3 VSOL 1012/2012-A-14
KSBR 32 INS 25174/2012 3 VSOL 1012/2012-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem v Drnovicích 177, PSČ 679 76, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.11.2012 č.j. KSBR 32 INS 25174/2012-A-9

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 18.10.2012 č.j. KSBR 32 INS 25174/2012-A-6 vyzval dlužníka, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení doplnil svůj insolvenční návrh tak, že předloží seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců s podrobným poučením co jednotlivé seznamy musí obsahovat a dále ho vyzval, aby v téže lhůtě doplnil návrh na povolení oddlužení. Soud prvního stupně dále uvedl, že ve výzvě byl dlužník poučen o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno prostřednictvím poštovního doručovatele vhozením do domovní schránky. O následcích nesplnění výzvy byl dlužník řádně poučen. Lhůta stanovená dlužníku marně uplynula dne 29.10.2012. Dlužník v této lhůtě výzvu nesplnil a návrh nedoplnil, protože na tuto výzvu nikterak nereagoval. Soudu nezbývá než uzavřít, že dlužník nesplnil svou povinnost ve stanoveném termínu doplnit insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení tak, aby byly odstraněny veškeré rozpory a pochybnosti a splněny dlužníku zákonem stanovené povinnosti. Insolvenční soud proto postupoval podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, kterým se domáhá zrušení napadeného usnesení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dlužník uvedl, že přílohy, které soud požadoval, předložil prostřednictvím pana JUDr. Jiřího Zrůstka; jednalo se o seznam majetku a pohledávek, kde označil své dlužníky, výši pohledávek, vyjádřil se k jejich dobytnosti, dále uvedl svůj nemovitý majetek a v seznamu závazků uvedl všechny své známé věřitele a jejich pohledávky. Dále uvedl, že nemá žádné zaměstnance, všechny seznamy podepsal a prohlásil, že jsou úplné a správné. Kromě těchto listin předložil soudu také výpis z rejstříku trestů, doklad o tom, že pobírá invalidní důchod a rozsudek Okresního soudu v Blansku ohledně výše výživného pro jeho dceru Kláru Dutkovou. Domnívá se, že splnil všechny zákonné podmínky pro to, aby došlo k jednání o jeho oddlužení, a nikoliv formálnímu odmítnutí jeho insolvenčního návrhu.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 §, 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je opodstatněné, byť z jiných důvodů, než je v odvolání namítáno.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno k návrhu dlužníka insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení u Krajského soudu v Brně dne 15.10.2012. Usnesením ze dne 18.10.2012 č.j. KSBR 32 INS 25174/2012-A-6 insolvenční soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení doplnil svůj insolvenční návrh (spojený s návrhem na povolení oddlužení) soudu doručený dne 15.10.2012, a to tak, že předloží seznam majetku, seznam závazků a řádný seznam zaměstnanců s podrobným poučením o tom, co jednotlivé seznamy musí obsahovat s tím, že seznamy majetku, závazků a zaměstnanců podepíše a výslovně o nich prohlásí, že jsou úplné a správné a dále byl vyzván k předložení listin osvědčujících jeho úpadek. Dále insolvenční soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemného vyhotovení doplnil návrh na povolení oddlužení o předložení konkrétních listin blíže specifikovaných ve výroku usnesení insolvenčního soudu. V poučení insolvenční soud uvedl, že nesplní-li dlužník svou povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 (seznam majetku, závazků a zaměstnanců), kterou mu uložil insolvenční soud, má se za to, že není schopen plnit své peněžité závazky. Dále v poučení insolvenční soud uvedl, že nebude-li návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne (§ 393 odst. 3 insolvenčního zákona). Jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (§ 396 odst. 1 insolvenčního zákona). Na výzvu insolvenčního soudu dlužník nereagoval, a proto insolvenční soud rozhodl nyní napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 IZ, v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle ustanovení § 104 odst. 4 IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen ke svému návrhu připojit povinné přílohy, to je seznam majetku, dále seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svým zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Nejsou-li dlužníkem tyto povinné přílohy k insolvenčnímu návrhu připojeny, je povinen insolvenční soud dlužníka k jejich předložení vyzvat ve lhůtě, která nesmí být delší sedmi dnů.

Odvolací soud nepřisvědčuje odvolateli, že přílohy, to je seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců, k jejímuž předložení byl dlužník insolvenčním soudem vyzván, předložil prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Zrůstka. Z obsahu spisu vyplývá, že žádné přílohy prostřednictvím zmiňovaného advokáta v tomto insolvenčním řízení předloženy nebyly. Pokud dlužník tyto přílohy předložil v předchozích insolvenčních řízeních, nelze k takovým listinám přihlížet, protože byly předloženy v řízeních, která jsou již pravomocně skončena s tím, že v tomto řízení je nutné povinné přílohy insolvenčního návrhu předložit znovu. Přesto však nelze usnesení soudu prvního stupně potvrdit, protože dlužník nebyl řádně insolvenčním soudem poučen o následcích nesplnění výzvy.

Nutno vyjít z toho, že insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení představují různá procesní podání, pro která insolvenční zákon předepisuje různé obsahové náležitosti, a pro která uplatňuje odlišná pravidla i co do požadavku na jejich formu. Insolvenční návrh (na rozdíl od návrhu na povolení oddlužení), je-li řádný a náležitě podepsaný, je způsobilý zahájit insolvenční řízení. Je-li insolvenční návrh vadný, dochází k jeho odmítnutí a k ukončení insolvenčního řízení; odmítnutím návrhu na povolení oddlužení insolvenční řízení naopak nekončí, jelikož návrh na povolení oddlužení není podáním, jímž se insolvenční řízení zahajuje. Z ustanovení § 128 odst. 2 IZ vyplývá, že nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, je povinen insolvenční soud před případným odmítnutím insolvenčního návrhu navrhovatele vyzvat k doplnění insolvenčního návrhu. Je-li důsledkem nepředložení povinných příloh odmítnutí insolvenčního návrhu a tím ukončení řízení, je nutno, aby o takovém následku byl dlužník řádně poučen. Z obsahu výzvy insolvenčního soudu ze dne 18.10.2012 č.j. KSBR 32 INS 25174/2012-A-6 však vyplývá, že dlužníku se řádného poučení o důsledcích nepředložení povinných příloh podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ nedostalo, protože insolvenční soud neposkytl dlužníku poučení v tom směru, že v případě nepředložení těchto povinných příloh, bude jeho insolvenční návrh odmítnut, čímž dojde k ukončení celého insolvenčního řízení. Odvolací soud je přesvědčen o tom, že nedostalo-li se dlužníku řádného poučení, nelze rozhodnout o odmítnutí insolvenční návrhu.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně jako předčasně vydané změnil (§ 220 odst. 1 o.s.ř.) a rozhodl tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá. Nepředloží-li dlužník povinné přílohy sám na základě tohoto rozhodnutí, bude třeba, aby insolvenční soud dlužníka znovu vyzval k předložení povinných příloh s řádným poučením o důsledcích nesplnění výzvy.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 10. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu