3 VSOL 1055/2016-P2-15
KSBR 28 INS 27052/2015 3 VSOL 1055/2016-P2-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Krejčí v insolvenční věci dlužníka TORVINTANE s.r.o., se sídlem Brno, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 24769380, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, Brno, Mozartova 3, PSČ 601 52, o přihlášce pohledávky č. 2 věřitele č. 2 Glory Daze Associated S.A., reg.č. 584444, se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Praha 1, Karlovo náměstí 24, PSČ 110 00, o odvolání RONKOL House s.r.o., se sídlem v Sudoměřicích u Tábora č.p. 49, PSČ: 391 36, identifikační číslo osoby: 02549450, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.7.2016, č.j. KSBR 28 INS 27052/2015-P2-7,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně deklaroval, že v řízení o přihlášce pohledávky č. 2 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví rozhodnutí bude od účinnosti tohoto rozhodnutí dále pokračováno s věřitelem Glory Daze Associated S.A. (výrok I.) a že v řízení o přihlášce pohledávky č. 2 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví rozhodnutí se účast věřitele RONKOL House s.r.o., identifikační číslo osoby: 02549450 účinností tohoto rozhodnutí ukončuje (výrok II.) s tím, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.). isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podala RONKOL House s.r.o. včas obsáhlé odvolání, kterým se domáhá zrušení napadeného usnesení s odůvodněním, aby bylo uloženo insolvenčnímu soudu vydat deklaratorní usnesení, kterým potvrdí jeho účast v řízení jako věřitele.

Podáním ze dne 9.8.2016, doručeným insolvenčnímu soudu dne 10.8.2016, vzala odvolatelka své odvolání v celém rozsahu zpět bez bližšího odůvodnění.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že RONKOL House s.r.o. vzala své podané odvolání v plném rozsahu zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud postupoval podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl pověřenou členkou senátu odvolacího soudu o zastavení odvolacího řízení (§ 218c o.s.ř.). Právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo (§ 222 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřiteli Glory Daze Associated S.A., státnímu zastupitelství a odvolateli se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 31. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Krejčí, v.r. Zuzana Žádníková pověřená členka senátu