3 VSOL 1018/2015-A-11
KSBR 44 INS 21114/2015 3 VSOL 1018/2015-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Věry anonymizovano , anonymizovano , bytem Tomešova 677/10, Brno, PSČ: 602 00, zastoupené Mgr. Milošem Ráboněm, advokátem se sídlem Pekařská 12, Brno, PSČ: 602 00, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.8.2015, č.j. KSBR 44 INS 21114/2015-A-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. Na odůvodnění uvedl, že dne 19.8.2015 bylo na základě podání dlužnice, sepsaném na formuláři Návrh na povolení oddlužení zahájeno insolvenční řízení. V bodě 07 (správně 06) formuláře dlužnice řádně označila své věřitele a uvedla výši svých jednotlivých závazků vůči nim. Neuvedla však konkrétní informace o datu splatnosti pohledávek alespoň dvou různých věřitelů, jelikož datum, od kterého je dlužník v prodlení s úhradou závazků, datem splatnosti není . Z předloženého insolvenčního návrhu tak soud nemohl zjistit, zda má dlužnice alespoň dva závazky vůči dvěma různým věřitelům více jak 30 dnů po splatnosti a neplní je déle jak 3 měsíce po splatnosti. S odkazem na úpravu ust. § 103 odst. 2 a § 3 odst. 1, 2 insolvenčního zákona proto soud uzavřel, že dlužnice v návrhu neuvedla rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek, a její návrh je neprojednatelný. Protože dlužnice k návrhu nepřipojila řádný seznam svých závazků, neboť v předloženém seznamu u všech jednotlivých závazků neuvedla datum splatnosti, nebylo možno pro účely posouzení náležitostí insolvenčního návrhu vyjít z údajů v něm uvedených (v této souvislosti soud odkázal na závěry formulované v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20.5.2010 sen. zn. 29 NSČR 22/2009, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2011). Proto soud postupoval dle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice odvolání, v němž po té, co rekapitulovala obsah svého insolvenčního návrhu a ocitovala úpravu ust. § 3 insolvenčního zákona, trvala na stanovisku, že insolvenční návrh je projednatelný, neboť z tvrzení o datu, od něhož je v prodlení s úhradou jednotlivých dluhů, vyplývá zcela konkrétně jejich splatnost. Z návrhu tak lze dovodit skutečnosti o jejím úpadku pro platební neschopnost dle ust. § 3 odst. 1, odst. 2, písm. b) insolvenčního návrhu. Neschopnost hradit dluhy vyplývá rovněž z jejího tvrzení, že v exekuci nelze dosáhnout uspokojení pohledávky věřitele Maira Enterprise LLC , která je pod sp. zn. 129 EX 47/09 vedena soudním exekutorem Mgr. Petrem Jarošem. Proto v odvolacím řízení, dle jeho obsahu, žádá o změnu napadeného usnesení tak, aby bylo v insolvenčním řízení soudem prvního stupně dále pokračováno.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení, vyplývá, že v jeho bodu 06 označila své tři dluhy, a to jejich věřiteli (které označila údaji dle ust. § 103 odst. 1IZ) a výší. U každého ze tří dluhů uvedla přesné datum, od kterého je s jeho úhradou v prodlení (u dluhu vůči věřiteli Maira Enterprise LLC ode dne 6.12.2009, vůči věřiteli Petru Golasovi ode dne 9.2.2007 a vůči věřiteli Jiřímu Tichopádovi ode dne 4.5.2007). V bodech č. 18 a č. 19 návrhu označila i důvod vzniku těchto dluhů. Dále v bodě 06 návrhu označila věřitele, který za dlužnicí nemá peněžitou pohledávku, ale svou pohledávku za třetím subjektem může uspokojit z majetku dlužnice, poskytnutého k zajištění; u této pohledávky o její splatnosti neuvedla žádný údaj. V seznamu závazků, připojeném k insolvenčnímu návrhu, označila své tři věřitele, vůči nim je v postavení obligační dlužnice, u žádného z nich však neuvedla žádný údaj o datu splatnosti.

Podle ustanovení § 103 odst. 1,2 IZ, insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li navrhovatelem stát, musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje. V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 a 2 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Odvolací soud se po posouzení shora uvedených zjištění neztotožnil s názorem soudu prvního stupně, že insolvenční návrh dlužnice neobsahuje vylíčení rozhodujících skutečností o jejím úpadku pro platební neschopnost, protože z něj nevyplývá datum splatnosti jejích dluhů. Z údajů o datech, od nichž je dlužnice v prodlení s plněním toho kterého dluhu, vyplývá, kdy nastala jejich splatnost. Dle úpravy hmotného práva nastává prodlení dlužníka jako důsledek nevčasného splnění dluhu (ust. § 559 odst. 2, § 517 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., který je třeba aplikovat na vztahy dlužnice k věřitelům, jak plyne z data prodlení, § 3028 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb.). Proto pokud dlužnice např. ve vztahu k dluhu vůči věřiteli Petru Golasovi uvedla, že je s jeho úhradou v prodlení ode dne 9.2.2007, je zřejmé, že splatnost tohoto dluhu nastala dne 8.2.2007. Z obsahu bodu 06 návrhu dlužnice tak vyplývá, že dlužnice má více věřitelů (tři) vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopna plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Insolvenční návrh dlužnice tak obsahuje vylíčení rozhodujících skutečností o jejím úpadku a v řízení o něm lze dále pokračovat, neboť se soud může zabývat osvědčením v návrhu vymezených konkrétních skutečností.

V této věci se soud prvního stupně, vzhledem ke svému (nesprávnému) závěru o neprojednatelnosti insolvenčního návrhu dlužnice, zabýval tím, zda připojený seznam závazků obsahuje zákonem předepsané náležitosti. S jeho názorem, že seznam závazků tyto neobsahuje, neboť v něm chybí údaj o splatnosti jednotlivých závazků (§ 104 odst. 3 IZ) se odvolací soud ztotožňuje, navíc seznam neobsahuje označení (čtvrtého) věřitele, který má vůči dlužnici právo na uspokojení své pohledávky za třetí osobou jen z předmětu zajištění, který je v majetku dlužnice. Bude proto věcí soudu prvního stupně, aby v dalším řízení postupoval podle § 128 odst. 2 IZ a dlužnici vyzval k doplnění seznamu závazků o údaj o jejich splatnosti a poučil ji možnosti odmítnutí návrhu, pokud nebude výzvě vyhověno, a dále ji vyzval, aby doplnila seznam závazků tak, aby zcela přesně co do počtu a označení jejích věřitelů odpovídal údajům v bodě 06 návrhu. To ovšem za předpokladu, že dlužnice sama po doručení usnesení odvolacího soudu neprovede nápravu v naznačeném směru.

Odvolací soud se z výše uvedených důvodů neztotožnil s názorem soudu prvního stupně, proto napadené usnesení podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však také doručuje zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 28. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu