3 VSOL 1030/2016-A-23
KSOS 22 INS 4349/2016 3 VSOL 1030/2016-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Havířov-Město, Marxova 367/1, PSČ 736 01, identifikační číslo osoby: 10032681, o insolvenčním návrhu věřitelů a) Kociánka REALITY, a.s., se sídlem Brno, Rašínova 103/2, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby: 26919231, b) Moravský Peněžní Ústav- spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby: 25307835, zastoupeného Mgr. Tomášem Kravčíkem, advokátem se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Občanská 1115/19, PSČ 710 00, o odvolání věřitele a) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.6.2016, č.j. KSOS 22 INS 4349/2016-A-14

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zastavil insolvenční řízení (výrok I.), zavázal věřitele Kociánka REALITY, a.s. k zaplacení soudního poplatku 2.000 Kč za podání insolvenčního návrhu (výrok II.) a rozhodl, že dlužník nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.). isir.justi ce.cz

V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že svým usnesením ze dne 5.4.2016, č.j. KSOS 22 INS 4349/2016-A-10, vyzval věřitele (navrhovatele a/ Kociánka REALITY, a.s.), aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, přičemž věřitele poučil o tom, že v případě nezaplacení zálohy ve stanovené lhůtě může soud insolvenční řízení zastavit. Usnesení nabylo právní moci dne 23.4.2016, věřitel však zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil. Vzhledem k tomu, že dlužník nemá žádný pohotový majetek, který by mohl sloužit k úhradě nákladů insolvenčního řízení v jeho počátečních fázích, bylo řízení podle ustanovení § 108 odst. 3 insolvenčního zákona zastaveno. O poplatkové povinnosti soud rozhodl podle ustanovení § 4 odst. 1, písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a položky č. 4 bod 1, písm. c) Sazebníku soudních poplatků. O nákladech řízení mezi věřitelem (Kociánka REALITY, a.s.) a dlužníkem soud rozhodl podle ustanovení § 130 odst. 5 insolvenčního zákona.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal insolvenční navrhovatel-věřitel Kociánka REALITY, a.s. odvolání, které směřoval výslovně proti jeho výroku I. Namítl, že řízení je postiženo vadou, která má za následek nesprávné rozhodnutí, neboť není správný závěr soudu, že dlužník nemá dostatečné pohotové peněžní prostředky k zajištění činnosti insolvenčního správce. Dlužník dne 30.3.2016 předložil seznam svého majetku, z něhož vyplývá opak. V odůvodnění usnesení o zastavení řízení soud dostatečně nespecifikoval, proč insolvenční řízení zastavil, když náklady insolvenčního řízení je možno zajistit z majetku dlužníka, a proč v této věci nepostupoval jiným zákonným způsobem v souladu s účelem insolvenčního řízení. Napadené usnesení je podle odvolatele proti smyslu insolvenčního zákona , neboť dlužník disponuje značným majetkem a je zřejmé, že naplňuje všechny podmínky úpadku stanovené insolvenčním zákonem. Odvolatel navrhl, aby bylo napadené usnesení změněno tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Je třeba uvést, že v průběhu odvolacího řízení, dne 2.11.2016, byl soudu prvního stupně doručen podání insolvenční návrh dalšího věřitele Moravský Peněžní Ústav-spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby: 25307835, ze dne 1.11.2016, v němž popsal své pohledávky za dlužníkem vzniklé z titulu jeho přistoupení k závazkům blíže označené Kateřiny Blažkové, vzniklých dle tří specifikovaných smluv o úvěru, a dále popsal dluhy dlužníka vůči věřitelům ENREDA a.s., identifikační číslo osoby: 27758532 a vůči navrhovateli a). K podání, kterým žádal zjištění úpadku dlužníka, připojil přihlášku pohledávky.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je nutno zrušit a vrátit věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že řízení bylo zahájeno dne 24.2.2016 insolvenčním návrhem věřitele Kociánka REALITY, a.s., který se domáhá zjištění úpadku dlužníka. Dne 29.3.2016 dlužník doručil soudu vyjádření k insolvenčnímu návrhu, k němuž připojil seznamy dle ustanovení § 104 odst. 1 IZ. Dle seznamu majetku dlužník vlastní spolu se svou manželkou nemovitosti, a to pozemky, jejichž součástí je stavba, zapsané na LV č. 1436 pro k.ú. Havířov, obec Havířov a pozemky zapsané na LV č. 379 pro k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku. Dále vlastní movité věci -4 motorová vozidla. Soud prvního stupně usnesením ze dne 5.4.2016, č.j. KSOS 22 INS 4349/2016-A-10 uložil věřiteli jako insolvenčnímu navrhovateli, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení 50.000 Kč na označený účet insolvenčního soudu. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že dlužník dle výzvy soudu ze dne 2.3.2016, č.j. KSOS 22 INS 4349/2016-A-4 předložil seznam svého majetku, z něhož není patrný majetek, který by byl disponibilní povahy a který by mohl sloužit k úhradě nákladů insolvenčního řízení od jeho počátku do doby, než k tomuto účelu bude možno použít výtěžek z prodeje podstaty. Vzhledem k tomu je třeba zajistit prostředky pro úhradu nákladů insolvenčního řízení zálohou ve výši 50.000 Kč. Usnesení bylo doručeno věřiteli dne 7.4.2016 a ten na ně reagoval podáním ze dne 14.4.2016, podaným k poštovní přepravě dne 14.4.2016, označeným jako Žádost o snížení zálohy na náklady řízení . V něm rekapituluje dosavadní průběh řízení, (neúplně) cituje ustanovení § 108 odst. 1, věta první IZ a uvádí, že si dovoluje požádat insolvenční soud o snížení zálohy na náklady insolvenčního řízení . Podání je za věřitele podepsáno členem jeho představenstva Jakubem Chadrabou a opatřeno otiskem razítka věřitele. Na toto podání reagoval soud prvního stupně sdělením ze dne 11.5.2016, v němž uvedl, že věřitel podal dne 18.4.2016 žádost o snížení zálohy na náklady řízení, kterou soud neshledal důvodnou a věřitel má povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč s tím, že v případě jejího neuhrazení bude řízení zastaveno v souladu s ustanovením § 108 odst. 3 IZ. Poté rozhodl napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 41 o.s.ř., účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu (odstavec 1).

Každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen (odstavec 2).

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Procesním úkonem účastníka se rozumí jeho projev vůle adresovaný soudu, který směřuje k uplatnění procesních práv, ke splnění procesních povinností nebo k jiným procesním následkům, které s takovým projevem právní předpisy spojují. Každý projev vůle, který účastník učinil vůči soudu a kterým sleduje právní následky v procesně právním vztahu, je procesním úkonem.

Ze zásady bezformálnosti procesních úkonů vyplývá, že soud je posuzuje podle jejich obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.). Pro posouzení procesních úkonů proto není významné, jak je účastník označil nebo že vůbec nebyly označeny, ani to, jaký obsah jim účastník přisuzuje. Soud vždy uváží obsah (smysl) projevu vůle účastníka a uzavře, o jaký úkon se z tohoto hlediska jedná.

Je zjevné, že soud prvního stupně shora vyloženou zásadu nerespektoval, neboť pokud se týká posouzení procesního úkonu věřitele Kociánka REALITY, a.s. -jeho podání ze dne 14.4.2016, vyšel toliko z jeho označení. Pominul přitom, že v uvedeném podání věřitel brojí proti výši zálohy, kterou mu soud prvního stupně uložil usnesením ze dne 5.4.2016, č.j. KSOS 22 INS 4349/2016-A-10 v maximální částce 50.000 Kč. Projev účastníka, to je věřitele, v tomto podání, jež bylo učiněno v patnáctidenní lhůtě pro podání odvolání proti usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, nezanechává pochybnosti o jeho obsahu a smyslu, tedy, že se jedná o včas podané odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.4.2016, č.j. KSOS 22 INS 4349/2016-A-10.

Soud prvního stupně tudíž pochybil, pokud podání věřitele ze dne 14.4.2016 posoudil pouze jako žádost o snížení zálohy na náklady řízení , o níž však nelze rozhodovat, na místo toho, aby předložil odvolacímu soudu věc k rozhodnutí o odvolání věřitele ze dne 14.4.2016 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.4.2016, č.j. KSOS 22 INS 4349/2016-A-10, a v důsledku toho tak zatížil řízení vadou, jež měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219a odst. 1 o.s.ř., napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V záhlaví svého usnesení odvolací soud označil jako dalšího insolvenčního navrhovatele věřitele b) Moravský Peněžní Ústav-spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby: 25307835, který svým podáním ze dne 1.11.2016 přistoupil k insolvenčnímu řízení dlužníka (ustanovení § 107 odst. 1 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřitelům se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 15. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu