dlužnici, aby ke svému návrhu připojila povinné přílohy (§ 128 odst. odst. 2 IZ v návaznosti na ust. § 104 a 392 IZ), včetně listin prokazující její závazky a její výši, dále, aby doložila oddací list (včetně rodných listů dětí, případně další listiny za účelem zjištění, zda se jedná o děti vůči nimž mají oba manželé vyživovací povinnost) a to za účelem posouzení, zda se vskutku v obou případech (dlužnice i jejího manžela) jedná o závazky, které náleží do společného jmění manželů (§ 144 obč. zák.). Zjistí-li soud prvního stupně, že se v obou případech jedná o závazky patřící do společného jmění manželů, pak opětovně posoudí aktuální majetkovou (výdělečnou) situaci obou dlužníků a ve shora naznačeném směru zváží spojení obou řízení a dále i to zda bude v případě dlužnice záloha na náklady insolvenčního řízení potřebná a v jaké nezbytné výši.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 28. února 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu