3 VSOL 1040/2016-B-34
KSOS 33 INS 22465/2012 3 VSOL 1040/2016-B-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano , bytem Vranov nad Topľou, Sídlisko Okulka 18/38, PSČ: 093 01, Slovenská republika, korespondenční adresa: Frýdek-Místek, Pionýrů 1758, PSČ: 738 01, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.6.2016, č.j. KSOS 33 INS 22465/2012-B-20,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje .

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným shora soud prvního stupně rozhodl o zrušení oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude veden jako nepatrný. Na odůvodnění uvedl, že dne 23.1.2013 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dne 18.12.2014 sdělil věřitel RPG Byty, s.r.o. soudu prvního stupně, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 34.755 Kč, kterou přes výzvu neuhradil. Na jednání dne 2.11.2015 dlužník uvedl, že dluh vůči věřiteli splácí ve splátkách po 1.000 Kč, a insolvenční správce sdělil, že naposledy bylo na dluh zaplaceno za měsíc červenec 2015. Soud uložil dlužníkovi, aby počínaje měsícem listopadem 2015 splácel dluh nejméně po 1.000 Kč, přičemž pokud toto plněno nebude, lze očekávat zrušení oddlužení. Dne 29.3.2016 informoval insolvenční správce soud o tom, že dlužník se s věřitelem RPG Byty, s.r.o. dohodl na pravidelných splátkách dluhu po 500 Kč měsíčně, a to od ledna 2016. Dohoda o splátkách, ani doklady o úhradě dluhu doloženy nebyly. Dne 14.6.2016 věřitel sdělil soudu prvního stupně, že za dlužníkem eviduje dluh ve výši 49.890 Kč, který dlužník uznal dne 3.12.2015, avšak od 2.11.2015 uhradil pouze čtyři splátky po 500 Kč. Na základě těchto skutečností soud prvního stupně, s odkazem na ustanovení § 418 isir.justi ce.cz odst. 1, písm. c) insolvenčního zákona, rozhodl o zrušení schváleného oddlužení, neboť dlužníku vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Dlužník přitom, ač poučen soudem, svůj dluh pravidelně nesplácí, naopak se výše tohoto dluhu v mezidobí zvýšila. Dále soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, který bude projednán jako nepatrný, neboť dlužník není podnikatel.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání, v němž namítl, že částku 500 Kč dle dohody s věřitelem RPG Byty, s.r.o. naposledy uhradil 12. dubna tohoto roku a následně obdržel předvolání k Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku. Jeho měsíční příjem činí 10.000 Kč, manželka je bez příjmu a po zaplacení nájmu, kauce a splátky 500 Kč věřiteli RPG Byty, s.r.o. jim nezůstává větší částka. Proto žádá soud o shovívavost tak, aby jeho schválené oddlužení nebylo zrušeno a dále pokračovalo, když do konce maximální lhůty jeho trvání zbývá jen 18 měsíců. K odvolání připojil dohodu uzavřenou s věřitelem RPG Byty, s.r.o. o splácení dluhu ve splátkách a část rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku-Místku vydaného v řízení sp. zn. 17 C 64/2016.

Odvolací soud v této věci postupoval podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ , viz čl. II. uvedeného zákona).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), doplnil dokazování a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud pro stručnost odkazuje na skutková zjištění soudu prvního stupně o dosavadním průběhu insolvenčního řízení a o existenci dluhu dlužníka vůči věřiteli RPG Byty, s.r.o.

Odvolací soud doplnil dokazování a zjistil:

-Z rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 27.4.2016 č.j. 17 C 64/2016-47, který nabyl právní moci dne 22.6.2016, že dlužník a Olga

Novotná byli společně a nerozdílně zavázáni k zaplacení částky 25.474 Kč s příslušenstvím věřiteli RPG Byty, s.r.o. Dále byli zavázáni k zaplacení náhrady nákladů řízení 13.825 Kč, a to ve splátkách po 500 Kč měsíčně splatných k 25. dni měsíce, počínaje měsícem následujícím po právní moci rozsudku k rukám advokáta JUDr. Petra Kausty, pod ztrátou výhody splátek. Dle odůvodnění rozsudku dlužník a jeho manželka Olga Novotná bydleli v bytě č. 10 v domě čp. 1939 na ulici Čs. Armády ve Frýdku-Místku i po ukončení nájemního vztahu (to je v době od 1.9.2013 do 31.12.2014), aniž by řádně platili za bydlení a za poskytované služby spojené s užíváním bytu. Za rok 2014 jim vzniklo bezdůvodné obohacení vyčíslené částkou 26.779 Kč splatnou dne 31.7.2015, na kterou uhradili 1.340 Kč, takže nedoplatek činí 25.439 Kč. Na službách za rok 2013 dlužník a jeho manželka dluží od 31.7.2014 částku 1.535 Kč. Na tyto závazky uhradili v období ledna, února a března 2016 celkem 1.500 Kč. U jednání nalézacího soudu dlužník a jeho manželka své závazky uznali.

-Z opisu karty úhrad měsíčního nájemného k bytu na adrese Čs. Armády č.p. 1939 ve Frýdku-Místku, vyhotoveného dne 12.8.2016, že v září 2015 činil dluh na nájemném 25.916 Kč, v době od ledna do dubna 2016 bylo na dluh uhrazeno 4 x 500 Kč. Další splátka ve výši 500 Kč byla uhrazena 18.7.2016 a dne 1.7.2016 byla na dluh převedena částka 5.821 Kč.

-Ze sdělení věřitele RPG Byty, s.r.o. ze dne 8.9.2016, že aktuální výše dluhu dlužníka činí 47.890 Kč s příslušenstvím.

-Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 15.9.2016, že za dobu od 1.7.2016 do 19.9.2016 bylo ze mzdy dlužníka sraženo celkem 23.652 Kč. Podle údajů ve zprávě dále uvedených, v případě pokračování schváleného oddlužení by uspokojení věřitelů nezajištěných zjištěných pohledávek dosahovalo výše 32,73 %.

Podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. c) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

V přezkoumávané věci není pochybnosti o tom, že dlužníku po té, co bylo dne 23.1.2013 schváleno oddlužení splátkovým kalendářem, vznikl vůči věřiteli RPG Byty, s.r.o. dluh ve výši 1.535 Kč z titulu nezaplacených úhrad za služby spojené s bydlením v bytě č. 10 v domě čp. 1939 na ulici Čs. Armády ve Frýdku-Místku za rok 2013, splatný dne 1.8.2014, a dále dluh ve výši 25.439 Kč z titulu bezdůvodného obohacení, vzniklého užíváním předmětného bytu bez právního důvodu, za dobu od 1.1.2014 do 31.12.2014, splatný nejpozději dne 31.7.2015. Skutečnost, že dlužník byl nalézacím soudem spolu se svou manželkou zavázán k úhradě dluhu ve splátkách (ust. § 160 odst. 1 o.s.ř.), nemá, pokud se týká jeho splatnosti dle hmotného práva, žádný význam, neboť soud svým rozsudkem určil pouze způsob plnění těchto již splatných dluhů. Dluhy přitom vznikly dlužníku jeho zaviněním, neboť bez právního důvodu bydlel v označeném bytě a v souvislosti s tím spotřebovával nezbytné služby, aniž by věřiteli RPG Byty, s.r.o. za toto plnění poskytl peněžitou náhradu (ust. § 2991 odst. 2, § 2999 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve vztahu k dodaným službám za rok 2013 potom ust. § 451 odst. 2, § 458 odst. 1, věta druhá zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).

Odvolací soud se ze shora uvedených důvodů ztotožnil se soudem prvního stupně, že dlužníku v důsledku zaviněného jednání vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a proto je ve smyslu ustanovení § 418 odst. 1, písm. c/ IZ dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek.

Dále je třeba uvést, že dne 22.6.2016 (to je právní mocí rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku vydaného v řízení sp. zn. 17 C 64/2016) vznikl dlužníku a jeho manželce dluh vůči věřiteli RPG Byty, s.r.o. z titulu nákladů nalézacího řízení ve výši 13.825 Kč, splatný ve splátkách po 500 Kč měsíčně, přičemž první splátka byla splatná dne 25.7.2016. Z karty úhrad měsíčního nájemného vyplývá, že v měsíci červenci 2016 bylo na pohledávky věřitele RPG Byty, s.r.o. uhrazeno celkem 6.321 Kč, aniž by v řízení bylo tvrzeno a prokázáno, že dlužník určil, na který z nároků věřitele má být plněno (při plnění neprojevil jinou vůli ve smyslu ustanovení § 1932 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). Odvolací soud tudíž uzavírá, že uvedené plnění je třeba započíst na náklady spojené s uplatněním pohledávky, a nelze proto dovodit, že dlužník má z titulu nákladů nalézacího řízení dluh po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Odvolací námitky dlužníka o hrazení dluhu ve splátkách a o příjmové situaci jeho rodiny nejsou z hlediska závěru o existenci důvodu pro zrušení schváleného oddlužení dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. c) IZ právně významné. Stejně tak není významné, že dlužník v průběhu oddlužení, do jehož ukončení zbývá v době rozhodování odvolacího soudu jen 16 měsíců, jinak řádně plnil své povinnosti a že svým věřitelům již poskytl plnění přesahující minimální hranici dle ustanovení § 395 odst. 1, písm. b) IZ. Ve prospěch dlužníka nelze zohlednit ani to, že se s věřitelem RPG Byty, s.r.o. dohodl na plnění dluhu ve splátkách, když i při řádném plnění splátek by svůj dluh ani do ukončení oddlužení plněním splátkového kalendáře neuhradil.

Odvolací soud ze všech výše uvedených důvodů proto usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 20. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu