3 VSOL 1008/2015-B-119
KSBR 24 INS 23614/2011 3 VSOL 1008/2015-B-119

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem v Otrokovicích, Kvítkovice, Hlavní 1253, PSČ: 765 02, zastoupeného JUDr. Natalií Navrátilovou, advokátkou se sídlem v Chropyni, Masarykova 12, PSČ: 768 11, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.7.2015, č.j. KSBR 24 INS 23614/2011-B-100,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníka Pavla anonymizovano (výrok I.), prohlásil konkurs na majetek dlužníka Pavla anonymizovano (výrok II.), uvedl, že prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce JUDr. Ing. Petra Bernátka oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníkovi, pokud souvisí s majetkovou podstatou (výrok III.), uvedl, že insolvenční správce vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností (výrok IV.), deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenční rejstříku (výrok V.) a rozhodl, že konkurs na majetek dlužníka bude veden jako nepatrný konkurs (výrok VI.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, kterým se domáhal zrušení napadeného usnesení soudu prvního stupně.

Dříve, než odvolací soud rozhodl o podaném odvolání dlužníka, dlužník podáním z 6.12.2015 vzal podané odvolání bez uvedení důvodu v plném rozsahu zpět.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že odvolání dlužníka proti usnesení soudu prvního stupně o zrušení schváleného oddlužení bylo vzato dlužníkem zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k odvolání nedošlo (ust. § 222 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, zástupci věřitelů a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 8. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu