3 VSOL 1049/2014-B-102
KSBR 28 INS 8574/2009 3 VSOL 1049/2014-B-102

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Luhačovice, Komenského 396, PSČ: 763 26, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.9.2014, č.j. KSBR 28 INS 8574/2009-B-83,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že schválené oddlužení dlužníka Petra anonymizovano plněním splátkového kalendáře se nezrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zrušil schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře ve věci dlužníka Petra anonymizovano pro neplnění podstatných povinností podle schváleného způsobu oddlužení (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok III.), a stanovil pro průběh nepatrného konkursu odchylky od insolvenčního zákona tak, že ke zpeněžení majetku dlužníka, zapsaného v soupisu majetkové podstaty, není nutný souhlas věřitelského orgánu (výrok IV.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 24.3.2010, č.j. KSBR 28 INS 8574/2009-A-18 povolil oddlužení dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Petra Janíčka, a usnesením ze dne 17.5.2010, č.j. KSBR 28 INS 8574/2009-B-22 schválil oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem . V podání ze dne 25.8.2014-jak soud prvního stupně pokračoval-insolvenční správce sdělil, že dlužník na odměně a hotových výdajích insolvenčnímu správci dluží aktuálně 3.267 Kč, věřitelům bylo uhrazeno cca 25 % jejich zjištěných nezajištěných pohledávek, k žádnému výraznějšímu posunu v této oblasti nedošlo. Oddlužení trvá 51 měsíců, z toho 22 měsíců věřitelé nedostali ničeho. Dlužník řádně plnil své povinnosti a věřitelům hradil splátky v letech 2010, 2011 a v období od ledna do dubna 2012, za rok 2013 byly splátky rozvrženy ve třech měsících z příjmů dlužníka a jeden měsíc z daru, v roce 2014 byla rozvržena jen jedna splátka, a to z daru, který dlužník obdržel. Dlužník byl zaměstnán u společnosti ČSAD Vsetín a.s., část zaměstnání byl nemocný (od 9/2011 do 1/2012). Od 29.2.2012 byl v evidenci úřadu práce, z evidence byl vyřazen na vlastní žádost, neboť si našel zaměstnání u společnosti Karel Housa, IČ: 12296309, HOUSACAR s.r.o., IČ: 01486951, zde však pracoval pouze na dohodu o pracovní činnosti, která mu skončila k 18.12.2013. Od 19.12.2013 je dlužník opět v evidenci úřadu práce. Dlužník minimálně v době od 29.2.2012 doposud nebyl schopen nalézt si žádné trvalé zaměstnání, či obstarat si jiný trvalý příjem. Ve sledovaném období dlužník pro oddlužení poskytl dva mimořádné příjmy ve výši 3.000 Kč v dubnu 2012 a 10.000 Kč v květnu 2014. Za celou dobu dlužník nedoložil, že by důvodně očekával například pravidelný měsíční dar. Soud prvního stupně dále uvedl, že dlužník dostal od insolvenčního soudu možnost svou situaci objasnit u jednání, jež se konalo dne 26.8.2014, tohoto jednání se však, ač řádně předvolán, nezúčastnil, a soud proto jednal v jeho nepřítomnosti. Poté, co citoval ustanovení § 395 odst. 1, písm. b) a ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona soud prvního stupně dále uvedl, že ze zpráv insolvenčního správce vyplývá, že první splátka byla uhrazena v červnu 2010, oddlužení probíhá celkem 51 měsíců, z toho ve 22 měsících věřitelé nedostali ničeho. Celková výše přihlášených nezajištěných zjištěných závazků věřitelů dlužníka činí 551.276,42 Kč a věřitelům bylo uhrazeno 137.840 Kč, což představuje cca 25 % jejich přihlášených zjištěných nezajištěných pohledávek, přičemž poslední splátka podle splátkového kalendáře by měla být uhrazena v květnu 2015. Soud prvního stupně uzavřel, že je zřejmé, že oddlužení plněním splátkového kalendáře nebude možné splnit, pokud jde o minimální míru uspokojení nezajištěných věřitelů . Soud prvního stupně proto rozhodl tak, že zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že tento konkurs bude veden jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Potvrdil, že po určitou dobu plnění splátkového kalendáře nebyl zaměstnán (evidován byl na úřadu práce), případně vykonával práci toliko na základě dohody o pracovní činnosti, a potvrdil, že je stále v evidenci úřadu práce. Současně však poukázal na to, že se mu podařilo získat práci a od 1.10.2014 nastoupí jako skladník-asistent prodeje, obsluha VZV, řidič u společnosti BELPO PRODUKT s.r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, identifikační číslo: 26235480, a podle mzdového výměru ze dne 17.9.2014 bude dosahovat měsíční mzdy ve výši 20.000 Kč a prémie až 4.000 Kč měsíčně hrubého. Pokud by jeho hrubá mzda činila 20.000 Kč měsíčně, čistá mzda by činila 15.850 Kč, a z tohoto příjmu lze srazit pro přednostní pohledávku částku ve výši 6.567 Kč měsíčně. Doba pěti let trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře skončí v květnu 2015, a lze tedy předpokládat, že pro účely oddlužení může do této doby uhradit celkem 6.567 Kč měsíčně, to je za období listopad a prosinec 2014 a za období od ledna do května 2015 celkem 45.969 Kč. V současné době dluží na odměně a hotových výdajích insolvenčnímu správci částku ve výši 3.267 Kč, pokud by oddlužení probíhalo do května 2015, činil by nárok insolvenčního správce za následujících devět měsíců celkem 9.801 Kč, takže by měl insolvenčnímu správci uhradit ze svých budoucích příjmů částky ve výši 3.267 Kč a 9.801 Kč, to je celkem 13.068 Kč. Mezi zjištěné nezajištěné věřitelé by tedy bylo možno rozdělit částku minimálně ve výši 32.901 Kč. Ke dni podání odvolání byla věřitelům již rozdělena částka ve výši 137.840 Kč, pokud by k této částce byla připočtena částka ve výši 32.901 Kč, je zřejmé, že by do května 2015 bylo věřitelům uhrazeno celkem 170.741 Kč (137.840 Kč a 32.901 Kč), což představuje 30,97 % zjištěných nezajištěných pohledávek. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že schválené oddlužení se nezrušuje.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 24.3.2010, č.j. KSBR 28 INS 8574/2009-A-18 zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho oddlužení. Usnesením ze dne 17.5.2010, č.j. KSBR 28 INS 8574/2009-B-22 pak schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, a dlužníkovi uložil, aby po dobu pěti let od schváleného oddlužení plnil nezajištěným věřitelům postižitelné částky svého příjmu ve stanovených poměrech, přičemž termín první splátky, včetně úhrady první zálohy na odměnu insolvenčního správce a první zálohy na náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, byl stanoven na den 20.6.2010. Současně byl dlužník poučen o povinnostech dlužníka po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle ustanovení § 395 odst. 1, písm. b) IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Je třeba uvést, že v celém průběhu plnění schváleného oddlužení může dojít k tzv. převrácení oddlužení do řešení úpadku dlužníka konkursem.

V přezkoumávané věci-jak se z odůvodnění odvoláním napadeného usnesení podává-je především zřejmé, že důvodem zrušení schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře není neplnění podstatných povinností podle schváleného způsobu oddlužení , to je důvod podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) IZ (jak je vysloveno ve výroku I. usnesení). Založil-li totiž soud prvního stupně své rozhodnutí na závěru, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, neboť lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé dlužníka, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, je to důvodem k postupu podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ.

V daném případě odvolatel správnost zjištění, z nichž soud prvního stupně při svém rozhodování vycházel, nezpochybňoval, namítal však, že na jeho straně v mezidobí došlo ke změně, s tím, že na základě pracovní smlouvy ze dne 17.9.2014 má nastoupit od 1.10.2014 do pracovního poměru u zaměstnavatele BELPO -PRODUKT s.r.o.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 29.10.2014, předložené odvolacímu soudu v průběhu odvolacího řízení, vyplývá, že dlužník začal řešit tíživou situaci, a pokud budou naplněny všechny jeho sliby, mohla by být naplněna podmínka oddlužení-30% plnění zjištěným nezajištěným věřitelům. Z další zprávy insolvenčního správce ze dne 30.10.2014 odvolací soud zjistil, že tohoto dne předal dlužník insolvenčnímu správci částku ve výši 7.000 Kč jako mimořádný příjem-dar od dlužníkových rodičů, a tato částka zůstává na účtu majetkové podstaty. Dlužník dále předložil insolvenčnímu správci zprávu pro insolvenčního správce ze dne 27.10.2014, v níž se zavazuje zasílat až do skončení řízení na účet insolvenčního správce částku ve výši minimálně 7.000 Kč. Z doplnění zprávy insolvenčního správce o stavu řízení ze dne 14.11.2014 pak plyne, že dlužník dne 13.11.2014 předal insolvenčnímu správci další částku ve výši 7.000 Kč jako mimořádný příjem-dar od dlužníkových rodičů, tedy za poslední měsíc takto dlužník insolvenčnímu správci předal částku ve výši 14.000 Kč, s tím, že tato částka zůstává na účtu majetkové podstaty a dlužník udělil pokyn, aby byla rozeslána mezi jeho zjištěné, nezajištěné věřitele jako mimořádná splátka. Podle sdělení insolvenčního správce pracovní poměr u společnosti BELPO-PRODUKT s.r.o. nevznikl, podle předložené pracovní smlouvy a mzdového výměru ze dne 11.11.2014 však dlužník nastoupil dne 12.11.2014 do pracovního poměru u společnosti TEKOO, spol. s r.o., a tuto skutečnost mzdová účetní uvedené společnosti insolvenčnímu správci telefonicky potvrdila.

Z předložené pracovní smlouvy odvolací soud zjistil, že tato byla dne 11.11.2014 uzavřena mezi společností TEKOO spol. s r.o., se sídlem Uherský Brod, U Korečnice 2340, identifikační číslo: 41601513, jako zaměstnavatelem, a dlužníkem, jako zaměstnancem, s tím, že zaměstnanec bude pracovat jako řidič, den nástupu zaměstnance do práce byl sjednán na den 12.11.2014 a pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou do 30.4.2015.

Z předloženého mzdového výměru ze dne 11.11.2014 odvolací soud zjistil, že dlužníkovi, jako zaměstnanci, přísluší jednak pevná měsíční mzda, jež byla sjednána ve výši 9.000 Kč (a jež se navyšuje o věrnostní bonus), a dále pohyblivá složka mzdy, jež náleží zaměstnanci za obsloužené zákazníky v sazbě 15 Kč na zákazníka, za zavezené kg/ks v sazbě 0,08 Kč na kg/ks, dále mu náleží odměna za péči o automobil a dodržování firemní kultury 500 Kč, jednorázová odměna za nového zákazníka (za první objednávku) ve výši 300 Kč a odměna za dodržení fondu pracovní doby 500 Kč. Zaměstnanci dále náleží prémie, jež zohledňuje časové hledisko plnění závozu zboží, náročnost a složitost rozvozové linky dle naplánování dispečerem.

K závěrům soudu prvního stupně odvolací soud dodává, že institut oddlužení představuje pro dlužníka dobrodiní, kdy za splnění určitých podmínek mu bude prominuta část jeho závazků. Lze proto od dlužníka vyžadovat, aby k tomuto cíli vyvinul maximální možné úsilí a dosáhl jej zejména vlastní aktivitou, když jiný přístup by byl v rozporu s jednou ze základních zásad insolvenčního řízení, která spočívá na tom, že žádný z účastníků nesmí být nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn. Je skutečností (a odvolatel v tomto směru ani opak netvrdil), že dlužník v důsledku toho, že neměl trvalé zaměstnání, nedosahoval pravidelného příjmu, z něhož by mohl řádně plnit splátkový kalendář.

Odvolací soud nicméně přihlédl ke skutečnosti, nastalé v průběhu odvolacího řízení, kdy dlužník od 12.11.2014 nastoupil do pracovního poměru. Dlužník sice dosahuje hrubého příjmu pouze ve výši 9.000 Kč měsíčně, což činí 8.010 Kč čistého, takže z tohoto příjmu lze pro účely oddlužení srážet toliko částku ve výši 1.214 Kč měsíčně, odvolací soud však vzal v úvahu příslib dlužníka hradit (s pomocí svých rodičů) na účet insolvenčního správce mimořádné splátky tak, aby každý měsíc hradil částku 7.000 Kč do května 2015 včetně. Vzhledem k tomu, že dlužník v průběhu odvolacího řízení uhradil podle svého příslibu celkem 14.000 Kč (ke dni rozhodnutí odvolacího soudu), nemá odvolací soud důvodu pochybovat o tom, že dlužník bude plnit tento svůj závazek po dobu trvání oddlužení i nadále. V daném případě činila celková výše nezajištěných zjištěných závazků věřitelů dlužníka 551.276,42 Kč, z čehož 30 % představuje částku 165.382,92 Kč. Ke dni rozhodování soudu prvního stupně (dle zprávy insolvenčního správce ze srpna 2014) zaplatil dlužník svým věřitelům částku celkem ve výši 137.840 Kč, takže zbývá uhradit částka ve výši 27.542,92 Kč. Za červen 2014 na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce dluží dlužník 1.089 Kč (srov. údaje uvedené ve zprávě insolvenčního správce o stavu řízení ze dne 25.6.2014), za období od července 2014 do května 2015 (to je po zbývající dobu trvání oddlužení) by měl dlužník uhradit za těchto jedenáct měsíců částku ve výši 11.979 Kč, takže by měl insolvenčnímu správci uhradit zálohy na odměně a hotových výdajích ve výši 13.068 Kč. Celkem by tak měl uhradit svým věřitelům a insolvenčnímu správci do května 2015 částku ve výši 40.610,92 Kč, se zohledněním toho, že v průběhu odvolacího řízení již uhradil 14.000 Kč, částku ve výši 26.610,92 Kč. Za období od listopadu 2014 od května 2015, to je za období sedmi měsíců, by tak měl uhradit sedm splátek ve výši 3.801 Kč měsíčně. Je zřejmé, že splní-li dlužník svůj závazek platit měsíčně částku ve výši 7.000 Kč měsíčně, je taková výše splátek poskytovaných dlužníkem dostačující pro celkové uspokojení věřitelů alespoň v rozsahu 30 % jejich pohledávek za období pěti let.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že schválené oddlužení dlužníka Petra anonymizovano se nezrušuje. Tímto výrokem jsou odklizeny i závislé výroky o prohlášení konkursu a jeho formě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 25. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu