3 VSOL 1066/2015-A-14
KSBR 29 INS 19171/2015 3 VSOL 1066/2015-A-14

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Miloslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Kounicova 677, PSČ: 602 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 19171/2015-A-7 ze dne 1.9.2015,

tak to:

Řízení o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 19171/2015-A-7 ze dne 1.9.2015 se z a s t a v u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na blíže specifikovaný účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti na pokladně soudu.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání-podáním ze dne 18.9.2015 (doručeným soudu prvního stupně dne 21.9.2015), které však dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, vzal podáním ze dne 19.1.2016 (doručeným soudu prvního stupně dne 20.1.2016) zpět s odůvodněním, že je schopen zálohu uhradit, a proto již zadal příkaz k její úhradě.

Podle ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své včas podané odvolání zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo (§ 222 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 25. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu