3 VSOL 1017/2012-A-21
KSBR 26 INS 13688/2012 3 VSOL 1017/2012-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , adresa pro doručování: Pelhřimov, Mezná 29, PSČ 393 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.12.2012 č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-13

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012 č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8 se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012 č.j. 26 INS 13688/2012-A-8.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012 č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8, jímž byla dlužnici uložena povinnost zaplatit ve lhůtě pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, bylo dlužnici doručeno na adresu, uvedenou jako doručovací, dne 13.8.2012. Posledním dnem lhůty k podání odvolání bylo úterý 28.8.2012, odvolání proti tomuto usnesení však bylo dlužnicí předáno k poštovní přepravě dne 28.11.2012, to je po uplynutí lhůty k podání odvolání. Soud proto podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012 č.j. KSBR 26 INS 368/2012-A-8 podala k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně dne 23.8.2012, tímto odvoláním se však krajský soud nezabýval, ani ho nezveřejnil v insolvenčním rejstříku. Téhož dne podal odvolání i manžel dlužnice, přičemž obě odvolání byla odeslána Krajskému soudu v Brně dne 23.8.2012 doporučeně v jedné obálce. Odvolání manžela dlužnice bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku a předáno Vrchnímu soudu v Olomouci, odvolání dlužnice však nikoli. Dále odvolatelka poukázala na to, že podala odvolání proti zastavení insolvenčního řízení, toto odvolání podala včas, Krajský soud v Brně se však jejím odvoláním nezabýval.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajský soud v Brně usnesením ze dne 9.8.2012 č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8 uložil dlužnici podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 IZ, aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo složila v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně. Současně byla dlužnice poučena o tom, že proti tomuto usnesení je přípustné odvolání, o odvolací lhůtě a o místu, kde se odvolání podává. Podle údajů, uvedených na doručence k této písemnosti, bylo usnesení Krajského soudu v Brně s výzvou k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení doručováno dlužnici na adresu Batelov, Školní 373/2, PSČ 588 51 (to je na adresu, kterou jako adresu pro doručování uvedla ve svém podání, které soudu prvního stupně došlo dne 18.7.2012), a doručeno jí bylo dne 13.8.2012. Usnesením ze dne 19.11.2012 č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-10 Krajský soud v Brně insolvenční řízení podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ zastavil s odůvodněním, že dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012 č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8, jímž byla dlužnici uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, odvolání nepodala, takže uvedené rozhodnutí nabylo právní moci, dlužnice však ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatila. Dne 29.11.2012 bylo soudu prvního stupně doručeno podání dlužnice, datované dne 26.11.2012 (jež bylo předáno poště k přepravě dne 28.11.2012), které dlužnice označila jako odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012 (odvolání též podával samostatně manžel sp. zn. KSBR 26 INS 13685/2012 ze dne 23.8.2012) . Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Z předloženého spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 26 INS 13685/2012 odvolací soud zjistil, že insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podal i manžel dlužnice Pavel anonymizovano , anonymizovano . Krajský soud v Brně usnesením ze dne 9.8.2012 č.j. KSBR 26 INS 13685/2012-A-8 uložil tomuto dlužníkovi, aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo složil v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně. Dne 24.8.2012 došlo Krajskému soudu v Brně odvolání dlužníka Pavla Krásy, které (podle údajů, uvedených na obálce od této doručované písemnosti) bylo předáno poště k přepravě dne 23.8.2012. Podle údaje na otisku razítka, jímž Krajský soud v Brně-podatelna, opatřil vyhotovení písemného odvolání dlužníka ze dne 23.8.2012, mělo být odvolání dlužníka doručeno soudu ve dvojím vyhotovení. Další vyhotovení odvolání dlužníka Pavla Krásy ze dne 23.8.2012 se ve spise sp. zn. KSBR 26 INS 13685/2012 nenachází, mezi kopiemi listin ve spise je však založeno podání ze dne 23.8.2012 Ivany anonymizovano , Školní 373/2, Batelov, označené jako odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012 s uvedením údaje č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8 . Podle otisku razítka Krajského soudu v Brně-podatelny, jímž bylo toto podání opatřeno, došlo soudu dne 24.8.2012, přičemž je zřejmé, že bylo doručováno v téže obálce, jako odvolání dlužníka Pavla Krásy.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Lhůta k podání odvolání ve smyslu ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř. začíná běžet ode dne, v němž bylo písemné (nebo elektronické) vyhotovení rozhodnutí doručeno, přičemž den, v němž bylo rozhodnutí doručeno, se do běhu odvolací lhůty nezapočítává (srov. § 57 odst. 1 o.s.ř.).

Se závěrem soudu prvního stupně, že v daném případě dlužnice odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012 č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8, jímž byla dlužnici uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, v zákonné patnáctidenní lhůtě nepodala, se odvolací soud neztotožňuje.

Dlužnice se proti usnesení, jímž jí byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, bránila podáním ze dne 23.8.2012, které bylo předáno poště k přepravě téhož dne, a Krajskému soudu v Brně doručeno dne 24.8.2012. Z uvedeného podání je přitom zcela zjevné, že se jedná o odvolání dlužnice Ivany anonymizovano , a že toto odvolání směřuje proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne

9.8.2012 č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8. Pouze v důsledku pochybení soudu (jež však nemůže jít k tíži dlužnice) bylo zřejmě považováno za stejnopis odvolání jiného dlužníka (Pavla Krásy), a založeno ve spise sp. zn. KSBR 26 INS 13685/2012.

Za situace, kdy usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012 č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8 bylo dlužnici doručeno dne 13.8.2012, přičemž dlužnice podala odvolání proti tomuto usnesení podáním, které předala poště k přepravě dne 23.8.2012, je nutno uzavřít, že tak učinila včas, v patnáctidenní lhůtě pro podání odvolání.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil, jak uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 13. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu