3 VSOL 103/2011-P16-8
KSOS 22 INS 8857/2010 3 VSOL 103/2011-P16-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 620/9, Opava, o přihlášce pohledávky věřitele č. 15 (č. přihlášky 16) Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Sluneční 6/65, Opava, PSČ 746 01, o odvolání věřitele č. 15 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.1.2011, č.j. KSOS 22 INS 8857/2010-P16-3 takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 15 (č. přihlášky 16) Jaroslava anonymizovano se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 15 (č. přihlášky 16) Jaroslava anonymizovano a rozhodl, že k přihlášce pohledávky se nepřihlíží. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel podáním ze dne 22.11.2010, doručeným soudu dne 22.12.2010 (podáno k poštovní přepravě dne 21.12.2010) přihlásil do insolvenčního řízení proti dlužníkovi pohledávku v celkové výši 2.128.294,37 Kč. Soud prvního stupně uvedl, že přihláška pohledávky věřitele byla podána po uplynutí 30 denní lhůty k přihlášení pohledávek určené v rozhodnutí o úpadku ze dne 26.10.2010, když poslední den lhůty připadl na 25.11.2010. I když je na obálce, ve které byla přihláška pohledávky podána k poštovní přepravě ještě další podací razítko pošty datované 23.11.2010, má soud za prokázané, že přihláška byla skutečně podána k poštovní přepravě až dne 21.12.2010 (dle podacího razítka pošty) a doručena Krajskému soudu v Ostravě dne 22.12.2010 (dle podacího razítka soudu). Na základě těchto skutečností rozhodl soud podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona tak, že k přihlášce pohledávky se nepřihlíží a přihláška se odmítá.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání ve kterém namítal, že závěr soudu prvního stupně o tom, kdy podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě není správný. Souhlasí s tím, že lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dnem 25.11.2010. Tvrdí, že lhůta k podání přihlášek pohledávek je lhůtou procesně-právní, takže postačí, je-li do konce lhůty přihláška pohledávky podána k poštovní přepravě. Poukazuje na to, že přihlášku pohledávky podal k poštovní přepravě dne 23.11.2010 o čemž svědčí razítko, které bylo dáno přes známky dne 23.11.2010, kdy pošta při přijímání zásilek k přepravě orazí zásilku takovým způsobem, aby znehodnotila ceniny na ní nalepené, tedy známky. Razítko s pozdějším datem 21.12.2010 pouze podle jeho názoru deklaruje to, že v tento den byla zásilka stále ještě v držení pošty, což se mohlo stát z toho důvodu, že zásilka byla podána před vánočními svátky, kdy je poštou zasíláno zcela mimořádné množství různorodých poštovních zásilek, které musí pošta v tomto období doručit. Pozdější podání Krajskému soudu v Ostravě nemění nic na skutečnosti, že první kontakt zásilky s Českou poštou byl den, kdy ji převzala k přepravě, tedy den, kdy je na zásilce první razítko. Navrhuje, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že přihláška pohledávky se neodmítá.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 3 IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší třiceti dnů a delší dvou měsíců.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud se neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že přihláška pohledávky věřitele č. 15 byla podána po uplynutí 30 denní lhůty k přihlášení pohledávek stanovené v rozhodnutí o úpadku ze dne 26.10.2010, kterým soud prvního stupně vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení o zjištění úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Soud prvního stupně správně uvedl, že lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dne 25.11.2010. Tento den by bylo proto nutno nejpozději přihlášku pohledávky podat na poště tak, aby bylo možno konstatovat, že přihláška pohledávky byla podána včas, protože, jak správně uvedl věřitel ve svém odvolání, lhůta k podání přihlášky pohledávky je lhůtou procesněprávní, k jejímuž zachování postačí, je-li posledního dne odevzdána orgánu, který má povinnost jí doručit (ustanovení § 57 odst. 3 o.s.ř.).

Odvolací soud nesouhlasí se soudem prvního stupně, že přihláška pohledávky byla věřitelem podána k poštovní přepravě dne 21.12.2010. Z obálky, která je připojena k přihlášce pohledávky, vyplývá, že se na ní nachází dvě podací razítka pošty-jedno s datem 23.11.2010 nacházející se na místě, kde jsou vylepeny známky a druhé s datem 21.12.2010. Ze skutečnosti, že přihláška pohledávky datovaná dnem 22.11.2010 byla doručena soudu prvního stupně až dne 22.12.2010 nelze dovodit, že přihláška pohledávky byla dána k poštovní přepravě dne 21.12.2010. Odvolací soud je přesvědčen o tom, že rozhodujícím datem pro posouzení včasnosti podání přihlášky pohledávky je dřívější datum podání zásilky na poště, tedy den 23.11.2010. Byla-li by zásilka podána na poště až dne 21.12.2010, tak, jak uzavřel soud prvního stupně, nebylo by logicky možné, aby zásilka byla současně opatřena podacím razítkem s dřívějším datem podání, než je datum skutečného podání zásilky na poště. Odvolací soud tedy na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že zásilka s přihláškou pohledávky byla podána k poštovní přepravě dne 23.11.2010, to je ve stanovené 30 denní lhůtě k přihlášení pohledávek, v důsledku čehož nutno také uzavřít, že přihláška pohledávky byla věřitelem podána včas. Z těchto důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně změnil (ustanovení § 220 odst. 3 o.s.ř.) a rozhodl tak, že přihláška pohledávky věřitele Jaroslava anonymizovano se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však také doručuje zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 8. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu