3 VSOL 1008/2016-A-19
KSOS 25 INS 7536/2016 3 VSOL 1008/2016-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Martiny Pospíšilové, narozené 2. 9. 1970, bytem Štěpánov, Horní 444/7, PSČ 783 13, korespondenční adresa: Ústín 46, PSČ 783 46, identifikační číslo osoby: 73338630, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 6. 2016, č. j. KSOS 25 INS 7536/2016-A-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh dlužnice podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), neboť dlužnice ani přes výzvu soudu insolvenční návrh nedoplnila, a nepředložila řádný a aktuální seznam závazků, aktuální správný seznam majetku a seznam zaměstnanců. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Odvolatelka namítá, že podle výzvy soudu doplnila aktuální seznam závazků, uvedla požadovaná data splatnosti jednotlivých závazků a také označila zvlášť zajištěné závazky. Součástí její žádosti o oddlužení je seznam majetku, listiny dokládající úpadek a také doklady o příjmech.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud pro zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení, došlým soudu dne 31. 3. 2016. Dlužnice podala návrh na povolení oddlužení na předepsaném formuláři s tím, že pro podání insolvenčního návrhu využila bod 07 tohoto formulářového návrhu. Skutkově uvedla, že má vůči více věřitelům čtyři závazky, s tím, že podrobný seznam a charakteristika závazků tvoří přílohu č. 1. Je osobou samostatně výdělečně činnou s příjmem ve výši 21.000 Kč měsíčně, vyživovací povinnost má vůči manželovi Lumíru Pospíšilovi. Podle tvrzení v návrhu příjmy dlužnice nestačí na pokrytí však závazků, není schopna hradit závazky v plné výši, včas a řádně. V další části formulářového návrhu (v bodě 10) uvedla, že celková výše všech jejích závazků činí 1.822.366 Kč. V bodě 17 formulářového návrhu ( závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné ) dlužnice označila dva závazky, závazek vůči věřiteli SMART Capital, a.s. se sídlem Olomouc, Hněvotínská 241/52, identifikační číslo osoby: 26865297 ve výši 25.000 Kč a závazek vůči věřiteli Provident Financial s.r.o. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 9/2006, identifikační číslo osoby: 25621351 ve výši 28.000 Kč. V bodě 19 ( závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné ) označila jeden závazek vůči věřiteli Raiffeisenbank, a.s. se sídlem Praha, Hvězdova 1716/2b ve výši 624.926 Kč. V bodě 20 ( závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné ) označila dva závazky, závazek vůči věřiteli OSSZ Olomouc ve výši 1.273.611 Kč a vůči věřiteli Finanční úřad pro Olomoucký kraj ve výši 495.755 Kč. K návrhu dlužnice připojila listinu označenou jako Seznam závazků a věřitelů datovanou v Olomouci 7. 9. 2015, opatřenou podepsaným prohlášením, že uvedený seznam závazků je úplný a správný, listinu označenou jako Seznam majetku dlužníka k insolvenčnímu návrhu datovanou v Olomouci dne 7. 9. 2015-tato listina není opatřena údajem o správnosti a úplnosti údajů v ní uvedených, listinu označenou jako Seznam osob, vůči nimž má dlužník založenu vyživovací povinnost , datovanou v Olomouci dne 7. 9. 2015, a (neúplný) výpis z katastru nemovitostí, LV č. 420 pro obec Štěpánov, katastrální území Štěpánov u Olomouce. V listině, označené jako Seznam závazků a věřitelů dlužnice označila čtyři věřitele-SMART Capital, a.s. se sídlem Olomouc, Hněvotínská 241/52, identifikační číslo osoby: 26865297, Provident Financial s.r.o. se sídlem Praha, Olbrachtova 2006/9, identifikační číslo osoby: 25621351, OSSZ Olomouc a Finanční úřad pro Olomoucký kraj, dále uvedla údaj k druhu a ID závazků , údaj o tom, že závazky vůči věřitelům SMART Capital, a.s. a Provident Financial s.r.o. nejsou zajištěny, údaj ohledně splatnosti závazků vůči věřitelům Okresní správě sociálního zabezpečení Olomouc a Finanční úřad pro Olomoucký kraj (s tím, že závazek vůči Okresní správě sociálního zabezpečení Olomouc je splatný 27. 5. 2009 a vůči věřiteli Finanční úřad pro Olomoucký kraj 6. 11. 2013), dále uvedla výši jednotlivých závazků, údaj ohledně předmětu zajištění závazků -ve vztahu k závazkům vůči věřiteli SMART Capital, a.s. a Provident Financial, s.r.o. uvedla ne , ve vztahu k věřitelům Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc a Finanční úřad pro Olomoucký kraj neuvedla ničeho, a k popření závazků uvedla nepopírám co do důvodu a výše ve vztahu ke všem jí označeným závazkům vyjma závazku vůči věřiteli Provident Financial s.r.o. V listině označené jako Seznam majetku označila movité věci a nemovitosti-pozemek 1/8 , dům 1/8 a zahrada 1/8 s údajem č. LV 420 , č. parcely 759 . Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 7. 4. 2016, č. j. KSOS 25 INS 7536/2015-A-5 vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů doplnila mimo jiné insolvenční návrh tak, že předloží nový aktuální seznam svých závazků, v němž řádně označí (název, sídlo, IČO ) všechny osoby, o kterých je jí známo, že vůči ní mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči ní pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, s tím, že zvlášť uvede věřitele, o kterých je jí známo, že vůči ní mají či uplatňují právo na uspokojení ze zajištění, u každého věřitele uvede datum splatnosti jednotlivých pohledávek a aktuální výši dluhu, stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč, věřitele, o kterých je dlužnici známo, že vůči ní mají právo na uspokojení ze zajištění, uvede odděleně a označí u nich věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění a tento seznam podepíše a výslovně v něm uvede, že je úplný a správný, dále nový aktuální seznam svého majetku, v němž řádně označí jednotlivě veškerý svůj majetek, včetně pohledávek, u pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti, u majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, tato řízení označí, a tento seznam podepíše a výslovně v něm uvede, že je úplný a správný, seznam zaměstnanců-s tím, že nemá-li žádné zaměstnance, výslovně to v seznamu uvede, tento seznam podepíše a výslovně v něm uvede, že je úplný a správný, a listiny, dokládající její úpadek. Podle odůvodnění tohoto usnesení byla dlužnice vyzvána k předložení seznamů proto, že jí předložený seznam závazků je datován k 7. 9. 2015, tedy je starší než šest měsíců a informace v něm uvedené nejsou aktuální, skutečnosti uvedené dlužnicí v insolvenčním návrhu se neshodují se skutečnostmi, uvedenými v předloženém seznamu závazků, a seznam majetku nebyl opatřený údajem, že je úplný a správný. Současně byla dlužnice poučena o tom, že nebude-li insolvenční návrh doplněn podle poučení soudu, soud podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh odmítne. Na tuto výzvu soudu, která byla dlužnici doručena dne 8. 4. 2016, dlužnice nereagovala, k doplnění insolvenčního návrhu byla proto opětovně vyzvána usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 5. 2016, č. j. KSOS 25 INS 7536/2016-A-7, a to týmž způsobem jako v usnesení ze dne 7. 4. 2016, č. j. KSOS 25 INS 7536/2015-A-5, včetně poučení o následcích neuposlechnutí této výzvy, to je o odmítnutí insolvenčního návrhu podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ. Usnesení s opětovnou výzvou k doplnění insolvenčního návrhu bylo doručeno dlužnici dne 16. 5. 2016, na tuto výzvu reagovala dlužnice pouze předložením daňového dokladu/faktury číslo 1604020809 ze dne 14. 4. 2016, vystaveného dodavatelem INTERGRAM Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s. pro odběratele Martinu Pospíšilovou, upomínky (adresované dlužnici) ohledně pohledávky společnosti Linde Gas a.s., identifikační číslo osoby: 00011754 s výzvou k zaplacení částky 1.315,18 Kč do 10. 8. 2015, písemného upozornění OSA-Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z.s. (adresovaného dlužnici) ze dne 17. 3. 2016 (o tom, že dosud neobdrželi podepsanou blíže označenou licenční smlouvu) a výkazu nedoplatků Okresní správy sociálního zabezpečení Olomouc ze dne 20. 10. 2015. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 103 odst. 3, věty druhé, IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle ustanovení § 104 odst. 4, věty třetí, IZ, předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ze shora citovaného ust. § 104 odst. 1 písm. a) až d) IZ vyplývá, že seznam majetku, seznam závazků, seznam zaměstnanců dlužníka a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek představují povinnou (insolvenčním zákonem předepsanou) přílohu insolvenčního návrhu, jejíž obsah-pokud se týká seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců-je (současně) insolvenčním zákonem (v ust. § 104 odst. 2 až odst. 4 IZ) rovněž definován.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že dlužnice povinnost předložit současně s insolvenčním návrhem i zákonem požadované přílohy nesplnila, neboť k insolvenčnímu návrhu připojený seznam majetku a seznam závazků nevyhovují z hlediska obsahových náležitostí požadavkům insolvenčního zákona, to je seznam majetku požadavkům uvedeným v ustanovení § 104 odst. 2 IZ a seznam závazků požadavkům uvedeným v ustanovení § 104 odst. 3 IZ-seznam majetku není ani opatřen údajem o tom, že je správný a úplný (§ 104 odst. 4 IZ). V předloženém seznamu závazků chybí údaje o splatnosti závazků vůči věřitelům SMART Capital, a.s. a Provident Financial s.r.o., kromě toho v tomto seznamu závazků není-oproti údajům uvedeným v insolvenčním návrhu-označen závazek vůči věřiteli Raiffeisenbank, a.s. ve výši 624.996 Kč, takže podle údajů uvedených v seznamu závazků činí závazky celkem 1.822.366 Kč, což je však v rozporu s údajem uvedeným v bodě 17 formulářového návrhu, v němž je označen i závazek vůči věřiteli Raiffeisenbank, a.s., a celková výše všech závazků dlužnice tak činí 2.447.362 Kč. Seznam svých zaměstnanců (§ 104 odst. 1 písm. c/ IZ) a listiny, které dokládají tvrzený úpadek dlužnice (§ 104 odst. 1 písm. d/ IZ) dlužnice spolu s insolvenčním návrhem nepředložila.

Soud prvního stupně proto správně podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ vyzval dlužnici k doplnění insolvenčního návrhu v tomto směru, a to dokonce (a nadbytečně) opakovaně, když na první výzvu v usnesení ze dne 7. 4. 2016, č. j. KSOS 25 INS 7536/2015-A-5 dlužnice nereagovala. Dlužnici také řádně poučil o tom, jaké konkrétní údaje musí seznamy podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. a/, b/ a c/ IZ obsahovat, a poučil ji i o následcích neuposlechnutí této výzvy, to je o odmítnutí insolvenčního návrhu.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že dlužnice pokyn soudu prvního stupně nesplnila, neboť předložila pouze listiny, jež zřejmě mají dokládat její tvrzený úpadek (daňový doklad/faktura č. 1604020809, upomínka a tzv. upozornění se nadto vztahují k pohledávkám věřitelů INTERGRAM Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s., Linde Gas a.s. a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., které však dlužnice v návrhu ani v seznamu závazků ze dne 7.9.2015, který předložila s návrhem, jako své věřitele neoznačila), řádné seznamy majetku, závazků a zaměstnanců však nepředložila. Námitka odvolatelky, že podle výzvy soudu doplnila aktuální seznam závazků, je tudíž nedůvodná.

Za tohoto stavu soud prvního stupně nepochybil, pokud insolvenční návrh dlužnice podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl, a odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 31. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu