3 VSOL 101/2018-P9-19
č. j. KSOL 10 INS 470/2013 3 VSOL 101/2018-P9-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano bytem 790 61 Lipová-lázně 319

o přihlášce pohledávky věřitelky: Lenka anonymizovano , narozená 28. 5. 1975 bytem 790 61 Lipová-lázně 319

o odvolání věřitelky Lenky anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 18. 7. 2017 č.j. KSOL 10 INS 470/2013-P9-2

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 18. 7. 2017 č.j. KSOL 10 INS 470/2013-P9-2 se mění tak, že přihláška pohledávky Lenky anonymizovano se neodmítá.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku pohledávky věřitelky Lenky anonymizovano (výrok I.), s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitelky v insolvenčním řízení končí (výrok II.). 2. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že v usnesení ze dne 11. 6. 2013 č.j. KSOL 10 INS 470/2013-A-17 rozhodl o úpadku dlužníka a v tomto rozhodnutí vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, spolu s poučením, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11. 6. 2013, posledním dnem

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

lhůty pro přihlašování pohledávek byl čtvrtek 11. 7. 2013, insolvenčnímu soudu byla doručena přihláška pohledávky věřitelky Lenky anonymizovano dne 9. 5. 2017 a téhož dne byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku. Soud prvního stupně citoval ustanovení § 173 a § 185 insolvenčního zákona a uzavřel, že vzhledem k tomu, že posledním dnem lhůty pro přihlašování pohledávky byl den 11. 7. 2013, a přihláška pohledávky věřitelky Lenky anonymizovano byla doručena insolvenčnímu soudu dne 9. 5. 2017, jedná se o přihlášku pohledávky opožděnou. V souladu s ustanovením § 173 insolvenčního zákona se k přihlášce pohledávky podané po uplynutí stanovené lhůty nepřihlíží, proto soud postupem podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona přihlášku pohledávky odmítl a zároveň rozhodl o ukončení účasti věřitelky v insolvenčním řízení. Nad rámec soud prvního stupně konstatoval, že podle ustanovení § 275 insolvenčního zákona se pohledávka manžela dlužníka vzniklá po prohlášení konkursu vypořádáním společného jmění manželů považuje za přihlášenou (a po jejím vzniku vypořádáním se tak již nepřihlašuje), a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky. 3. Proti tomuto usnesení podala věřitelka Lenka anonymizovano odvolání. Poukázala na to, že přihláška pohledávky byla podána řádně, přihlášená pohledávka má přímou spojitost s žalobou na vypořádání společného jmění manželů zaniklého ze zákona. V takovém případě má jako manželka dlužníka zákonnou lhůtu tří let od zrušení společného jmění manželů k podání příslušné žaloby a přihlášky pohledávky, která je o žalobu opřena , což učinila. Podle odvolatelky o tom, zda je přihlášená pohledávka uplatněna včas a po právu, může soud rozhodnout až poté, co bude pravomocně rozhodnuto o podané žalobě. Odvolatelka navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu jednání. 4. V této věci postupuje odvolací soud podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 64/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2017 mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Jak vyplývá z ustanovení z Čl. II. bodu 1. zákona č. 64/2017 Sb., přechodná ustanovení, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem zabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 5. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je nutno změnit, byť z jiných důvodů, než je v odvolání namítáno.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

7. Z obsahu spisu se podává, že Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením ze dne 11. 6. 2013 č. j. KSOL 10 INS 470/2013-A-17 zjistil úpadek dlužníka Romana anonymizovano , insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Pavlínu Jaškovou, povolil řešení dlužníkova úpadku oddlužením, a mimo jiné vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, spolu s poučením o náležitostech přihlášky pohledávky a s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Usnesením ze dne 10. 9. 2013 č. j. KSOL 10 INS 470/2013-B-4 krajský soud schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty, a mimo jiné označil majetek, který patří do majetkové podstaty dlužníka. Usnesením ze dne 19. 2. 2014 č.j. KSOL 10 INS 470/2013-B-31, jež nabylo právní moci dne 25. 6. 2014, bylo schválené oddlužení dlužníka zrušeno a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Dne 9. 5. 2017 došla soudu přihláška pohledávky věřitelky Lenky anonymizovano , jíž tato věřitelka přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku celkem ve výši 1.242.140 Kč. Jako důvod vzniku této pohledávky věřitelka, která je manželkou dlužníka, uvedla, že ke dni podání přihlášky nebylo vypořádáno zaniklé společné jmění manželů, a uplatněná pohledávka je jejím podílem na společném jmění manželů, které uplatňuje v žalobě podané vůči insolvenční správkyni dlužníka a vůči dlužníkovi. Podle údajů uvedených v přihlášce byla žaloba na vypořádání společného jmění manželů podána u Okresního soudu v Jeseníku a řízení dosud nebylo ukončeno. K přihlášce pohledávky věřitelka připojila stejnopis žaloby ze dne 9. 5. 2017, adresované Okresnímu soudu v Jeseníku, jíž se, jako žalobkyně, proti žalovaným 1) Mgr. Pavlíně Jaškové, insolvenční správkyni dlužníka Romana anonymizovano , a 2) Romanu anonymizovano domáhá vypořádání společného jmění manželů. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením. 8. Z insolvenčního rejstříku-oddílu C vyplývá, že věřitelka Lenka anonymizovano podala proti žalovaným 1) Mgr. Pavlíně Jaškové, jako insolvenční správkyni dlužníka Romana anonymizovano , a 2) Romanu anonymizovano , žalobu o vypořádání společného jmění manželů ke Krajskému soudu v Ostravě-pobočce v Olomouci, žaloba soudu došla dne 23. 5. 2017. Řízení o této žalobě je vedeno pod sp. zn. 10 ICm 2534/2017 a dosud ukončeno nebylo. 9. Podle ustanovení § 165 IZ, věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak (odstavec 1). Zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky (odstavec 2). 10. Podle ustanovení § 173 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

trestního řádu trvá (odstavec 1). Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí (odstavec 2). Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv (odstavec 3). Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (odstavec 4). 11. Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. 12. Podle ustanovení § 275 IZ, pohledávka manžela dlužníka vzniklá po prohlášení konkursu vypořádáním společného jmění manželů se považuje za přihlášenou pohledávku a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky. 13. Soud prvního stupně v souvislosti s přihláškou pohledávky, uplatněnou věřitelkou Lenkou anonymizovano v insolvenčním řízení dlužníka, který je jejím manželem, správně zmínil ustanovení § 275 IZ, z něhož vyplývá, že pohledávka manžela dlužníka z titulu vypořádání společného jmění manželů má charakter přihlašované pohledávky, a uspokojuje se tedy pořadím a v poměru shodném s pohledávkami ostatních věřitelů. 14. Nutno zdůraznit, že pohledávka manžela dlužníka z titulu vypořádání společného jmění manželů může vzniknout uzavřením dohody o vypořádání společného jmění manželů (§ 271 IZ), rozhodnutím insolvenčního soudu o vypořádání společného jmění manželů (§ 159 odst. 1, písm. c/ IZ) nebo rozhodnutím obecného soudu (§ 273 IZ). V důsledku časové náročnosti tak může být nárok manžela dlužníka založen i se značným časovým odstupem po uplynutí lhůty pro podání přihlášek pohledávek. Pohledávka manžela dlužníka z titulu vypořádání společného jmění manželů proto náleží mezi zvláštní skupinu pohledávek přihlášených ze zákona a její existence je důsledkem speciální úpravy obsažené v ustanovení § 165 odst. 2 IZ, které výslovně předpokládá možnost, aby insolvenční zákon či jiný zákon stanovil, že věřitelé určitých pohledávek, jež jinak náleží mezi pohledávky, které mohou být v insolvenčním řízení uspokojovány podle ustanovení § 165 odst. 1 IZ jen, jsou-li řádně uplatněny přihláškou, mají právo na takové uspokojení bez toho, že by byly do insolvenčního řízení přihlášeny postupem podle ustanovení § 173 a násl. IZ. Přihlášky takových pohledávek se nepodávají a bez dalšího jim přísluší postavení pohledávek přihláškou uplatněných. Takový speciální režim vztahuje zákon i na pohledávku manžela dlužníka. Oprávněný manžel tudíž nemá povinnost uplatňovat pohledávku vzniklou po prohlášení konkursu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

vypořádáním společného jmění manželů ve formě přihlášky, pohledávku zařazuje a uspokojuje v rámci rozvrhu podle § 305 IZ, respektive částečného rozvrhu dle § 301 IZ, insolvenční správce. 15. Z uvedeného tak vyplývá, že věřitelka Lenka anonymizovano nemá povinnost uplatňovat svou pohledávku vůči dlužníkovi z titulu vypořádání společného jmění manželů přihláškou pohledávky, a pokud tak učinila, učinila tak nadbytečně (k tomu odvolací soud pro úplnost dodává, že odvolatelce tvrzená pohledávka ani nevznikla, neboť společné jmění manželů dosud vypořádáno nebylo). 16. Pokud se pohledávka věřitelky Lenky anonymizovano nepřihlašuje, nepřichází v úvahu zkoumat, zda odvolatelka, která ji přesto přihlásila, podala svou přihlášku včas. Ohledně takové přihlášky pohledávky tedy nemohl nastat podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, ani z jiného zákonného důvodu, následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a proto nebyl důvod postupovat podle ustanovení § 185 IZ a spojovat s tímto uplatněním důsledky plynoucí z toho, že přihláška byla podána po lhůtě stanovené v usnesení insolvenčního soudu o zjištění úpadku dlužníka. 17. Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o. s. ř., a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; odvolatelce, dlužníku a insolvenční správkyni se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 22. února 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.