3 VSOL 1072/2013-B-126
KSOS 33 INS 16118/2012 3 VSOL 1072/2013-B-126

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka VJAČKA spol. s r.o., se sídlem Pašerových 1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, identifikační číslo osoby 19 01 11 48, o vydání výtěžku zpeněžení předmětu zajištění, o odvolání věřitele č. 56 Lacuna s.r.o., se sídlem Místecká 97, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, identifikační číslo osoby 28 62 82 84 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.9.2013 č.j. KSOS 33 INS 16118/2012-B-104,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně v souladu s ustanovením § 298 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení předmětu zajištění, a to věřiteli č. 53 České spořitelně, a.s. ve výši 650.000 Kč, věřiteli č. 56 Lacuna s.r.o. ve výši 11.272.303,52 Kč a věřiteli č. 63 Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Ostrava III ve výši 3.510.985,42 Kč, a to z prodeje nemovitostí zapsaných na LV 1676 pro k.ú. Mariánské Hory a obec Ostrava, specifikovaných v návrhu insolvenční správkyně ze dne 9.9.2013 (výrok I.), uložil insolvenční správkyni, aby podala soudu písemnou zprávu o provedeném vydání části výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli do 30 dnů od právní moci usnesení, a dále insolvenční správkyni povolil zálohu na odměnu v celkové výši 891.290,21 Kč (výrok III.).

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 56 Lacuna s.r.o. včasné odvolání, ve kterém žádal jeho zrušení a vrácení věci zpět soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Insolvenční správkyně se k odvolání vyjádřila tak, že napadené usnesení je věcně správné a navrhla jeho potvrzení.

Podáním doručeným soudu prvního stupně 31.10.2013 vzal věřitel č. 56 své odvolání v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V daném případě vzal věřitel č. 56 podané odvolání proti napadenému usnesení zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto. Odvolací soud proto postupoval podle výše uvedených zákonných ustanovení a odvolací řízení zastavil.

Právní moc napadeného usnesení podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř. nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a věřiteli č. 56 se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 11. prosince 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu