3 VSOL 106/2012-P9-9
KSBR 40 INS 14087/2011 3 VSOL 106/2012-P9-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravany u Kyjova, Hýsly 128, PSČ 696 50, zastoupeného obecným zmocněncem Ing. Romanem Froňkem, bytem v Ostravě, Bohumínská 59, PSČ 710 00, o přihlášce pohledávky věřitele č. 9 PPF B1 B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, Amsterdam 1077XX, Nizozemské království, registrační číslo 34192873, zastoupeného JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, PSČ 602 00, o odvolání věřitele č. 9 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. listopadu 2011, č.j. KSBR 40 INS 14087/2011-P9-2

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 9 PPF B1 B.V. se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 9 věřitele č. 9 PPF B1 B.V. se sídlem v Amsterdamu, Nizozemské království ve výši 67.784,07 Kč. V důvodech rozhodnutí uvedl, že v rozhodnutí o úpadku ze dne 12.9.2011, které bylo vydáno insolvenčním soudem pod č.j. KSBR 40 INS 14087/2011-A-10 byli výrokem V. věřitelé vyzváni, aby, pokud nepřihlásili dosud své pohledávky, je přihlásili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku a současně byli poučeni, že k přihláškám podaným později se nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Posledním dnem lhůty pro podání přihlášek byl den 12.10.2011. Věřitel svou přihlášku pohledávky ze dne 6.10.2011 podal u Krajského soudu v Praze, tedy nikoliv u insolvenčního soudu u kterého probíhá insolvenční řízení. V souladu s ustanovením § 173 odst. 4 věty druhé insolvenčního zákona nastaly účinky podání přihlášky pohledávky až poté, co přihláška pohledávky došla insolvenčnímu soudu, tudíž dne 16.11.2011.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání kterým se domáhá změny napadeného usnesení. Odvolatel tvrdí, že skutečně přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení u Krajského soudu v Praze, nicméně stalo se tak pouze a toliko vlivem administrativně-technického pochybení při vyhotovení přihlášky pohledávky. Tvrdí, že ze samé přihlášky je patrné, že jako insolvenční soud byl sice označen soud místně nepříslušný, ale byla uvedena již správná spisová značky, pod kterou je insolvenční řízení vedeno. Je tedy přesvědčen o tom, že uplatnil svou přihlášku pohledávky včas, tak, jak mu ukládá insolvenční zákon. Tvrdí, že soudem, před nímž probíhalo insolvenční řízení, respektive soudem, před kterým bylo insolvenční řízení zahájeno, byl Krajský soud v Brně. Zcela jednoznačně je uvedený soud věcně příslušným dle občanského soudního řádu k projednání věci. Postoupení insolvenční věci z důvodu místní příslušnosti soudu jinému (taktéž insolvenčnímu) by dle jeho názoru nemělo mít vliv na zachování lhůty při podání přihlášky do insolvenčního řízení. Poukazuje na ustálenou judikaturu podle níž platí, že přihláška věřitelovy pohledávky je podání, které má charakter žaloby a které musí obsahovat i náležitosti předepsané ustanovením § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř. Je otázkou, zda řízení insolvenční lze přirovnat ke klasickému občanskému soudnímu řízení či nikoliv, nicméně podle jeho názoru pokud je přihláška pohledávky pokládána za žalobní podání, pak řízení insolvenční lze s občanským soudním řízením v podstatě ztotožňovat. Je přesvědčen o tom, že jak Krajský soud v Brně, tak Krajský soud v Praze jsou soudy insolvenčními, tedy soudy které dle insolvenčního zákona jsou oprávněny vést insolvenční řízení a dle občanského soudního řádu jsou věcně příslušnými soudy k projednání insolvenčního řízení. Tvrdí, že svoji přihlášku pohledávky uplatnil u insolvenčního soudu, byť insolvenčního soudu místně nepříslušného. Správným postupem soudu, by dle jeho názoru měl být ten postup, kdy Krajský soud v Praze přihlášku pohledávky postoupí soudu místně příslušnému a za rozhodný den pro podání, respektive uplatnění přihlášky u soudu je den, kdy přihláška byla soudu insolvenčnímu doručena, respektive kdy byla věřitelem předána k poštovní přepravě. Poukazuje také na zásady insolvenčního řízení vyjádřené v ustanovení § 5 pod písm. a) insolvenčního zákona, podle nichž jednou ze základních zásad insolvenčního řízení je skutečnost, že insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je opodstatněné, byť z jiných důvodů, než je v odvolání namítáno.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno k návrhu dlužníka u Krajského soudu v Brně dne 10.8.2011, kdy dlužník podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Ke svému insolvenčnímu návrh dlužník mimo jiné připojil seznam závazků, ve kterém označil své věřitele, a to pouze uvedením jejich obchodní firmy bez uvedení jejich sídla a identifikačního čísla tak, jak to vyžaduje insolvenční zákon v ustanovení § 103 odst. 1, potažmo v ustanovení § 104 odst. 4 IZ. Z předloženého seznamu závazků o kterém dlužník prohlásil, že tento seznam je správný a úplný, což stvrdil svým podpisem vyplývá, že jako svého věřitele mimo jiné dlužník označil společnost PPF B1 B.V., soukromou společnost s ručením omezeným založenou dle právních předpisů Nizozemského království , a uvedl, že tomuto věřiteli dluží částku 44.570,-Kč s tím, že se jedná o vykonatelnou pohledávku se splatností od 17.2.2011. Usnesením ze dne 12.9.2011, které bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka Josefa anonymizovano , povolil oddlužení dlužníka Josefa anonymizovano , ustanovil insolvenčního správce JUDr. Ivana Janíčka a ve výroku V. vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku s tím, že k přihláškám podaným později insolvenční soud nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení nebudou uspokojovat. Přihláškou pohledávky datovanou 6.10.2011 a adresovanou ke sp. zn. KSBR 40 INS 14087/2011, přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení dlužníka Josefa anonymizovano svou vykonatelnou pohledávku z úvěrové smlouvy i s příslušenstvím v celkové výši 67.122,31 Kč. Přihláška pohledávky byla podána u Krajského soudu v Praze dne 10.10.2011, přičemž Krajskému soudu v Brně byla Krajským soudem v Praze postoupena až dne 15.11.2011. Z listin, které odvolatel přiložil ke své přihlášce pohledávky, zejména výpisu z obchodního rejstříku obchodních komor sp. čísla 34192873 pak vyplývá, že společnost PPF B1 B.V. je právnickou osobou společnosti s kapitálem rozděleným na podíly se sídlem v Amsterdamu, která byla do obchodního rejstříku zapsána dne 14.7.2003 a její adresa na níž se nachází její sídlo je Strawinskylaan 933, WTC Twr B 1077XX.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odst. 4 je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 430 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 IZ, známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku. Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění. Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek.

Úprava obsažená v § 430 odst. 1 IZ předpokládá, že známí věřitelé dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, budou insolvenčním soudem vyrozuměni o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku zvláštním doručením těchto rozhodnutí a že jim bude zvlášť doručena výzva k podávání přihlášek. V této části vychází insolvenční zákon z kumunitárního práva, konkrétně z přímo aplikovatelného Nařízení rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000, o úpadkovém řízení. Článek 40 odst. 1 tohoto nařízení stanoví povinnost informovat o zahájení řízení známého věřitele, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiném členském státě Evropské unie. Jde-li tedy o známého věřitele, nelze než dospět k takovému výkladu § 430 odst. 3 IZ, že tomuto věřiteli počíná běžet lhůta k podání přihlášky pohledávek až ode dne, kdy mu výzva byla doručena zvlášť.

Z obsahu přihlášky pohledávky věřitele vyplývá, že odvolatel má sídlo v jiném členském státě EU (Nizozemsko). Ze seznamu závazků, který předložil dlužník spolu s insolvenčním návrhem, pak také vyplývá, že dlužník odvolatele coby svého věřitele označil ve svém seznamu závazků. Pojem známý věřitel , vůči kterému má insolvenční soud zvláštní povinnosti dle ustanovení § 430 IZ, není v zákoně ani dosavadní judikaturou vyšších soudů definován; nepochybně se však bude jednat o věřitele dlužníka s místem pobytu, bydlištěm či sídlem v členském státě EU s výjimkou Dánska, který je insolvenčnímu soudu znám. Podle názoru odvolacího soudu v případě odvolatele nutno konstatovat, že se jedná o známého věřitele, který byl soudu znám, protože tento věřitel byl, byť neúplně (když nebylo uvedeno jeho sídlo) dlužníkem označen jako věřitel dlužníka v seznamu jeho závazků. Jedná se tedy o věřitele, vůči kterému měl insolvenční soud splnit povinnosti vyplývající z ustanovení § 430 IZ, poté, co by vyzval dlužníka k doplnění seznamu závazků o uvedení sídla všech označených věřitelů, kdy mu měl zaslat zvlášť rozhodnutí o úpadku a zejména výzvu k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení. Jestliže tak insolvenční soud neučinil, nezbývá než konstatovat, že dokud není známým zahraničním věřitelům doručena zvlášť výzva k doručení přihlášek, nepočne jim běžet ani lhůta k přihlášení pohledávek (srovnej závěry vyjádřené Nejvyšším soudem ČR v rozhodnutí senátní značka 29 NSČR 4/2008 ze dne 4.9.2008, které bylo zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25/2009). Podal-li tedy v přezkoumávané věci odvolatel přihlášku pohledávky u insolvenčního soudu dne 15.11.2011 (což je datum, kdy jeho přihláška pohledávky byla nepříslušným insolvenčním soudem postoupena příslušnému insolvenčnímu Krajskému soudu v Brně), nezbývá než konstatovat, že se jedná o včas podanou přihlášku pohledávky.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že rozhodl o tom, že přihláška pohledávky věřitele PPF B1 B.V. se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu