3 VSOL 1025/2013-A-17
KSBR 32 INS 19064/2013 3 VSOL 1025/2013-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Rostislava anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Slavkově u Brna, Zlatá Hora 1366, PSČ 684 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. října 2013, č.j. KSBR 32 INS 19064/2013-A-11,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka Rostislava anonymizovano (výrok I.), povolil oddlužení dlužníka Rostislava anonymizovano (výrok II.) a ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Jiřího anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Pod Oborou 812, 684 01 Slavkov u Brna, identifikační číslo: 60353112 (výrok III.). Pod výroky IV. až X. soud prvního stupně učinil nezbytné výzvy a oznámení dle insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení, a to výslovně pouze proti výroku III., podal odvolání dlužník, ve kterém namítal podjatost ustaveného insolvenčního správce JUDr. Jiřího Habarty. Poukázal na to, že již v návrhu požádal o vyloučení insolvenčního správce JUDr. Jiřího Habarty, avšak soud k jeho žádosti nepřihlédl. Tvrdí, že podjatost zdůvodňuje skutečností, že tento správce byl přidělen ve věci sp.zn. KSBR 40 INS 7923/2012 paní Ivaně Lacinové, která s Habartou má napjaté vztahy , s tím,

že s paní Lacinovou žije v partnerském vztahu. Obává se, že napjaté vztahy by se přenesly i na jeho osobu . Domnívá se, že dlužník by měl mít ve svého správce důvěru, nikoliv strach .

Insolvenční správce ve svém vyjádření k odvolání dlužníka uvedl, že pana Rostislava anonymizovano nezná, i když v jeho přítomnosti jednou jednal s dlužnicí Ivanou Lacinovou, a to na prvním jednání s ní a místním šetření, které proběhlo dne 2.8.2012 ve 14.00 hod. v rodinném domku v Dražovicích 118, ve kterém dlužnice Ivana Lacinová bydlí. Tvrdí, že s osobou pana Rostislava anonymizovano nejednal ani dne 2.8.2013, ani kdykoliv před tímto datem a po tomto datu. Zdůrazňuje, že tvrzení Rostislava anonymizovano týkající se jeho osoby jako insolvenčního správce i jako občana jsou hrubě nepravdivá až lživá, a shodují se zcela s již použitou argumentací dlužnice Ivany Lacinové, která je v oddlužení ve věci sp.zn. KSBR 40 INS 7923/2012 a jejímž je také insolvenčním správcem. Poukazuje na to, že dlužnice Ivana Lacinová má velmi specifický přístup k plnění povinností uložených jí zákonem anebo v usnesení o schválení jejího oddlužení splátkovým kalendářem. Upozorňoval ji na neplnění uložených povinností a možnost zrušení oddlužení na návrh insolvenčního správce, na což tato dlužnice reagovala návrhem na jeho zproštění, kdy proti jeho osobě použila stejné argumenty jako pan Rostislav Dvořák.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném výroku, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není.

Podle ustanovení § 24 odst. 1 IZ, insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle ustanovení § 26 IZ, proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Podmínky pro vyloučení správce jsou shodné s podmínkami stanovenými pro podjatost soudců a přísedících podle ustanovení § 14 o.s.ř. Platí, že soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Soudcův poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem (jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský). Pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce, pro které by byl insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení, mohou nastat, kdyby například insolvenční správce měl vlastní pohledávku za dlužníkem nebo byl správce dlužníkem dlužníka, jehož majetek je podroben režimu insolvenčního řízení. Další známkou pochybnosti může být způsob podnikání správce, který dopadá do majetkových poměrů některého z účastníků řízení.

K námitce dlužníka, že již ve svém insolvenčním návrhu žádal, aby nebyl JUDr. Jiří Habarta ustanovován insolvenčním správcem, je nutno uvést, že o určení osoby insolvenčního správce rozhoduje předseda insolvenčního soudu, což v přezkoumávané věci učinil předseda Krajského soudu v Brně opatřením z 7.10.2013 a v souladu s ustanovením § 25 IZ určil do funkce insolvenčního správce JUDr. Jiřího anonymizovano . Odvolací soud nepřisvědčuje odvolateli, že jsou dány důvody pro vyloučení JUDr. Jiřího Habarty z insolvenčního řízení pro jeho podjatost. Odvolací soud v přezkoumávané věci neshledal žádné skutečnosti, které by svědčily o podjatosti JUDr. Jiřího Habarty (tyto skutečnosti se z obsahu spisu nepodávají), a sám JUDr. Jiří Habarta uvedl, že dlužníka nezná a nemá k němu žádný vztah.

Námitky, které uvedl dlužník ve svém odvolání, o podjatosti insolvenčního správce svědčit nemohou. Pouhé tvrzení o tom, že partnerka dlužníka, která je rovněž v insolvenčním řízení, má s insolvenčním správcem JUDr. Jiřím Habartou napjaté vztahy , nezakládá důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce JUDr. Jiřího Habarty v tomto řízení. Subjektivní názor dlužníka, že insolvenční správce by se mohl chovat určitým způsobem, který by nebyl v souladu s jeho představami, důvod pro vyloučení insolvenčního správce nezakládá. Pouze pro

úplnost odvolací soud uvádí, že mu nepřísluší, aby se v tomto řízení zabýval tím, zda je dán důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce v insolvenčním řízení dlužnice Ivany Lacinové vedené u insolvenčního soudu pod sp.zn. KSBR 40 INS 7923/2012.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku III. jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 20. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu