3 VSOL 1058/2014-B-88
KSOS 25 INS 10730/2010 3 VSOL 1058/2014-B-88

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Mgr. Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 00, korespondenční adresa: Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 1508/3, PSČ 700 30, identifikační číslo: 48785466, o schválení konečné zprávy, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.7.2014, č.j. KSOS 25 INS 10730/2010-B-80,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.6.2014, č.j. KSOS 25 INS 10730/2010-B-76 se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. jako pozdě podané odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.6.2014, č.j. KSOS 25 INS 10730/2010-B-76.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podle vrácené doručenky bylo usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.6.2014, č.j. KSOS 25 INS 10730/2010-B-76, jímž soud schválil konečnou zprávu insolvenčního správce ze dne 15.1.2014, doručeno dlužníkovi dne 20.6.2014. Dlužník však podal odvolání podáním ze dne 7.7.2014, které doručil osobně na podatelnu Krajského soudu v Ostravě dne 8.7.2014, to je po uplynutí zákonné 15denní lhůty.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Odvolatel namítal, že zásilku Krajského soudu v Ostravě (obsahující usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.6.2014, č.j. KSOS 25 INS 10730/2010-B-76 o schválení konečné zprávy) převzal osobně na poště dne 23.6.2014 v odpoledních hodinách, o čemž svědčí i otisk razítka (pošty) na obálce s datem 23.6.2014. Podle názoru odvolatele tak bylo jeho odvolání podáno v zákonné 15denní lhůtě. K podanému odvolání odvolatel připojil -mimo jiné-kopii vyjádření pošty Ostrava 46, Horní 1492/55 (adresované dlužníkovi) o dodání zásilky označené RR 040791046U, podané dne 10.6.2014 odesílatelem Krajským soudem Ostrava, určené adresátovi Mgr. Jaroslavu Vašíčkovi, Dr. Martínka 1508/3, 700 30 Ostrava, obsahující údaj o tom, že uvedená zásilka byla dodána 23.6.2014 a převzal ji adresát. Podle obsahu podaného odvolání se odvolatel domáhá změny odvoláním napadeného usnesení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení a řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.6.2014, č.j. KSOS 25 INS 10730/2010-B-76 (jímž byla schválena konečná zpráva insolvenčního správce ze dne 15.1.2014) bylo doručováno dlužníkovi na adresu Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 1508/3, PSČ 700 30 s doručenkou typ I. -doručenka do vlastních rukou. Podle údajů, uvedených na doručence, protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka (písemnost) uložena a připravena k vyzvednutí dne 11.6.2014 a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku (písemnost) vyzvedl. Podle dalších údajů na doručence byla uložená zásilka vyzvednuta adresátem dne 20.6.2014, adresát Miroslav Vašíček potvrdil převzetí této zásilky svým podpisem s uvedením data převzetí dne 20.6.2014. Na otisku razítka pošty, jímž je opatřen podpis vydávající osoby (doručovatele), je vyznačeno datum 23.6.2013.

Podle sdělení České pošty, s.p. ze dne 9.9.2014 (jež si soud prvního stupně vyžádal v průběhu odvolacího řízení) byla zásilka označená RR 0470791046U (to je zásilka, obsahující usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.6.2014, č.j. KSOS 25 INS 10730/2010-B-76) vydána adresátovi osobně dne 23.6.2014 na poště Ostrava 46, s tím, že došlo k pochybení pracovníka v uvedení data převzetí na dodejce. K tomuto sdělení byla současně připojena kopie předávacího dokladu -potvrzení o převzetí poštovní zásilky.

Podle ustanovení § 49 odst. 1 o.s.ř., do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud.

Podle ustanovení § 50g odst. 3 o.s.ř., vyzvedne-li adresát, popřípadě příjemce, uloženou písemnost, musí doručenka (kromě obecných náležitostí, vyžadovaných ustanovením § 50g odst. 1 o.s.ř.) obsahovat také a) jméno a příjmení toho, kdo písemnost předal, jeho podpis a otisk úředního razítka doručujícího orgánu, b) prohlášení doručujícího orgánu, v který den byla písemnost vyzvednuta, c) hodinu a minutu doručení, byla-li vyznačena poznámka přesný čas doručení , d) jméno a příjmení osoby, která uloženou písemnost vyzvedla, a její podpis.

Je třeba uvést, že doručenka má povahu veřejné listiny; účastník, který zpochybňuje správnost údajů uvedených na doručence, je proto povinen nabídnout soudu důkazy k prokázání těchto tvrzení. Jestliže doručenka nemá předepsané náležitosti, soud musí vyšetřit, zda bylo doručeno v souladu se zákonem (srov. závěry v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.6.1998, sp.zn. 2 Cdon 1532/97, jež je uveřejněno v časopise Soudní judikatura pod č. 127/1998).

V daném případě zpochybnil odvolatel správnost údaje na doručence, týkající se prohlášení doručujícího orgánu, v který den byla písemnost vyzvednuta. Nutno uvést, že tento údaj, to je údaj o tom, že zásilka měla být adresátem vyzvednuta již dne 20.6.2014, je i v rozporu s údajem, uvedeným na otisku razítka doručujícího orgánu, na němž je uveden údaj 23.6.2014 . Odvolatel přitom doložil sdělením příslušné pošty, že zásilku skutečně převzal až dne 23.6.2014, což také vyplývá i z výsledků šetření soudu prvního stupně-zprávy České pošty, s.p. ze dne 9.9.2014.

Odvolací soud-na rozdíl od soudu prvního stupně-tak uzavírá, že odvoláním napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.6.2014, č.j. KSOS 25 INS 10730/2010-B-76 bylo odvolateli doručeno až dne 23.6.2014. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání tak podle ustanovení § 57 odst. 1 o.s.ř. začala plynout dne 24.6.2014 a skončila v úterý dne 15.7.2014. Bylo-li tedy odvolání podáno u Krajského soudu v Ostravě dne 8.7.2014, bylo podáno včas.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 20. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová , v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu