3 VSOL 1024/2016-B-21
KSBR 30 INS 8755/2016 3 VSOL 1024/2016-B-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Zdeňky Bartošíkové, nar. 5.2.1968, bytem Jihlava, Čajkovského 594/2, PSČ: 686 01, identifikační číslo osoby: 62875566, o odvolání odvolaného insolvenčního správce JUDr. Jiřího Vody, LL.M., se sídlem Praha 8, Sokolovská 85/104, PSČ: 186 00, identifikační číslo osoby: 68754515, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.7.2016, č.j. KSBR 30 INS 8755/2016-B-9,

takto:

Odvolání JUDr. Jiřího Vody, LL.M. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.7.2016, č.j. KSBR 30 INS 8755/2016-B-9 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zamítl návrh odvolaného insolvenčního správce ze dne 30.6.2016, zveřejněný v insolvenčním rejstříku dne 4.7.2016, jímž se odvolaný insolvenční správce JUDr. Jiří Voda, LL.M. domáhal vydání rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž by bylo potvrzeno, že nadále vykonává funkci insolvenčního správce.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 25.4.2016, č.j. KSBR 30 INS 8755/2016-A-7 rozhodl o úpadku dlužnice, povolil její oddlužení, do funkce insolvenčního správce ustanovil JUDr. Jiřího Vodu, LL.M. a svolal schůzi věřitelů na den 28.6.2016 s tím, že na programu schůze věřitelů bylo mimo jiné hlasování o insolvenčním správci jmenovaném předsedou soudu. Na schůzi věřitelů, jež se konala dne 28.6.2016, insolvenční soud konstatoval, že schůze věřitelů rozhodla o odvolání dosavadního insolvenčního správce dle § 29 isir.justi ce.cz odst. 1 insolvenčního zákona, když pro jeho odvolání hlasoval písemně mimo schůzi věřitelů dne 24.6.2016 věřitel č. 4-IFIS investiční fond, a.s., disponující 74 % hlasů z celkového počtu hlasů věřitelů oprávněných hlasovat. Schůze věřitelů současně rozhodla o ustanovení nového insolvenčního správce, společnosti GESTORE v.o.s., se sídlem Litomyšl, Na Lánech 30, PSČ: 570 01, identifikační číslo osoby: 28820959, což insolvenční soud svým usnesením ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 insolvenčního zákona potvrdil. Dne 4.7.2016 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání odvolaného insolvenčního správce JUDr. Jiřího Vody, LL.M. ze dne 30.6.2016, jímž se domáhá vydání rozhodnutí soudu v rámci dohlédací činnosti, jímž by bylo potvrzeno, že funkci insolvenčního správce i nadále vykonává z důvodu, že insolvenční soud nepřihlédl ke zpětvzetí hlasovacího lístku věřitelem č. 4 IFIS investiční fond, a.s., jež bylo učiněno podáním ze dne 27.6.2016. Soud prvního stupně poté, co citoval ustanovení § 50 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 insolvenčního zákona a ustanovení § 41a odst. 4 občanského soudního řádu, nejprve vyložil, že písemné hlasování mimo schůzi věřitelů nepochybně představuje procesní úkon věřitele, který může být účinně odvolán, ovšem pouze tehdy, dojde-li jeho odvolání insolvenčnímu soudu současně s hlasovacím lístkem. O tento případ se však v posuzované věci nejedná. Věřitel hlasující písemně mimo schůzi věřitelů může také své rozhodnutí vyjádřené v obsahu hlasovacího lístku následně změnit do ukončení hlasování do předmětu hlasování na schůzi věřitelů, je však nezbytné, aby tak učinil v zákonem předepsané formě, tj. následným hlasováním na schůzi věřitelů nebo pozdějším hlasovacím lístkem, který musí vyhovovat formálním požadavkům vyplývajícím z ustanovení § 50 odst. 2 a odst. 3 insolvenčního zákona. Vzhledem k tomu, že takové změně ze strany hlasujícího věřitele nedošlo, nezbylo insolvenčnímu soudu než k písemnému hlasování věřitele přihlédnout. Návrh odvolaného insolvenčního správce tak soud prvního stupně neshledal důvodným, a proto jej zamítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolaný insolvenční správce odvolání, v němž soudu prvního stupně opětovně vytýká, že nezohlednil zpětvzetí hlasovacího lístku, které bylo provedeno přípisem věřitelem č. 4 IFIS investiční fond, a.s., doručeným soudu dne 27.7.2016, tj. den před konáním první schůze věřitelů. Podle odvolatele na schůzi věřitelů nebylo a nemohlo být hlasováno o jeho odvolání z funkce a o ustanovení nového insolvenčního správce, takže nemělo být vydáno ani usnesení soudu, jímž potvrdil usnesení schůze věřitelů, kterým byl odvolán dosavadní insolvenční správce a novým insolvenčním správcem ustanovena společnost GESTORE v.o.s. Odkazoval-li soud prvního stupně v odůvodnění svého rozhodnutí na ustanovení § 41a odst. 4 o.s.ř., odvolatel zdůraznil, že nešlo o situaci, kdy by věřitel odvolával svůj úkon, nýbrž o situaci, kdy své podání věřitel před konáním schůze vezme zpět, to je deklaruje, že se schůze věřitelů nebude účastnit. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se potvrzuje, že funkci insolvenčního správce dlužnice Zdeňky Bartošíkové vykonává JUDr. Jiří Voda, LL.M.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 11 IZ, při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle ustanovení § 29 IZ, na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat (odstavec 1). Usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24 a § 25 odst. 3; § 54 odst. 1 se nepoužije (odstavec 2). Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá insolvenční soud do skončení schůze věřitelů, která usnesení podle odstavce 1 přijala; odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení; § 55 odst. 1 platí obdobně (odstavec 3). Insolvenčnímu správci odvolanému postupem podle odstavce 1 insolvenční soud uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku (odstavec 4).

Podle ustanovení § 91 IZ, proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolací soud se především zabýval tím, zda proti napadenému usnesení soudu prvního stupně je odvolání přípustné a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Ze shora citovaného ustanovení § 91 IZ vyplývá, že-pokud zákon nestanoví jinak-není odvolání přípustné proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti, včetně předběžného opatření. Za dohlédací činnost soudu se ve smyslu ustanovení § 10 písm. b) IZ považuje průběžné vykonávání soudního dohledu nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhodování o záležitostech s tím souvisejících. Z ustanovení § 11 odst. 1 IZ plyne, že při výkonu takové dohlédací činnosti soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu, ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů.

V daném případě rozhodl insolvenční soud odvoláním napadeným usnesením o návrhu odvolaného insolvenčního správce na změnu předchozího rozhodnutí insolvenčního soudu, vydaného podle ustanovení § 29 IZ, jímž potvrdil usnesení schůze věřitelů, kterým byl odvolán dosavadní insolvenční správce JUDr. Jiří Voda, LL.M. a ustanoven nový insolvenční správce, společnost GESTORE v.o.s., identifikační číslo osoby: 28820959.

Nutno uvést, že proti rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž potvrzuje usnesení schůze věřitelů o odvolání ustanoveného insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce není odvolání přípustné (srov. ustanovení § 29 odst. 3 IZ). Domáhal-li se odvolaný insolvenční správce přesto změny takového rozhodnutí samostatným návrhem, a soud prvního stupně o tomto návrhu rozhodl usnesením, jímž návrh zamítl, jedná se o usnesení, které je rozhodnutím vydaným v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu (§ 11 odst. 1 IZ), proti němuž není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. a rozhodl tak, že odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a odvolateli se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 23. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu