3 VSOL 1053/2013-A-49
KSBR 28 INS 9680/2013 3 VSOL 1053/2013-A-49

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka MIDO Film Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno-Zábrdovice, Zábrdovická 827/10, PSČ 615 00, identifikační číslo: 26919249, zastoupeného JUDr. Jiřím Ptáčkem, advokátem se sídlem Brno, Masarykova 2, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu a) věřitele Pavla anonymizovano , anonymizovano , Velké Němčice, Brodačská 531, PSČ 691 63, zastoupeného ThDr. et PhDr. Radkem Mezuláníkem, anonymizovano , anonymizovano , bytem Újezd u Brna, 9. května 939, PSČ 664 53, b) věřitelky Lucie anonymizovano , anonymizovano , Brno, Orlí 26, PSČ 602 00, a c) dlužníka MIDO Film Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno-Zábrdovice, Zábrdovická 827/10, PSČ 615 00, identifikační číslo: 26919249, o odvolání insolvenčního navrhovatele a) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.10.2013, č. j. KSBR 28 INS 9680/2013-A-35,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh věřitele Pavla anonymizovano se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh věřitele Pavla anonymizovano (výrok I.) a rozhodl o povinnosti tohoto navrhovatele zaplatit dlužníkovi náklady řízení ve výši 6.534 Kč k rukám jeho zástupce do tří dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok II.). V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že s ohledem na shodná tvrzení účastníků není sporu o tom, že v insolvenčním návrhu tvrzená pohledávka věřitele (Pavla anonymizovano ) z titulu mzdy ve výši 8.066 Kč zanikla. Z dohody o postoupení pohledávky ze dne 17.9.2013, jež je založena u přihlášky pohledávky č. 5, vyplývá, že tohoto dne Marie Mezuláníková (přihlášená věřitelka), jako postupitelka, postoupila věřiteli (Pavlu Frankovi), jako postupníkovi, pohledávku vůči dlužníkovi z titulu smlouvy o dílo ze dne 29.3.2012 na základě FV 201302 ve výši 2.100 Kč, splatnou ke dni 15.2.2013, a FV 201308 ve výši 12.100 Kč, splatnou dne 15.3.2013. Uvedené pohledávky-jak soud prvního stupně dále pokračoval-byly postoupeny věřiteli po zahájení insolvenčního řízení, v den konání jednání ve věci 17.9.2013. Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k tomu, že zánikem v insolvenčním návrhu tvrzené pohledávky věřitele z titulu mzdy ve výši 8.066 Kč zanikla aktivní legitimace navrhujícího věřitele, považuje insolvenční soud uvedené postoupení pohledávky za účelové, směřující k zajištění aktivní legitimace navrhujícího věřitele. Soud prvního stupně proto insolvenční návrh podle ustanovení § 128a odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) odmítl pro zjevnou bezdůvodnost.

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel a) odvolání, v němž soudu prvního stupně vytýkal, že jeho postup je nespravedlivý a stranící dlužníkovi. V této souvislosti namítá, že zaměstnanec (navrhovatel Pavel Frank) více než tři měsíce upomíná dlužníka o úhradu nezaplacené mzdy a následně, při vědomí, že v podobné situaci není sám, podá insolvenční návrh, aby jako občan splnil svou povinnost a nechal soud prověřit skutečnost . Ukázalo se, že návrh je oprávněný, neboť v průběhu insolvenčního řízení se přihlásili se svými pohledávkami další věřitelé. Soud prvního stupně však ve věci aktivně nekonal a spíše hledal způsob, jak insolvenční řízení nejprve odmítnout. Z odvolání se podává, že se odvolatel domáhá, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení citovaného zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání navrhovatele a) je opodstatněné, byť z jiných důvodů, než je namítáno.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě návrhu věřitele Pavla anonymizovano , který se svým návrhem domáhá vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka s odkazem na tvrzení, že má vůči dlužníkovi pohledávku z titulu neuhrazené mzdy za prosinec 2012 ve výši 8.066 Kč, jež byla splatná ke dni 15.1.2013. Dále tvrdí, že dlužník je v úpadku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1, písm. a), b), c) IZ, neboť má více věřitelů, více peněžitých závazků a tyto závazky neplní po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, tyto závazky není dlužník schopen plnit, protože ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2, písm. b) IZ je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti. Jako další věřitele dlužníka označil Grand-Dabing spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U družstva Život 30, identifikační číslo: 62906399 s pohledávkou ve výši 153.266 Kč, splatnou 30.11.2012, TVF, s.r.o., televizní a reklamní spol., se sídlem Brno, Pechova 26, identifikační číslo: 25307860 s pohledávkou ve výši 7.200 Kč, splatnou 20. a 25.11.2010 a Marii Mezuláníkovou, Újezd u Brna, 9. května 939, identifikační číslo: 74252461 s pohledávkami celkem ve výši 36.200 Kč, splatnými 15.12.2012, 15.2.2013 a 15.3.2013. Na insolvenční návrh věřitele a) Pavla anonymizovano reagoval dlužník podáním ze dne 9.4.2013, došlým soudu téhož dne, v němž poukázal na to, že insolvenčnímu navrhovateli byla dlužná mzda ve výši 8.066 Kč uhrazena dne 8.4.2013 vkladem na jeho, v podání blíže označený, osobní účet (o čemž byl insolvenční navrhovatel vyrozuměn dopisem z 8.4.2013), což dokládal současně předloženým pokladním dokladem České spořitelny, a.s. Téhož dne, to je dne 9.4.2013, došel insolvenčnímu soudu insolvenční návrh věřitele JUDr. Vladimíra Rybáře, jímž se-podle obsahu tohoto podání-domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka s odůvodněním, že na základě smlouvy mandátní ve prospěch dlužníka vykonával poradenskou činnost, přičemž dlužník mu za celkem sedm faktur z let 2010 a 2011 nezaplatil celkem 34.300 Kč s příslušenstvím, s tím, že tato částka představuje smluvní paušál 4.900 Kč za tyto měsíce. Následně, podáním, došlým soudu dne 18.4.2013, vzal JUDr. Vladimír Rybář svůj insolvenční návrh zpět, a Krajský soud v Brně na základě tohoto dispozitivního úkonu usnesením ze dne 10.6.2013 č. j. KSBR 28 INS 9680/2013-A-16 řízení o insolvenčním návrhu věřitele JUDr. Vladimíra Rybáře zastavil. Dne 9.4.2013 došla insolvenčnímu soudu přihláška pohledávky věřitelky Marie Mezuláníkové (přihláška pohledávky č. 1), jíž uplatnila vůči dlužníkovi tři pohledávky celkem ve výši 36.200 Kč (pohledávka č. 1 ve výši 12.000 Kč, pohledávka č. 2 ve výši 12.100 Kč a pohledávka č. 3 ve výši 12.100 Kč), přičemž jako právní důvod vzniku těchto pohledávek uvedla smlouva o dílo ze dne 29.3.2012 a v bodě 13 formulářové přihlášky ( další okolnosti ) ústní dohoda o plnění konkrétních prací . Další přihlášený věřitel EKONOM PARTNER, s.r.o. se sídlem Brno, Sušilova 7, identifikační číslo: 26897466, který přihlásil pohledávky celkem ve výši 124.188 Kč (přihláška pohledávky č. 2), podáním ze dne 14.6.2013 vzal svou přihlášku pohledávek v plném rozsahu zpět z důvodu uzavření dohody o úhradě a s ohledem na to, že u části pohledávek nedošlo ještě k datu splatnosti , a Krajský soud v Brně usnesením ze dne 3.7.2013, č. j. KSBR 28 INS 9680/2013-P2-3 vzal zpětvzetí přihlášky pohledávky uvedeného věřitele ve výši 124.188 Kč na vědomí. Dne 15.7.2013 došla insolvenčnímu soudu přihláška pohledávky věřitele REX Services, a.s., se sídlem Kamenice-Ládví, Liliová 223, identifikační číslo: 26711656 (přihláška pohledávky č. 3), jíž tento věřitel uplatnil vůči dlužníkovi tři pohledávky (každá pohledávka ve výši 540 Kč), celkem ve výši 2.160 Kč. Tento věřitel vzal rovněž přihlášku pohledávky zpět, podáním ze dne 17.7.2013, v němž uvedl, že přihlášku pohledávky bere zpět v plné výši z důvodu uzavření dohody o úhradě. Dne 17.9.2013 došla insolvenčnímu soudu přihláška pohledávky věřitele Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Dillingerova 1917 (přihláška pohledávky č. 4), který přihlásil pohledávku celkem ve výši 155.000 Kč, ve vztahu k níž jako důvod vzniku uvedl smluvní úrok z prodlení sjednaný v dodatku č. 2 smlouvy o tichém společenství ze dne 22.12.2004 . Soud prvního stupně nařídil jednání k projednání insolvenčního návrhu na den 17.9.2013 (tohoto jednání se zúčastnila i přihlášená věřitelka Marie Mezuláníková). U tohoto jednání soud prvního stupně zjistil procesní stanoviska navrhovatele a), který soudu současně sdělil, že převzal od Marie Mezuláníkové dvě třetiny jejích pohledávek, a dlužníka, který poukázal na to, že pohledávka ve výši 8.066 Kč byla uhrazena. Soud prvního stupně provedl dokazování sdělením obsahu fotokopie dokladu o vkladu částky na účet v hotovosti a jednání odročil za účelem zhodnocení provedených důkazů a zvážení dalšího postupu ve věci . Dne 20.9.2013 došla soudu přihláška pohledávky věřitele Pavla anonymizovano (přihláška pohledávky č. 5), jíž přihlásil celkem dvě pohledávky (každá ve výši 12.100 Kč), to je pohledávky v celkové výši 24.200 Kč, ve vztahu k nimž jako důvod vzniku těchto pohledávek uvedl smlouva o dílo ze dne 29.3.2012 a uznání pohledávky a k dalším okolnostem postoupení pohledávky dle § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dohodou o postoupení pohledávek ze dne 17.9.2013 . Dne 11.10.2013 došla soudu přihláška pohledávky věřitele Palmer Capital Central European Properties, a.s., se sídlem Praha, Na Žertvách 34, identifikační číslo: 24727873 (přihláška pohledávky č. 6), jíž tento věřitel přihlásil pohledávku ve výši 35.439 Kč s uvedením důvodu vzniku neuhrazené služby spojené s nájmem z titulu nájemní smlouvy ze dne 11.9.2009 .

Je třeba uvést, že poté, co soud prvního stupně rozhodl odvoláním napadeným usnesením a doručil toto rozhodnutí navrhujícímu věřiteli Pavlu Frankovi a dlužníkovi (prostřednictvím jejich zástupců), došel soudu dne 15.11.2013 insolvenční návrh věřitelky Lucie anonymizovano , která se uvedeným návrhem domáhá zjištění úpadku dlužníka MIDO Film Brno, spol. s r.o. V návrhu tvrdí, že má vůči dlužníkovi pohledávku z titulu nezaplacené mzdy za měsíce srpen, září a říjen, celkem ve výši 21.000 Kč, s tím, že tato mzda jí nebyla zaměstnavatelem vyplacena z důvodu nedostatku finančních prostředků. Jako dalšího věřitele označila S Verbank CZ, vůči němuž má dlužník závazek, který byl zesplatněn v září 2013, ve výši přes 2,8 miliónů Kč a dále věřitele CTP Property XVII. spol. s r.o., se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, vůči němuž má dlužník závazek ve výši 29.830 Kč, a Michala anonymizovano , vůči němuž má dlužník závazek přes 155.000 Kč, přičemž tyto pohledávky jsou více jak tři měsíce od splatnosti. Téhož dne, tj. 15.11.2013, došla soudu i přihláška pohledávky této věřitelky (č. přihlášky 7).

Dne 18.11.2013 pak soudu došlo podání dlužníka ze dne 18.11.2013, označené jako návrh dlužníka na připojení se k insolvenčnímu návrhu s tím, že se dlužník připojuje k insolvenčnímu návrhu věřitelky Lucie anonymizovano , neboť se dostal do úpadku.

Podle ustanovení § 128a IZ, insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční soud odmítne také tehdy, je-li zjevně bezdůvodný; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán (odstavec 1). Insolvenční návrh je zjevně bezdůvodný zejména tehdy, jestliže a) insolvenční navrhovatel dokládá oprávnění jej podat pohledávkou, ke které se pro účely rozhodnutí o úpadku nepřihlíží, b) jde o insolvenční návrh podaný opětovně a insolvenční navrhovatel při jeho podání nedoloží, že splnil povinnosti uložené mu případně předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu, nebo c) jeho podáním insolvenční navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor dlužníka (odstavec 2).

Nutno zdůraznit, že podle důvodové zprávy bylo účelem zavedení institutu odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost (§ 128a IZ) poskytnout insolvenčnímu soudu nástroj k neprodlenému ukončení řízení o sice formálně bezvadném insolvenčním návrhu věřitele, který však zjevně nemůže mít šanci na úspěch. I z toho důvodu lhůta, v níž má být o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost rozhodnuto, je stanovena shodně jako lhůta, v níž insolvenční soud posuzuje projednatelnost insolvenčního návrhu (srov. § 128 odst. 1 IZ).

K tomu se v důvodové zprávě k novele insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb. (účinného od 1.11.2012) uvádí: Ustanovení § 128a odst. 1 a odst. 2 zákona tak postihuje situace, kdy spor o dlužníkův úpadek nemá být veden proto, že obsah insolvenčního návrhu a/nebo jeho příloh dovoluje uzavřít, že jde o návrh zjevně bezdůvodný. Příkladem takové situace je například to, že k formálně bezvadnému insolvenčnímu návrhu a přihlášce své pohledávky doloží insolvenční navrhovatel jako listinný důkaz doklad o tom, že dlužník mu tvrzenou pohledávku již uhradil, nebo to, že insolvenční navrhovatel připojí k insolvenčnímu návrhu a přihlášce pohledávky listiny, z nichž plyne, že podání insolvenčního návrhu není (nebylo) motivováno vnitřním přesvědčením insolvenčního navrhovatele o tom, že dlužník je v úpadku, nýbrž snahou přimět dlužníka podáním insolvenčního návrhu k úhradě pohledávky insolvenčního navrhovatele. Charakteristickým rysem, který odlišuje usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost od usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu, tedy je, že insolvenční soud posuzuje v úzkém časovém rámci sedmi dnů věcnou opodstatněnost insolvenčního návrhu jen podle údajů v něm obsažených a příloh k němu připojených, přičemž k vydání usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu přistoupí jen tehdy, je-li odtud bezdůvodnost insolvenčního návrhu zjevná. Výčet příkladů, kdy má insolvenční soud takový postup zvolit (kdy je insolvenční návrh zjevně bezdůvodný), je příkladmý (§ 128a odst. 2). První z uvedených příkladů (§ 128a odst. 2 písm. a/ návrhu zákona) postihuje situaci, kdy je aktivní legitimace insolvenčního navrhovatele k podání insolvenčního návrhu dokládána pohledávkou ve smyslu § 129 odst. 2 nebo § 143 odst. 2 insolvenčního zákona, případně pohledávkou, která není splatná. Druhý z uvedených příkladů (§ 128a odst. 2 písm. b/) dopadá na situaci, kdy insolvenční návrh znovu podal někdo, kdo v souvislosti s předchozím neúspěšným řízením o jeho insolvenčním návrhu byl zavázán k určitým platebním povinnostem (např. zaplacení nákladů řízení, uhrazení pořádkové pokuty ve smyslu § 128a odst. 3), které dosud nesplnil (což výrazně signalizuje možnost, že šlo a jde o šikanózní postup). Uplatnění třetího z uvedených důvodů (§ 128a odst. 2 písm. c/) se prosadí jen v těch případech, kdy příslušný záměr bude patrný již z insolvenčního návrhu samotného.

V přezkoumávané věci založil soud prvního stupně své rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost na závěru, že aktivní legitimace navrhujícího věřitele Pavla anonymizovano (v důsledku úhrady dlužné mzdy ve výši 8.066 Kč) zanikla, a že postoupení části pohledávky přihlášené věřitelky Marie Mezuláníkové na navrhujícího věřitele Pavla anonymizovano bylo účelové, směřující k zajištění aktivní legitimace tohoto navrhujícího věřitele.

Ze shora uvedeného výkladu však vyplývá, že ustanovení § 128a IZ míří především na situace, kdy je aktivní legitimace insolvenčního navrhovatele k podání insolvenčního návrhu dokládána pohledávkou ve smyslu ustanovení § 143 odst. 2, věty druhé, IZ (případně pohledávkou ve smyslu § 129 odst. 2 IZ). Je tudíž zjevné, že na danou situaci-soudem prvního stupně posuzovanou-citované ustanovení nedopadá.

Ostatně soud prvního stupně o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost nerozhoduje ve lhůtě sedmi dnů na základě těch skutečností, jež se podávají z insolvenčního návrhu a případně jeho příloh, nýbrž na základě skutečností, k nimž došlo až následně, v průběhu insolvenčního řízení (poté, co soud prvního stupně nařídil k projednání insolvenčního návrhu jednání a provedl dokazování).

Protože již z tohoto důvodu je rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí insolvenčního návrhu věřitele Pavla anonymizovano podle ustanovení § 128a IZ nesprávné, postupoval odvolací soud podle ustanovení § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a navrhujícím věřitelům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 31. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu