3 VSOL 1032/2014-B-33
KSOS 38 INS 10033/2010 3 VSOL 1032/2014-B-33

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Karviná-Ráj, Kosmonautů 607/37, PSČ: 734 01, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.7.2014, č.j. KSOS 38 INS 10033/2010-B-21,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníka Tomáše anonymizovano (výrok I.), na jeho majetek prohlásil konkurs (výrok II.), který bude projednán jako konkurs nepatrný (výrok III.) s tím, že jeho účinky nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a že se ukládá insolvenční správkyni předložit v určené lhůtě soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (výroky IV. a V.).

Na odůvodnění uvedl, že dne 2.9.2010 bylo návrhem dlužníka zahájeno insolvenční řízení, soud zjistil jeho úpadek, povolil řešení úpadku oddlužením a dne 28.2.2011 schválil oddlužení dlužníka formou plnění splátkového kalendáře. Ve zprávách doručených soudu v době od 1.2.2012 do 16.6.2014 insolvenční správkyně soud upozornila na skutečnost, že dlužník řádně nespolupracuje a neplní si své povinnosti dle § 412 IZ. Dále se dlouhodobě ukazuje, že nebude možno splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Proto navrhla zrušení schváleného oddlužení a řešení dlužníkova úpadku konkursem. U jednání soudu dne 18.7.2014, k němuž se dlužník nedostavil, insolvenční správkyně uvedla, že dlužník si od ledna roku 2012 nenalezl zaměstnání a na splátky pro účely splátkového kalendáře ničeho nehradí, na odměnu insolvenční správkyně byla naposledy zaplacena splátka v únoru 2012. Dosavadní poměr uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činí 2,39 %, a to za dobu 40 měsíců trvání účinků oddlužení splátkovým kalendářem. Na tomto základě soud dospěl k závěru, že dlužník prokazatelně neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a zároveň je zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno splnit. Proto podle § 418 odst. 1, písm. a), b) insolvenčního zákona rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a řešení dlužníkova úpadku konkursem, který bude řešen jako nepatrný (§ 314 odst. 1 IZ). Výrok V. usnesením soud zdůvodnil odkazem na úpravu § 281 IZ.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání, ve kterém namítal, že soud věc projednal dne 18.8.2014 (správně dne 18.7.2014) v jeho nepřítomnosti, aniž by se mohl jednání účastnit, neboť předvolání mu bylo doručeno bezprostředně před jednáním. Proto žádá, aby proběhlo o věci další jednání, u něhož sdělí skutečnosti a stanoviska k projednané věci . Na obálce, v níž bylo soudu doručeno odvolání a jeho doplnění, dlužník uvedl korespondenční adresu Karviná-Ráj, Kosmonautů 607/37, PSČ: 734 01.

Insolvenční správkyně u jednání odvolacího soudu navrhla potvrzení napadeného usnesení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas, osobou oprávněnou a obsahuje důvody dle § 205 odst. 1, písm. c) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně v odvoláním otevřeném rozsahu, to je ve výrocích I. a II., přezkoumal i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a po té dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není opodstatněné.

Z obsahu insolvenčního spisu, mimo skutečností uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, vyplývá: 1. Řízení bylo zahájeno návrhem dlužníka dne 2.9.2010, v němž jako adresu svého bydliště uvedl adresu Karviná-Ráj, Kosmonautů 607/37, PSČ: 734 01 , avšak jako adresu pro doručování označil adresu Cihelní 1651, Karviná, PSČ 73506 . Usnesení o zjištění úpadku a povolení oddlužení (č.l. A5) bylo soudem dlužníku doručováno na označenou korespondenční adresu, kde si je dlužník převzal dne 29.9.2010.

Usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem bylo dlužníku rovněž doručováno na korespondenční adresu, kde si je dlužník převzal dne 14.3.2011. Dále soud dlužníku (prostřednictvím doručovatele Česká pošta s.p., obálkou typu III. s možnosti vložení do schránky na korespondenční adresu) doručoval usnesení o změně splátkového kalendáře (č.l. B14), zásilka se však soudu vrátila s poštovní relací, že na uvedené adrese dlužník nemá poštovní schránku. Po té soud usnesení doručoval na adresu bydliště dlužníka, na které byla zásilka doručena vložením do poštovní schránky dne 10.5.2013. 2. Ve zprávě ze dne 1.2.2012 správkyně soudu sdělila, že záloha na odměnu za výkon její funkce byla uhrazena do ledna 2012. Ke dni 19.12.2011 byl dlužníku ukončen pracovní poměr, dlužník byl poučen o povinnosti nalézt si co nejrychleji další práci. Ke své zprávě připojila potvrzení příslušného Úřadu práce ČR o tom, že dlužník je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání od 28.12.2011. Ve zprávě ze dne 18.7.2012 insolvenční správkyně sdělila, že od února 2012 není ve prospěch splátek do oddlužení poukazována žádná částka a dlužník byl opětovně upozorněn na povinnost zajistit si zaměstnání. Ve zprávě ze dne 15.4.2013 insolvenční správkyně, mimo údajů o ukončení pracovního poměru a poslední platby na splátky v oddlužení v lednu 2011, uvedla, že dosud se dlužníkovi nepovedlo nalézt pracovní poměr či jinou výdělečnou činnost a dle informací od zaměstnavatele k ukončení pracovního poměru nedošlo zaviněným chováním dlužníka. Podle sdělení dlužníka se snaží hledat práci, ale zatím bezvýsledně a správkyně nemá informace o porušování povinností dle § 412 IZ. Ve zprávě ze dne 7.1.2014 insolvenční správkyně dále sdělila, že nemá informace o tom, že dlužník by porušoval povinnosti dle § 412 IZ, v následné zprávě ze dne 15.6.2014 správkyně uvedla, že ze strany dlužníka nebyla vyvinuta aktivita k zajištění dalšího příjmu , podstatnou část splátkového kalendáře zřejmě nebude možno splnit a proto navrhuje zrušení oddlužení dle § 418 odst. 1, písm. a) a b) IZ. 3. Soud nařídil ústní jednání na den 18.7.2014, předvolání k jednání dlužníku doručoval poštou na adresu Cihelní 1651, Karviná, PSČ: 735 06 a jak vyplývá z poštovní relace na obálce o doručování předvolání, byla dlužníku dne 30.6.2014 zanechána výzva k vyzvednutí zásilky na poštovní provozovně Karviná 6. Protože zásilka nebyla v úložní době vyzvednuta a nebylo ji možné po jejím uplynutí vložit do schránky adresáta, neboť poštovní schránku na uvedené adrese nemá, byla zásilka dne 14.7.2014 vrácena soudu. Podle pokynu na obálce zásilky bylo téhož dne opětovně soudem předvolání doručováno dlužníku poštou na adresu bydliště Kosmonautů 7137, Karviná, PSČ: 734 01 . Dle zprávy pošty na obálce zásilky byla dne 17.7.2014 dlužníku zanechána na této adrese výzva k vyzvednutí zásilky a dlužník si zásilku, obsahující předvolání na soudní jednání dne 18.7.2014, vyzvedl na provozovně pošty Karviná 4 dne 18.7.2014 v 9 hodin 45 minut. 4. Ve zprávě ze dne 25.6.2014, kterou insolvenční správkyně přednesla u jednání soudu, uvedla, mimo údajů o ukončení pracovního poměru dlužníka a jeho poučení o povinnosti nalézt si další práci, že odměna insolvenční správkyně byla uhrazena za období od března roku 2011 do února 2012 (celkem ve výši 12.960 Kč), míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů za dobu trvání účinků schváleného oddlužení činí 2,39 %.

Dále odvolací soud zjistil ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 20.10.2014, předložené u odvolacího jednání, že dlužník si od ledna 2012 nenalezl zaměstnání a nehradí pro účely plnění splátkového kalendáře žádné částky. Naposledy byla zaplacena úhrada odměny správce za únor 2012, věřitelé byli uspokojeni v rozsahu 2,39 % a byla mezi ně rozdělena částka 17.060 Kč.

Podle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Po zhodnocení shora uvedených skutečností dospěl odvolací soud k závěru, že dlužník nebyl řádně předvolán k jednání soudu prvního stupně konanému dne 18.7.2014. Dlužníku bylo předvolání k jednání účinně doručeno, neboť je dne 18.7.2014 převzal (byť na jiné adrese, než kterou jako korespondenční adresu uvedl v insolvenčním návrhu), nebylo mu však předvolání doručeno tak, aby měl dostatek času k přípravě (§ 115 odst. 2 o.s.ř.). S doručováním předvolání na korespondenční adresu Cihelní 1651, Karviná, PSČ 73506 označenou v insolvenčním návrhu nelze spojovat účinky doručení (přestože dlužník jinou adresu pro doručování uvedl až v odvolání), neboť po vrácení zásilky obsahující předvolání soud prvního stupně nepostupoval podle § 80 odst. 1 IZ.

Protože řízení před soudem prvního stupně je zatíženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, avšak v odvolacím řízení mohla být zjednána její náprava odvolací soud projednal odvolání u jednání dne 21.10.2014, k němuž obeslal dlužníka. Předvolání k jednání odvolacího soudu bylo dlužníku doručeno postupem podle § 50 odst. 1 o.s.ř. dne 7.10.2014 na adresu bydliště Kosmonautů 7137, Karviná, PSČ: 734 01 , kterou jako svou korespondenční adresu uvedl na obálce zásilky, v níž podal odvolání. Dlužník se však k jednání odvolacího soudu bez omluvy nedostavil, žádné skutečnosti a stanoviska k projednávané věci proto u jednání nesdělil a nevyužil ani možnosti, uvést svá tvrzení písemnou formou.

Odvolací soud proto vycházel z údajů uvedených ve zprávách insolvenční správkyně, podle nichž za dobu od března 2011 dosud byli nezajištění věřitelé dlužníka uspokojeni v rozsahu 2,39 %, když mezi ně byla rozdělena částka 17.060 Kč, a na úhradu její odměny dlužník zálohově uhradil 12.960 Kč. Vzhledem k tomu, že oddlužení dlužníka může nadále trvat jen do února 2016 (po dobu následujících 16 měsíců) a v řízení byly zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů dlužníka 714.137,51 Kč, přičemž minimální zákonný limit jejich plnění představuje 214.241,25 Kč (§ 395 odst. 1, písm. b/ IZ), musel by dlužník být schopen do konce trvání účinků schváleného oddlužení uhradit na pohledávky nezajištěných věřitelů 197.181,25 Kč (214.241,25-17.060). Na odměně insolvenční správkyně by musel být v této době schopen uhradit 51.840 Kč (64.800-12.960). Dlužník by tak musel být schopen na plnění splátek v oddlužení do konce běhu oddlužení uhradit 249.021,25 Kč, což znamená, že v průběhu následujících 16 měsíců by musel být schopen měsíčně na splátky v oddlužení uhradit nejméně 15.563,90 Kč (249.021,25:16). Dlužník však ani netvrdil, že by měl v současnosti nějaký příjem, proto je správný závěr soudu prvního stupně, podle něhož se ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno plnit. Důvod dle § 418 odst. 1, písm. b) IZ pro zrušení schváleného oddlužení je v této věci dán.

Co se týče druhého důvodu pro zrušení schváleného oddlužení, který má spočívat v neplnění podstatných povinností podle schváleného způsobu oddlužení (§ 418 odst. 1, písm. a/ IZ) vyplývá z obsahu spisu to, že dlužník byl od 28.12.2011 evidován jako uchazeč o zaměstnání na příslušném Úřadu práce. Ve zprávě ze dne 7.1.2014 správkyně uvedla, že nemá informace o porušování povinností dlužníka dle § 412 IZ a až v následné zprávě ze dne 15.6.2014 uvádí, že dlužník nevyvinul aktivitu k zajištění dalšího příjmu. Z čeho konkrétně tento závěr dovozuje však neplyne ani z jejích zpráv, ani z obsahu spisu. Odvolací soud, s ohledem na existenci jiného důvodu pro zrušení schváleného oddlužení, neprováděl šetření k otázce, zda dlužník usiloval o získání příjmu, a uzavírá, že tento důvod pro zrušení schváleného oddlužení (§ 418 odst. 1, písm. a/ IZ) v daném případě neshledává.

Protože důvod pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 odst. 1, písm. b) IZ je v této věci dán, hodnotí odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně věcně správné a podle § 219 o.s.ř. je potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a státnímu zastupitelství, pokud případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však také doručuje i zvláštním

způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 21. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu