3 VSOL 1030/2015-P124-8
KSOS 25 INS 8019/2014 3 VSOL 1030/2015-P124-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., se sídlem Pardubice, Polabiny, Družby 338, PSČ 530 09, identifikační číslo osoby: 25593161, o přihlášce pohledávky věřitele č. 118 Agist systems, s.r.o., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Vrchlického 1194/20, PSČ 794 01, identifikační číslo osoby: 29445671 (číslo přihlášky P124), o odvolání věřitele č. 118 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.8.2015, č.j. KSOS 25 INS 8019/2014-P124-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 118 (P124) Agist systems, s.r.o. (výrok I.), s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele s touto přihláškou pohledávky v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním, doručeným soudu dne 16.7.2015, přihlásil věřitel Agist systems, s.r.o., do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 350.000 Kč, přihláška je evidována pod číslem P124. S odkazem na ustanovení § 173 insolvenčního zákona soud prvního stupně dovodil, že přihláška pohledávky uvedeného věřitele byla podána po uplynutí dvouměsíční lhůty k přihlášení pohledávek, určené rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku ze dne 15.5.2015, když poslední den lhůty připadl na den 15.7.2015. Proto soud podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Odvolatel poukázal na to, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.5.2015, č.j. KSOS 25 INS 8019/2014-A-216, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, vyzval insolvenční soud věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Odvolatel namítl, že zaslal přihlášku pohledávky datovou zprávou rozdělenou po částech, první část byla insolvenčnímu soudu doručena dne 16.7.2015 v 00:13:53 a druhá část 16.7.2015 v 00:33:14 hod. Odvolatel má za to, že pokud se v usnesení, výzvě k přihlášení pohledávek, uvádí, že tyto mají být přihlášeny nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění (15.5.2015), pak posledním dnem lhůty je 16.7.2015, a přihláška tak byla zaslána včas. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil, případně, aby usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá.

Podle ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) IZ platí, že rozhodnutí o úpadku musí obsahovat-mimo jiné-výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 uvedeného zákonného ustanovení, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle ustanovení § 173 odst. 1, věta první a druhá IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 15.5.2015, č.j. KSOS 25 INS 8019/2014-A-216, zjistil úpadek dlužníka PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil TP Insolvence, v.o.s. (výrok II.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, s poučením, že přihláška včetně příloh se podává u soudu na formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz v části Ministerstvo spravedlnosti, formuláře a tiskopisy, povinné formuláře pro insolvenční řízení, kde jsou rovněž uvedeny pokyny k jejímu vyplnění, a s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení nebudou uspokojeny (výrok III.), učinil další potřebné výzvy a poučení a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 11.9.2015 (výroky VI. až XII.). Usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 15.5.2015.

Podle ustanovení § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí o úpadku nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, to je v přezkoumávané věci dne 15.5.2015, takže, jak soud prvního stupně správně dovodil, poslední den dvouměsíční lhůty stanovené pro přihlášení pohledávek připadl na den (středu) 15.7.2015 (pracovní den). Došla-li tedy přihláška pohledávky věřitele č. 118 soudu dne 16.7.2015 (což odvolatel ani nezpochybňuje), byla přihlášena po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, takže podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nelze k této opožděné přihlášce pohledávek přihlížet.

Námitka odvolatele, že posledním dnem lhůty stanovené soudem pro přihlášení pohledávek je den 16.7.2015, důvodná není.

Podle ustanovení § 57 o.s.ř., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odstavec 1). Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (odstavec 2).

Nutno zdůraznit, že v daném případě věřitelům stanovená lhůta pro přihlášení pohledávek je lhůtou určenou podle měsíců. Pravidlo obsažené v § 57 odst. 1 o.s.ř., podle kterého se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, se ve spojení s ustanovením § 57 odst. 2 o.s.ř., vymezujícím konec lhůty u lhůty určené podle měsíců projevuje tak, že jde-li-jako v tomto případě-o lhůtu dvou měsíců počítanou ode dne zveřejnění usnesení insolvenčního soudu s výzvou věřitelům, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, v insolvenčním rejstříku, a usnesení s výzvou bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 15.5.2015, je posledním dnem lhůty den 15.7.2015 (s tím, že přitom jde o pracovní den).

Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud opožděně podanou přihlášku pohledávky věřitele podle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 16. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu