3 VSOL 1052/2014-A-15
KSBR 37 INS 22435/2014 3 VSOL 1052/2014-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Rostislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Dr. Richtra 194/15, Třešť, PSČ 589 01, o návrhu navrhovatele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ 45244782, na vydání předběžného opatření, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. září 2014, č.j. KSBR 37 INS 22435/2014-A-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně nařídil předběžné opatření, kterým omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona, a to tak, že se dražiteli EURODRAŽBY.CZ, a.s., se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8-Čimice, IČO 25023217, umožňuje provést veřejnou dražbu nedobrovolnou č.j. 554/2014-N, s omezením, aby výtěžek dražby nemovitostí povinného Rostislava anonymizovano , anonymizovano , Dr. Richtra 194/15, 589 01, Třešť, a to parcela č. 2626 o výměře 370 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba: Třešť, č.p. 194, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č. 2626, a parcela č. 2627 o výměře 476 m2, zahrada, to vše zapsané na LV č. 3086, pro k.ú. Třešť, obec Třešť, okres Jihlava, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava (dále též jen zástava ), byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 37 INS 22435/2014 k dispozici v tomto řízení.

Na odůvodnění uvedl, že dne 3.9.2014 podal navrhovatel Česká spořitelna, a.s. (jako zajištěný věřitel) návrh na vydání předběžného opatření, které opíral o ust. § 82 odst. 2, písm. b) insolvenčního zákona. Tvrdil, že dlužník podal insolvenční návrh zjevně jen proto, aby zabránil provedení veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách (dále též jen zákon o veřejných dražbách ), prostřednictvím které se navrhovatel snaží realizovat své zástavní právo. Navrhovatel disponuje vůči insolvenčnímu dlužníku exekučním titulem, kterým je rozhodčí nález č.j. 261/2012 rozhodce JUDr. Jaroslava Širmera, vydaný dne 26.10.2012. Dlužník vykonatelný dluh neuhradil dobrovolně, proto přistoupil navrhovatel k realizaci zástavy, kterou hodlal uskutečnit nedobrovolnou veřejnou dražbou prostřednictvím dražebníka EURODRAŽBY.CZ, a.s., IČ: 250 23 217, se sídlem Čimická 780, Praha 8. Dne 14. 7. 2014 vydal dražebník dražební vyhlášku č.j. 554/2014-N a stanovil termín konání dražby na den 16.9.2014. Dražební vyhlášku zaslal dražebník také dlužníkovi, jenž obratem podal insolvenční návrh, který je šikanózní, protože jeho účelem je zmařit konání dražby. Dále tvrdil, že předešlý insolvenční návrh dlužník podal dne 26. 6. 2013, na tento den přitom byla naplánována první nedobrovolná dražba zástavy. V případě neprovedení dražby vzniknou navrhovateli již podruhé náklady na zmařenou dražbu a dále vzniknou náklady na následné zpeněžování nemovitostí v insolvenčním řízení. Negativní důsledky oddálení dražby jsou i na straně dlužníka, jehož dluh se navyšuje o úroky. Podle navrhovatele uskutečněním dražby nejsou dotčena práva dalších věřitelů, kteří se mohou se svou pohledávkou do dražby přihlásit, a pokud bude její výtěžek postačovat k uspokojení navrhovatelovy pohledávky, který je zajištěn v prvním pořadí, budou uspokojováni také. Soud prvního stupně s odkazem na ust. § 109 odst. 1, písm. b) a ust. § 82 odst. 2, písm. b) insolvenčního zákona dovodil, že jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele k tomu, aby předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle § 109, odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona, protože chování dlužníka svědčí závěru, že jeho insolvenční návrh byl podán proto, aby zabránil probíhajícímu zpeněžování svého majetku. O účelovosti insolvenčního návrhu svědčí především jeho načasování, kdy mezi chystanou dražbou, stanovenou na den 16. 9. 2014 (avizovanou již 14. 7. 2014), a insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 18. 8. 2014, je blízká časová spojitost a zjevná posloupnost. Účelový byl i předešlý insolvenční návrh, který byl podán dne 26. 6. 2013, když přesně na tento den byla naplánována první nedobrovolná dražba a insolvenční řízení bylo následně zastaveno pro neuhrazení zálohy na náklady řízení. Po té, co se věřitel opětovně pokusil domoci svého práva, dlužník podal v době mezi vyhlášením dražby a jejím konáním druhý insolvenční návrh, ačkoli měl rok na to, aby v době mezi vyhlášením první a druhé dražby podal insolvenční návrh a nevyčkával do poslední chvíle konání druhé dražby. Protože se jedná o účelový insolvenční návrh, jehož smyslem je především zamezit plánované dražbě, soud vydal předběžné opatření, kterým omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Nařízením předběžného opatření, jímž umožní provést dražbu s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením zástavy byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení, se nezhorší postavení případných věřitelů, kteří by se přihlásili do insolvenčního řízení dlužníka.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání. Zpochybnil závěr o účelovosti podaných insolvenčních návrhů snahou o zablokování dražby zástavy, což podle něj vyplývá z navrženého způsobu oddlužení. V předchozím insolvenčním řízení nebyl schopen zaplatit uloženou zálohu proto, že jeho měsíční příjem činil 9.823 Kč, přičemž v něm doložil hodnotu zástavy 1.100.000 Kč. Podle dlužníka plánovanou dražbou zástavy budou uspokojeny pouze zájmy zajištěného věřitele, zájmy jiných věřitelů však jejím provedením budou výrazně dotčeny a to proto, že odhadovaná cena zástavy dle dražební vyhlášky činí 470.000 Kč, přičemž nejnižší podání je jen 235.000 Kč. Cena, za niž bude zástava prodána dražebníkem, je dle dlužníka zcela neadekvátní k její skutečné hodnotě a nepokryje ani pohledávku zajištěného věřitele. V insolvenčním řízení by se mohli věřitelé vyjádřit ke stanovení vyvolávací ceny, což v případě konání dražby nemohou. Podle názoru dlužníka bude v případě prodeje zástavy v insolvenčním řízení dosaženo vyšší ceny a věřitelé budou uspokojeni v rozsahu 100 % svých pohledávek. Proto se v odvolacím řízení domáhá zrušení napadeného usnesení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V doplnění odvolání doručeném odvolacímu soudu dne 14.10.2014 dlužník vznášel námitky proti rozhodčímu nálezu ze dne 26.10.2012, vydanému pod č.j. 261/2012 rozhodcem JUDr. Jaroslavem Širmerem. Tvrdil formální důvody, pro které je podle něj rozhodčí nález nicotný a pro které na jeho podkladě není možno veřejnou dražbu provést.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a po té dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Odvolací soud pro stručnost odkazuje na správné skutkové závěry soudu prvního stupně, rekapitulované shora. Z obsahu předloženého spisu dále vyplývá, že řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka dne 18.8.2014 s účinky téhož dne, dlužník žádal zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením zpeněžením majetkové podstaty. Podle návrhu a připojeného seznamu majetku je dlužník vlastníkem vybavení domácnosti a nemovitostí zastavených ve prospěch navrhovatele. V seznamu závazků označil jako své věřitele Českou spořitelnu, a.s. s vykonatelnou pohledávkou ve výši 430.647 Kč, která je zajištěna spoluvlastnickým podílem ve výši jedné poloviny na budově č.p. 194 v k.ú. Třešť, a věřitele Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky s pohledávkou ze zdravotního pojištění ve výši 2.730 Kč splatnou dne 31.10.2012, která není zajištěna. Podle seznamu majetku je dlužník vlastníkem podílu ve výši jedné poloviny na zástavě, jejíž odhadovaná cena činí 1.000.000 Kč, zajišťující dle smluvního zástavního práva pohledávku věřitele Česká spořitelna, a.s. K návrhu dlužník připojil výpis z katastru nemovitostí, LV č. 3086, vedeného Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, vyhotoveného dne 23.6.2014, podle něhož je dlužník vlastníkem podílu ve výši ideální jedné poloviny na zástavě, která je jako celek předmětem zajištění pro pohledávku věřitele Česká spořitelna, a.s. a rovněž připojil platební rozkaz -rozhodčí nález ze dne 26.10.2012 vydaný pod č.j. 261/2012 JUDr. Jaroslavem Širmerem, rozhodcem se sídlem Jihlava, Královský Vršek 25, podle kterého byli žalovaní Ludmila anonymizovano , Rostislav Mareš a Ludmila Marešová zavázáni k zaplacení navrhovateli částky 430.646,91 Kč se zákonným úrokem z prodlení z částky 384.636,59 Kč od 3.11.2009 do zaplacení s tím, že plněním jednoho ze žalovaných zaniká v rozsahu poskytnutého plnění povinnost ostatních žalovaných a žalovaní Ludmila anonymizovano a Rostislav Mareš jsou povinni plnit společně a nerozdílně. Navrhovatel Česká spořitelna, a.s. k návrhu na nařízení předběžného opatření připojil dražební vyhlášku ze dne 14.7.2014, č.j. 554/2014-N, kterou dražebník EURODRAŽBY.CZ a.s., IČ: 25023217 vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické, jako den konání ustanovil 16.9.2014 v 11.00 hod., a to k návrhu navrhovatele Česká spořitelna, a.s. ve věci dlužníků Ludmila anonymizovano a Mareš Rostislav, kteří jsou vlastníky zástavy. Přihlášená pohledávka dražebního věřitele činí ke dni 16.9.2014 částku 596.287,55 Kč. Podle bodu 3 dražební vyhlášky byla cena předmětu veřejné dražby zjištěna znaleckým posudkem vyhotoveným soudním znalcem Ing. Michalem Sirovým, jmenovaným rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2.6.1999, č.j. Spr 823/99, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace oceňování nemovitostí, který byl pod č. 2171-16/13 vypracován dne 8.2.2013 a jeho aktualizace pod č. 2415-16/14 byla zpracována 17.6.2014. Znalec předmět dražby ocenil na částku v místě a čase obvyklou ve výši 470.000 Kč. Dle bodu 5 vyhlášky nejnižší podání činí 235.000 Kč. K návrhu na nařízení předběžného opatření navrhovatel dále připojil dražební vyhlášku dražebníka EURODRAŽBY.cz a.s., IČ: 25023217 vydanou dne 25.4.2013 pod č.j. 117/2013-N, jíž je vyhlášeno konání dražby nedobrovolné na den 26.6.2013 v 11.00 hod. ve věci navrhovatele Česká spořitelna, a.s. a dlužníků Rostislava anonymizovano , nar. 13.2.1982 a Ludmily anonymizovano , anonymizovano , přičemž dlužníci jsou rovněž zástavci a vlastníky předmětu dražby. V bodě 3 dražební vyhlášky je označena zástava, jejíž obvyklá cena byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. Michala Sirového, jmenovaného rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2.6.1999, č.j. Spr 823/99 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace oceňování nemovitostí, vypracovaným dne 8.2.2013 pod č. 2171/16/13, ve výši 490.000 Kč. K návrhu na nařízení předběžného opatření je dále připojen platební rozkaz-rozhodčí nález ze dne 26.10.2012 vydaný pod č.j. 261/2012 JUDr. Jaroslavem Širmerem, kterým byli žalovaní Ludmila anonymizovano , Rostislav Mareš a Ludmila Marešová zavázáni k zaplacení částky 430.646,91 Kč se zákonným úrokem z prodlení z částky 384.636,59 Kč od 3.11.2009 do zaplacení v něm uvedeným způsobem, opatřený doložkou o nabytí právní moci dne 16.11.2012 a vykonatelnosti dne 3.1.2013.

Z insolvenčního rejstříku dále vyplývá, že dlužník podal dne 26.6.2013 insolvenční návrh, kterým bylo zahájeno insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 32 INS 17939/2013, jímž se domáhal zjištění svého úpadku a jeho řešení zpeněžením majetkové podstaty. V návrhu označil své věřitele shodně jako v návrhu, kterým zahájil toto řízení, a rovněž označil shodnou výši jejich pohledávek. Shodný obsah jako u návrhu, který zahájil toto řízení, mají i body 15 a 17 návrhu, v nichž označil svůj majetek, který je předmětem zajišťovacích práv, a majetek, který tímto předmětem není. K návrhu připojil znalecký posudek o ceně zástavy, zpracovaný dne 16.7.2013 pod č. 2143/176/2013 znalcem Ing. Slavomírem Černým, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 23.5.1994, č.j. Spr 3024/93 pro základní obor stavebnictví, obor stavby obytné a ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Tržní cena zástavy je stanovena odborným odhadem znalce na částku 1.100.000 Kč.

Podle § 82 odst. 2, písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Ustanovení § 109 odst. 1, písm. b) IZ stanoví, že se zahájením insolvenčního řízení se pojí ten účinek, že právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení.

V této věci se jedná o návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by insolvenční soud vyloučil účinky zahájeného insolvenčního řízení ve vztahu k právu navrhovatele na uspokojení ze zajištění z majetku dlužníka, kterého hodlal dosáhnout veřejnou nedobrovolnou dražbou podle § 36 odst. 1 zákona o veřejných dražbách (pohledávku dokládal vykonatelným rozhodčím nálezem). Vzhledem k účinkům zahájeného insolvenčního řízení dle § 109 odst. 1, písm. b/ IZ by mohl navrhovatel své právo uplatnit jen za splnění podmínek dle § 298 IZ v případě, že případný úpadek dlužníka by byl řešen konkursem, či dle § 409 odst. 3 IZ (při oddlužení splátkovým kalendářem) nebo dle § 408 odst. 3 IZ (při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty). Navrhovateli se navrženým předběžným opatřením jedná právě o suspendování těchto účinků zahájeného insolvenčního řízení.

Podle odvolacího soudu ze shora uvedených zjištění plyne, že dlužník opakovaně zahájil insolvenční řízení ve vazbě na vyhlášenou nedobrovolnou dražbu, přičemž v obou návrzích podávaných v rozmezí 13 měsíců vylíčil zcela shodné skutečnosti o svém úpadku Z toho nelze dovodit jiný závěr, než že dlužník zahajoval insolvenční řízení účelově k dosažení toho, aby navrhovatel mohl právo na uspokojení ze zajištění uplatnit jen za podmínek dle insolvenčního zákona. Okolnost, že podával insolvenční návrhy v časové návaznosti na vyhlášení veřejných dražeb, ostatně dlužník ani nezpochybnil.

Odvolací námitka dlužníka směřovala proti závěru soudu prvního stupně, že nařízení žádaného předběžného opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů. Podle dlužníka tomu tak není, protože odhadní cena zástavy dle dražební vyhlášky neodpovídá skutečné ceně zástavy, kterou doložil znaleckým posudkem. Tato námitka není dle odvolacího soudu důvodná proto, že v dražební vyhlášce je cena dražené věci určena posudkem znalce, zapsaného v seznamu znalců se zvláštní specializací právě pro oceňování nemovitostí, která byla navíc aktualizována měsíc před vyhlášením dražby. Dlužník sice ke svému prvnímu insolvenčnímu návrhu rovněž připojil znalecký posudek zpracovaný dle objednávky dlužníka znalcem zapsaným v seznamu znalců, ovšem nejednalo se o znalce se zvláštní specializací k oceňování nemovitostí a byl zpracován více než rok před termínem konání dražby. Rovněž věřitel je při realizaci svého práva na zajištění veden ekonomickým zájmem na co nejvyšším uspokojení své zajištěné pohledávky v reálném čase a nelze bez dalšího předpokládat, že by souhlasil s prodejem podhodnocené zástavy. Nelze také usuzovat, že ve veřejné dražbě nedobrovolné, prováděné elektronicky, dražebník nebude dbát svého práva na odměnu, která závisí na ceně dosažené vydražením (§ 38 zákona o veřejných dražbách), případně si nebude vědom způsobu vypořádání nákladů dražby dle § 51 tohoto zákona. Opodstatněná není ani odvolací námitka dlužníka, že v insolvenčním řízení by se další přihlášení věřitelé mohli vyjádřit k ceně, za kterou bude zástava zpeněžena, protože její zpeněžování není na jejich souhlasy vázáno (§ 298, § 408 odst. 3, § 409 odst. 3 IZ).

Odvolací námitka proti rozhodčímu nálezu, kterým navrhovatel doložil své oprávnění navrhnout nedobrovolnou dražbu, nemůže být důvodná, neboť jen z těchto důvodů nelze v insolvenčním řízení dovozovat spornost pohledávky navrhovatele předběžného opatření (viz mutatis mutandis usnesení Nejvyššího soudu ČR, sen. zn. 29 NSČR 29/2009 ze dne 17. února 2011, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 108/2011). Přitom dlužník má právní nástroj, jak se domoci upuštění od dražby pro případ, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby (§ 46 odst. 1, písm. c/ zákona o veřejných dražbách).

Na základě shora uvedeného odvolací soud neshledal odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 219 o.s.ř. napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a navrhovateli se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 21. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu