3 VSOL 1079/2013-A-10
KSBR 40 INS 28886/2013 3 VSOL 1079/2013-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka DROM stav s.r.o., se sídlem Pšeník 5, 639 00 Brno, identifikační číslo osoby 25 57 40 51, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.10.2013 č.j. KSBR 40 INS 28886/2013-A-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že insolvenční řízení se n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech usnesení uvedl, že dlužník se v insolvenčním řízení zahájeném dne 16.10.2013 domáhal zjištění svého úpadku. Při zkoumání podmínek řízení soud prvního stupně ze spisu zn. KSBR 40 INS 18819/2013 zjistil, že dlužník dne 3.7.2013 podal insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení. Usnesením ze dne 8.7.2013 č.j. KSBR 40 INS 18819/2013-A-5 Krajský soud v Brně dlužníka vyzval k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Proti tomuto usnesení dlužník podal odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci, který usnesením ze dne 26.8.2013 č.j. 3 VSOL 700/2013-A-10 potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně, přičemž rozhodnutí odvolacího soudu nabylo právní moci dne 10.9.2013. Od data právní moci počala dlužníkovi běžet 5-ti denní lhůta k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního

řízení. Vzhledem k tomu, že dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil, Krajský soud v Brně usnesením č.j. KSBR 40 INS 18819/2013-A-13 řízení zastavil. Ačkoliv bylo usnesení o zastavení řízení zasláno dlužníkovi do datové schránky dne 8.10.2013, usnesení nenabylo právní moci. Dlužník podal další insolvenční návrh dne 16.10.2013, tedy v době kdy usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení nenabylo právní moci, a proto soud prvního stupně postupoval dle ustanovení § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) a řízení z důvodu překážky zahájení nového insolvenčního řízení, zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. V něm namítl, že nemá žádné finanční prostředky, k tomu, aby mohl uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je opodstatněné, byť z jiných důvodů než dlužník namítá v podaném odvolání.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 16.10.2013 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku. Z obsahu spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 40 INS 18819/2013 odvolací soud zjistil, že dne 4.7.2013 bylo u Krajského soudu v Brně zahájeno vůči dlužníkovi insolvenční řízení. Usnesením ze dne 8.10.2013 č.j. KSBR 40 INS 18819/2013-A-13 Krajský soud v Brně zastavil insolvenční řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, přičemž usnesení nabylo právní moci dne 5.11.2013.

Podle ustanovení § 83 odst. 1 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

Ustanovení § 7 odst. 1 IZ stanoví přiměřené použití občanského soudního řádu pro insolvenční řízení a incidenční spory s jeho vyloučením, pokud by uplatnění příslušných ustanovení občanského soudního řádu mělo vést k popření zásad, na kterých insolvenční řízení spočívá. Účelem insolvenčního řízení (§ 1 IZ) je řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka některým ze zákonem stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových poměrů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Povaha tohoto řízení neumožňuje, aby bylo vedeno současně více insolvenčních řízení vůči témuž dlužníkovi, byť na základě insolvenčního návrhu podaného různými navrhovateli (věřiteli či samotným dlužníkem).

S ohledem na uvedené lze přisvědčit soudu prvního stupně, že v dané věci ke dni jeho rozhodnutí (21.10.2013) byla dána překážka litispendence (věci zahájené) jako neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, a to zahájeným insolvenčním řízením dne 4.7.2013, pod sp.zn. KSBR 40 INS 18819/2013 vůči dlužníkovi, a proto byl odůvodněn postup podle ustanovení § 104 odst. 1 věty první o.s.ř. pro zastavení insolvenčního řízení.

Vzhledem k tomu, že řízení, které vytvářelo překážku litispendence, je pravomocně skončeno zastavením insolvenčního řízení (5.11.2013), byla tato překážka litispendence (před pravomocným zastavením řízení v později zahájené věci) odstraněna, přičemž pro odvolací soud je rozhodný stav v době jeho rozhodování.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že řízení se nezastavuje (§ 220 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 28. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu